Eindconcept Effectenstudie faunabeheer Duinen van Terschelling bekend gesteld

AANLEIDING EN DOEL VAN DE EFFECTENSTUDIE DIE IN OPDRACHT VAN DE WBE TERSCHELLING HEEFT PLAATS GEVONDEN.

Het konijn heeft een bijzondere plek op het eiland Terschelling. Sinds de introductie van de soort op het eiland in de 13de eeuw, heeft het konijn bijgedragen aan de ontwikkeling en vorming van het duinlandschap. Dit geldt in het bijzonder voor de jacht op het konijn, dat sinds mensenheugenis op Terschelling heeft plaatsgevonden. Niet alleen met het geweer en fretten, maar ook met honden werd op konijnen gejaagd. Hierbij is altijd rekening gehouden met de toekomst van het konijn op Terschelling en is de populatie niet meer bejaagd, dan dat deze kon dragen. In jaren met een lagere konijnenstand, bijvoorbeeld als gevolg van myxomatose of VHD werd de soort minder intensief bejaagd dan in jaren met een goede stand. (Lautenbach, 2001) 

WBE Terschelling dient volgens de Wet natuurbescherming en de hieruit voortvloeiende Provinciale Verordening Friesland een aaneengesloten werkoppervlak van minimaal 5000 ha te hebben om effectief faunabeheer uit te kunnen voeren. Hiertoe dient de wildbeheereenheid jachthuurovereenkomsten af te sluiten met onder andere particulieren en terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer. 

Onder de Wet natuurbescherming is jacht, beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden toegestaan, mits deze activiteiten geen significant negatieve gevolgen hebben op de instandhoudingsdoelen, zoals vastgesteld in het aanwijzingsbesluit van het betreffende Natura 2000-gebied. 

Wildbeheereenheid Terschelling heeft derhalve Adviesbureau E.C.O. Logisch gevraagd inzichtelijk te maken wat de effecten van jacht, beheer en schadebestrijding zijn op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied Duinen van Terschelling. Wildbeheereenheid Terschelling wil hier het jachtrecht huren, zodat conform het vigerende faunabeheerplan van Provincie Friesland uitvoering gegeven kan worden aan jacht, beheer en schadebestrijding op de gronden van Staatsbosbeheer. Daarnaast is het doel inzichtelijk te maken of specifiek beheer bij waterkeringen door externe werking een negatief effect kan hebben op de instandhoudingdoelen van Natura 2000-gebied Waddenzee. 

CONCLUSIE 

Het huidige faunabeheer zal niet leiden tot een significante verstoring van de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Duinen Terschelling. Dit is reeds vastgesteld in het beheerplan voor de periode 2016 – 2021. 

Door naast het beheer van konijn ook jacht op haas, fazant, wilde eend en houtduif toe te staan, zal de intensiteit van het faunabeheer in de periode september – januari licht toenemen. Het aantal acties in het kader van faunabeheer zullen in het Natura 2000-gebied Duinen Terschelling nagenoeg gelijk blijven en vergelijkbaar zijn met de periode voor de invoering van de Flora- en faunawet. Alleen het aantal knallen per actie zal licht toenemen. Dit zal echter niet leiden tot significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Duinen Terschelling. 

Voor de Boschplaat, welke onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Waddenzee, geldt eveneens dat significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen niet worden verwacht. Het faunabeheer zal daar dermate infrequent plaatsvinden, verspreid over ruimte en tijd, dat de verstoring beperkt blijft tot een tijdelijke verontrusting van de aanwezige vogels. Hierbij is er vanuit gegaan dat maximaal eens per week gedurende het jachtseizoen een handeling in het kader van faunabeheer plaatsvindt, waarbij perioden met hoog water en springtij worden vermeden. 

6 AANBEVELINGEN 

Om tijdelijke verstoring als gevolg van jacht, beheer en schadebestrijding nog verder in te perken, kunnen de volgende maatregelen worden genomen: 

– Door bij het beheer van het ree gebruik te maken van een kogelgeweer voorzien van een geluidsdemper, wordt tijdelijke verstoring door geluid verder beperkt. Het komt de wildzichtbaarheid ten goede, wanneer hoefdieren een knal niet kunnen koppelen aan de dood van een soortgenoot. Door het gebruik van geluidsdempers is de richting van de knal moeilijker te bepalen, waardoor hoefdieren die niet beschoten zijn hier geen locatie aan kunnen koppelen. 

– Wanneer gebruik wordt gemaakt van nachtzichtapparatuur of warmtebeeldkijkers, komt het gebruik van voor vogels zichtbaar kunstlicht te vervallen bij het beheer van het konijn in primaire waterkeringen. Hiermee wordt eventuele verstoring van watervogels die op dat moment gebruik maken van de polders van Terschelling verminderd. Let wel, hiervoor dienen mogelijk aanvullende ontheffingen van de Wet natuurbescherming te worden verkregen. 

– Wanneer jacht, beheer en schadebestrijding wordt uitgevoerd in Natura 2000-gebieden, strekt het tot de aanbevelingen gebruik te maken van milieuvriendelijke munitie. 

Bovenstaande aanbevelingen zijn geen verplichting uit de vigerende wet- en regelgeving, maar zijn slechts bedoeld om duurzaam en verantwoord faunabeheer verder te optimaliseren. 

Zie voor meer informatie Effectenstudie faunabeheer Duinen van Terschelling WTFB1801 eindconcept
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.