E-screener bulletin  NOJG – 24-10-2019

Jachtaktes en wapens ingenomen- Rood gescoord op het gebied van sociale wenselijkheid i.v.m. twijfel oprechtheid van de antwoorden.

Inmiddels hebben we bericht ontvangen dat van nogal hoog aantal jachtaktehouders hun jachtakte en wapens zijn ingenomen door de politie naar aanleiding van de e-screener test.

Ongeveer 20% zakt voor e-screener 

Uit de gegevens die nu bij de NOJG en ook de KNJV en de KNSA bekend zijn, blijkt dat ongeveer 20% niet door de test komt. Waarbij Limburg het percentage zelfs op 25% uitkomt, van de 160 personen hebben daar de e-screener ingevuld en bij 40 personen zijn de wapens en aktes ingenomen. Gedupeerden die zich nog niet gemeld hebben verzoeken wij zich te melden via e-screener@nojg.nl zodat ook zij persoonlijk door ons benaderd kunnen worden.

e-screener algemeen

De presentatie van de uitkomsten van de e-screener is erop gericht om deze zonder specialistische medische kennis en zonder betrokkenheid van een andere persoon of medewerker te kunnen beoordelen.

Door de vragenlijst van de e-screener in te vullen wordt onder meer gemeten in hoeverre er sprake is van middelengebruik, impulsiviteit en de mate waarin de aanvrager zich gekrenkt kan voelen.

Dit levert aanwijzingen op voor mogelijke situaties waarin de aanvrager ondoordachte besluiten neemt of agressief gedrag vertoont.

De e-screener kent waarden toe aan dergelijke factoren en creëert hiermee een profiel, waarover experts hebben geoordeeld of deze als gevaarlijk of ongevaarlijk moet worden gezien.

De behandelend ambtenaar krijgt een test-score te zien, die een indicatie inhoudt van de psychische gesteldheid van de aanvrager. Omdat het algoritme achter de e-screener is gebaseerd op expertadviezen, geeft dit de korpschef een indicatie van de psychische gesteldheid van de aanvrager zonder dat hij daarvoor over specialistische medische kennis hoeft te beschikken.

Tijdens de wetsbehandeling is benadrukt dat de uitkomst van de e-screener door de  korpschef wordt betrokken bij zijn oordeel over de geschiktheid van betrokkene, net als bijvoorbeeld de informatie die van referenten is verkregen. 

Ook is toen aangegeven dat het voor een betrokkene altijd mogelijk is een negatieve beslissing aan te  vechten en in geval van een negatieve uitslag bij de e-screener een eigen onderzoek te laten verrichten.” 

De vragen zijn complex (samengesteld) zijn. De vragen kunnen beantwoord worden met eens/oneens, of een schaal die varieert van (zeer) waarschijnlijk – (zeer) onwaarschijnlijk. Aandacht natuurlijk voor stress/trauma, drug, alcohol, familie omstandigheden etc.

Opvallend bij de bekende gevallen van de inname van de wapens en munitie is dat daarbij in een aantal gevallen als reden werd opgegeven dat men ‘rood gescoord’ had op het veld ‘sociale wenselijkheid’. Uit mondelinge toelichting van politieagenten blijkt dat dit betekent dat men twijfelt aan de oprechtheid van de gegeven antwoorden, omdat de test aangeeft dat er ‘te mooi, sociaal wenselijk’ geantwoord is.

De NOJG vindt het absoluut onacceptabel dat een jager daarop zijn akte zou kwijtraken. Bovendien is dat zeker geen reden om per direct, zonder hoor en wederhoor, de akte en de wapens in te vorderen.
 
Advies NOJG:

Hoe moet ik handelen als ik al een oproep gehad heb en ook de kosten voldaan?

Als u al ingeschreven hebt voor de test bij Lamark, adviseren wij de politie met verwijzing naar uw uitnodiging telefonisch en schriftelijk te informeren, dat u gelet op de ontwikkelingen de test niet wenst ui te voeren. Stel ook Lamark hiervan op de hoogte. Bovendien vraagt u de Politie en Lamark het reeds betaalde bedrag van 54,00 Euro te restitueren.

Wat moet ik doen als Politie en Lamark moeilijk doen of weigeren de kosten terug te betalen?

Stuur de informatie naar de NOJG en wij nemen contact op met Lamark en de desbetreffende politieorganisatie.

Dan loopt u in ieder geval niet het risico om in het huidige jachtseizoen uw jachtakte en wapens en bijbehorende munitie kwijt te raken.

Bovendien proberen wij  door middel van een kort geding de e-screener opgeschort te krijgen.

Let op: de in de brief van de politie genoemde termijn van vier weken waar binnen u de e-screener test zou moeten doen, geldt alleen voor de aanvraag van een eerste jachtakte of wapenverlof.

Voor verlenging van de jachtakte geldt dat u de e-screener uiterlijk twee weken voor het moment van verlengen gedaan zou moeten hebben, dus tot 14 maart 2020.

We adviseren u ook om al gemaakte afspraken voor de e-screener weer in te trekken en deze evt. pas na januari 2020 opnieuw in te plannen.
 
Vervolgacties NOJG

We bereiden op dit moment– juridische procedures voor, voor jachtakte-houders van de NOJG, wie nu al hun jachtakte, wapens en munitie zijn ingevorderd. Dit zullen naar verwachting kort gedingen zijn, waarin wij een voorlopige voorziening aanvragen. Dit moet ertoe leiden dat de intrekking van de akte en de invordering van de wapens wordt teruggedraaid. Hiervoor zal de NOJG indien nodig, als de rechtsbijstand verzekeraar DAS deze zaken niet overneemt, een bedrag reserveren uit de algemene reserves.

Hiervoor is het nodig dat wij van zoveel mogelijk leden wiens akte en wapens zijn ingevorderd op grond van de e-screener, een concrete melding en de door de politie verstrekte beschikking ontvangen. U kunt deze sturen naar mailto:e-screener@nojg.nl

Wat moet U doen bij e.v.t inname van de akte en wapens? 

Het blijkt dat de politie in de verschillende regio’s verschillende procedures hanteert wanneer men de akte en de wapens komt innemen. Wij adviseren u altijd om een ontvangstbewijs te vragen, waarop ten minste staat vermeld;

  • welke wapens (merk, kaliber, serienummer)
  • jachtaktenummer zijn ingenomen,
  • op welke datum,
  • door welke politiebeambte ,
  • dit moet voorzien van zijn/haar handtekening.

Indien de politie een dergelijk document niet voorhanden heeft kunt u daarvoor ook een handgeschreven verklaring op een kopie van de bijlage van uw jachtakte vragen. (hierop staan alle gegevens van uw wapens vermeld)

Tevens adviseren wij u van de ingenomen wapens de richtkijkers te verwijderen en deze niet mee te geven en foto’s te maken van de wapens waaruit blijkt wat de conditie was ten tijde van de inname.

Let op: u doet geen afstand van de wapens en onderteken daarom ook geen ‘Afstandsverklaring’. Ook niet als de politie aangeeft dat u dat wel zou moeten doen.

Hoe gaat het proces verder als ik mijn wapens en munitie ingeleverd heb?

U dient het intrekkingsbesluit zo spoedig mogelijk in te dienen bij de NOJG, zorgen wij voor de instelling van administratief beroep. Dit kan d.m.v. een kopie van het intrekkingsbesluit met Uw e-mailadres en telefoonnummer via de mail te versturen naar e-screener@nojg.nl. Daarna nemen wij contact met U op.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.