Eerste Kamer stemt in met natuurwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Natuurbeschermingswet.

Eerste Kamer stemt in met natuurwet

De Eerste Kamer heeft op 15 december de Wet natuurbescherming aangenomen. De nieuwe wet vervangt het huidige wettelijke stelsel voor de natuurbescherming, zoals vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. In de Wet natuurbescherming worden de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden en planten- en diersoorten geregeld. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden. Het wetsvoorstel werd aangenomen met steun van VVD, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie, D66, GroenLinks, 50Plus en OSF. PvdD, SP en PVV stemden tegen het wetsvoorstel.

Het traject in de Eerste Kamer is  nu afgerond, en decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar provincies wordt nu ook een officieel feit.

De gehele keten van populatiebeheer en schadebestrijding wordt de  verantwoordelijkheid van de provincies. Jacht op basis van de wildlijst blijft een landelijke aangelegenheid. Wel zullen met de nieuwe wetgeving alle vormen van de jacht, beheer en schadebestrijding een onderdeel gaan uitmaken van de Faunabeheerplannen van de faunabeheereenheden.

Voor de jacht betreft dat uitsluitend de verplichting om te rapporteren over afschot en de nu al uitgevoerde trendtellingen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer werden 11 moties ingediend. Hiervan kregen er 2 steun van een meerderheid in de senaat. In één van de moties wordt de regering gevraagd om de systeemverantwoordelijkheid voor goede handhaving van de Wet natuurbescherming te nemen, en zorg te dragen voor voldoende capaciteit en financiële middelen voor handhaving van de wet. Tevens wordt de regering gevraagd de kwaliteit en effectiviteit van de handhaving te monitoren en de Eerste Kamer daarover te informeren. Afgesproken is dat binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet met provincies afrekenbare doelstellingen voor een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats opgesteld zullen worden

In een tweede door de Eerste Kamer aangenomen motie wordt de de regering gevraagd om samen met de provincies in landelijk overleg te gaan met organisaties als de Jagersvereniging, LTO, Dieren- en Faunabescherming, Natuurmonumenten en soortgelijke organisaties en de vertegenwoordigers van de bestaande Faunabeheereenheden om te bevorderen dat voldaan kan worden aan de gevraagde brede samenstelling ten behoeve van een maatschappelijk gedragen faunabeleid. Gelet op de wettelijke verplichting om een maatschappelijk organisatie te betrekken bij het faunabeheer, die het duurzaam beheer van in het wild levende dieren ten doel hebben, om zodoende een voldoende brede samenstelling van de besturen van de Faunabeheereenheden te verkrijgen, zo stellen de indieners (PvdA) van deze motie.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk