Enquête over mogelijke komst edel- en damherten naar Drents-Friese Wold verlengd

Edelherten

Op dit moment loopt er een enquête onder bewoners waarin hun mening wordt gevraagd over de mogelijke komst van edel- en damherten naar het Drents-Friese Wold. De reactietermijn is vanwege de vakantieperiode verlengd tot 1 september.

De Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek laat dit jaar een Soorteneffectrapportage (SER) opstellen over de mogelijke (her)introductie van edelherten en de zelfstandige vestiging van damherten in het Nationaal Park. Onderdeel van deze SER is een bewonersenquete in en om het gebied middels een steekproef door onderzoeksbureau Motivaction. Een uitnodigingsbrief voor de online enquête is verstuurd aan 4.200 adressen in en om het Drents-Friese Wold, verkregen via een a-selecte steekproef. Zo’n enquête wordt gezien als een representatieve verkenning. De deadline om te reageren lag op 8 augustus. De stuurgroep heeft besloten de termijn te verlengen naar 1 september. Aangezien de enquête ook vragen over de Soorteneffectrapportage oproept, heeft stuurgroep besloten dat er een mailbox wordt geopend zodat iedereen die de behoefte daartoe voelt een reactie kan achterlaten. Het mailadres is: drents-friese-wold@drenthe.nl.

In 2014 is in opdracht van de provincie Drenthe, voortvloeiend uit het Flora- en Faunabeleidsplan Drenthe en het Beheer- en Inrichtingsplan Drents-Friese Wold, een verkenning gedaan naar de herintroductie van groot wild in het Nationaal Park. De uitkomst van de verkenning was positief over de mogelijkheden voor edelherten en damherten. Aan een herintroductie is de voorwaarde gesteld dat er een SER wordt opgesteld om objectief de lusten en lasten te kunnen wegen. Een SER kan helpen om een goed beeld per natuurgebied te krijgen van de effecten van de dieren op landbouw, natuur, verkeersveiligheid, maatschappelijk, recreatie etc. Het bewonersonderzoek wordt gebruikt om niet-ecologische onderdelen van de SER zoals maatschappelijke consequenties en de recreatieve analyse, specifieker te maken.

Het opstellen van de SER valt onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek, een samenwerkingsverband van natuur- en overheidsorganisaties rondom Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. Een kernteam is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering. Om de SER inhoud te geven, wordt gesproken met belangenorganisaties vanuit landbouw, ondernemers, recreatie, natuur en dorpen. Samen met LTO worden de effecten voor landbouw zo objectief mogelijk in beeld gebracht. In september communiceert de Stuurgroep weer over de voortgang. De uitkomst van de SER over de herintroductie van edelherten én de spontane vestiging van damherten in het Drents-Friese Wold is een advies. Pas als de SER vastgesteld is door de commissies landelijk gebied van beide provincies wordt deze voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Drenthe en Friesland: mogelijk eind dit jaar. Zij besluiten vervolgens of er wel of geen herintroductie van edel- en damherten in het Drents-Friese Wold plaatsvindt.

bron: Provincie Drenthe, 03/08/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.