• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

EU-Commissie: inbreukprocedure bij heropening Franse gruttojacht

PERSBERICHT

+++++++++++

 

EU-Commissie: inbreukprocedure bij heropening Franse gruttojacht

 

15 januari 2019

 

STRAATSBURG/BRUSSEL – Hoewel de Franse overheid zelf in de eerste plaats verantwoordelijk is voor naleving van de Europese vogelrichtlijn, zal de Europese Commissie indien nodig bij heropening van de Franse gruttojacht een officiële inbreukprocedure uitvoeren tegen Frankrijk. Daarmee kan de Franse overheid desnoods met boetes of dwangsommen gedwongen worden de vogelrichtlijn goed en volledig toe te passen. Dat antwoordt Eurocommissaris Karmenu Vella van natuurbeheer in reactie op de oproep die CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik eind vorig jaar deed.

De CDA-politica en boerin luidde de noodklok na aanhoudende berichtgeving dat Franse regio’s de verboden jacht op de grutto zouden heropenen en de jacht op andere kwetsbare weidevogels zoals de wulp verder zouden verruimen. Ondanks sterke aanwijzingen, zoals de recente verlenging van het Franse jachtmoratorium met slechts één jaar, heeft de EU-Commissie nog geen officiële inkennistelling over een mogelijke heropening van de jacht na het verstrijken van het huidige jachtmoratorium in juli 2019 ontvangen vanuit Parijs, laat Vella in zijn antwoord aan de Europarlementariër weten. De Europese Commissie benadrukt dat de jacht op een vogelsoort niet mag worden hervat indien de desbetreffende soort in aantal afneemt, zoals de grutto.

“Ongeveer 87% van de West-Europese gruttopopulatie broedt in Nederland”, benadrukt Schreijer-Pierik. “Nederland is het belangrijkste broedgebied voor deze West-Europese trekvogel.”

“Het aantal gruttobroedparen in Nederland is volgens onderzoekers vanaf 1967 met 75% is afgenomen en vanaf 2011 is deze afname helaas nog versneld. Aangezien eerder onderzoek nog stelde dat het lage broedsucces de oorzaak van de achteruitgang zou zijn, heeft Nederland als het belangrijkste broedgebied de grootste verantwoordelijkheid binnen Europa voor het in stand houden van deze gruttopopulatie”, legt Schreijer-Pierik uit. “Het is nu al in januari duidelijk: van heropening van de Franse gruttojacht mag ook na juli 2019 geen sprake zijn. Ik wil de komende jaren de EU-Commissie aan deze belofte tot ingrijpen bij eventuele heropening van de Franse gruttojacht houden.”

 

Een heropening van de Franse jacht op beschermde vogelsoorten zou volgens het CDA de inspanningen van Nederlandse boeren, wildbeheereenheden, agrarische natuurverenigingen, vogelbeschermers én overheden voor weidevogelherstel en predatorenbeheer teniet doen. “Provincies werken met vele miljoenen euro’s Europese subsidies aan weidevogelbeheer. Niet alleen in Nederland trouwens, ook Vlaanderen en andere lidstaten”, merkt Schreijer-Pierik op.

 

+++++++++++++

Bijlagen: Schriftelijke antwoorden van de Europese Commissie (januari 2019) en de eerder gestelde schriftelijke parlementaire vragen van mevrouw Schreijer-Pierik (15 november 2018).

Pers kan contact opnemen met Kees Bos, persvoorlichter, via gsm 0032 470 473 183.

________________________________

Annie Schreijer-Pierik (CDA/EPP Group)

Member of the European Parliament / Lid van het Europees Parlement

Wiertzstraat 60, ASP 08E 253
B-1047 Brussels

Tel: +32 2 28 45538
Fax: +32 2 28 49899


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005790/2018 aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement Annie Schreijer-Pierik (PPE)

Betreft:        Frankrijk en jacht op beschermde weidevogels

Er bestaat een ernstige vrees dat de jacht op de grutto (Limosa limosa ssp. limosa) en, buiten de regio Noord-Frankrijk, op de wulp (Numenius arquata ssp. arquata), beide op de rode lijst van de IUCN aangemerkt als “gevoelig”, na afloop van het jaar 2019 zou kunnen worden toegelaten in Frankrijk. Deze geregeld voorkomende trekvogels vallen onder artikel 4.2 van de vogelrichtlijn. Dit zou jarenlange inspanningen van boeren, wildbeheerders, natuurbeschermers en overheden in andere lidstaten – met inbegrip van middelen van de Unie – voor herstel van deze trekvogelpopulaties tenietdoen.

  • Welke actie zal de Commissie ondernemen om te voorkomen dat in lidstaat Frankrijk of Franse regio’s de jacht op de grutto heropend wordt en de populatie verder afneemt?
  • Welke actie zal de Commissie ondernemen tegen Frankrijk of Franse regio’s om de jacht op de wulp, zoals in de regio Noord-Frankrijk, te verbieden of verder in te perken teneinde de populatie grensoverschrijdend te beschermen?
  • Is de Commissie bereid een inbreukprocedure tegen lidstaat Frankrijk te beginnen, als blijkt dat de EU-wetgeving door genoemde lidstaat niet naar behoren wordt toegepast?

1169253.NL                                                                                                                 PE 630.185


NL

E-005790/2018

Antwoord van de heer Vella

namens de Europese Commissie

(Januari 2019)

In bijlage II bij de vogelrichtlijn1worden de grutto (Limosa limosa ssp. limosa) en de wulp (Numenius arquata ssp. arquata) vermeld als soorten waarop in Frankrijk mag worden gejaagd. In overeenstemming met artikel 7, lid 4, van de vogelrichtlijn zien de lidstaten erop toe dat bij de beoefening van de jacht op deze soorten de principes van een verstandig gebruik en een ecologisch evenwichtige regulering van de betrokken vogelsoorten in acht worden genomen.

Overeenkomstig het Gidsdocument voor de jacht2van de Commissie kan de jacht niet worden voortgezet indien een soort in aantal afneemt, tenzij het een onderdeel vormt van een goed doordacht beschermingsplan dat het behoud van de natuurlijke omgeving en andere maatregelen omvat, die de afname vertragen of de trend ombuigen. Voorde wulp is uit hoofde van de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels (AEWA) ook een tijdelijk moratorium op de jacht ingesteld3.

Frankrijk heeft een tijdelijk moratorium op de jacht op beide soorten ingesteld, dat voorde wulp niet van toepassing is in het openbaar zeegebied. De Franse autoriteiten hebben de Commissie niet in kennis gesteld van plannen om de jacht op die soorten toe te staan na het verstrijken van het moratorium in juli 2019. Het belangrijkste probleem voorde bescherming van deze soort is niet alleen de aanpak van de jacht, maar ook de aanpak van de gevolgen van verandering in landgebruik.

Hoewel de Franse bevoegde autoriteiten in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voorde handhaving van de vogelrichtlijn, voert de Commissie indien nodig inbreukprocedures om de naleving van de vogelrichtlijn te waarborgen, waaronder op het gebied van de jacht.

1    Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

2    http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_nl.pdf

3    Het internationale soort specifieke actieplan voor de bescherming van de wulp 

Reacties zijn gesloten.