Faunabeheerplan Friesland met 2 jaar verlengd

Verlengen looptijd Faunabeheerplan 2014-2019 (waaronder hoofdstuk Ree) en Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020.

De faunabeheereenheid Friesland  heeft de provincie verzocht om de looptijd van het Faunabeheerplan 2014-2019 en het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 met twee jaar te verlengen. De provincie heeft het verzoek goedgekeurd en de looptijd van genoemde faunabeheerplannen met twee jaar hebben verlengd. Zij lichten hieronder besluit verder toe.

De Fbe Friesland heeft het verzoek gedaan om alle lopende ontheffingen te verlengen, dan wel te vernieuwen of, in het geval van afschot van overzomerende brandganzen en kolganzen deze, zo mogelijk, te vervangen door een provinciale vrijstelling. De reactie hierop ontvangt u separaat.

Toelichting provincie Friesland;

De Verordening Wet natuurbescherming Fryslan biedt de mogelijkheid om de looptijd van een faunabeheerplan met maximaal 24 maanden te verlengen (art. 3.3 lid 2). U hebt ons verzocht van deze mogelijkheid gebruik te maken voor alle in het Faunabeheerplan beschreven diersoorten, inclusief het hoofdstuk ree en inclusief de actualisering en aanvulling van het faunabeheerplan voor jacht- en vrijgestelde soorten dat door ons is goedgekeurd is op 11 juli 2017. U verzoekt om ook de looptijd het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 te verlengen.

De motivering onder dit verzoek is dat de FBE heeft gekozen voor een andere werkwijze rond het vaststellen van faunabeheerplannen. U wilt in de toekomst het faunabeheerplan opknippen in modules die afzonderlijk worden geactualiseerd zodra daar aanleiding toe is.

U kiest er niet meer voor het gehele faunabeheerplan elke vijf jaar in een keer te vervangen door een compleet nieuw vijfjarig faunabeheerplan. De FBE wil op deze manier het werk gelijkmatiger spreiden in de tijd en bovenal voortdurend kunnen beschikken over een actueel Faunabeheerplan. Wij kunnen ons vinden in deze werkwijze. Met het oog op het zo laag mogelijk houden van de administratieve lasten vanwege de telkenmale te doorlopen vaststellings- en goedkeuringsprocedure verzoeken wij u wel het aantal modules waaruit het Faunabeheerplan zal worden opgebouwd beperkt te houden.

Het Faunabeheerplan 2014-2019 loopt aan het einde van dit jaar af. U hebt aan ons geen feiten of omstandigheden overlegd die er toe zouden moeten leiden dat wij een verlenging van de looptijd van dit Faunabeheerplan niet zouden kunnen goedkeuren. Ook anderszins zijn dergelijke feiten en omstandigheden bij ons niet bekend. Dat betekent dat wij de looptijd van het Faunabeheerplan 2014-2019 met 24 maanden verlengen, ingaande op 1 januari 2020.

Voor wat betreft het vigerende hoofdstuk ree van het Faunabeheerplan geldt het volgende. De FBE werkt momenteel aan een nieuw faunabeheerplan voor het reebeheer in Fryslan. Het is ons bekend dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons ter goedkeuring wenst voor te leggen. De door u gevraagde verlenging van de looptijd van het vigerende hoofdstuk ree dient derhalve slechts om de tijd te overbruggen tot het moment van goedkeuring van het nieuwe faunabeheerplan ree en in deze tijd tot een gedragen en weloverwogen reebeheer te komen. Wij verlengen derhalve de looptijd van het hoofdstuk ree met 24 maanden, maar wel in de verwachting dat u op korte termijn het nieuwe Faunabeheerplan reebeheer Fryslan ter goedkeuring aan ons zult voorleggen. De verlenging gaat in op 1 januari 2020.

Het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 is door ons goedgekeurd op 8 oktober 2018. Tegen dit Faunabeheerplan heeft Vogelbescherming Nederland beroep aangetekend. Deze zaak loopt momenteel nog. Op 27 februari 2019 hebben Provinciale Staten de looptijd van de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 verlengd tot en met 2023.

Alleen de looptijd is verlengd, het beleid en de uitvoering van de guozzeoanpak zijn ongewijzigd gebleven. Het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 is gebaseerd op de guozzeoanpak. Nu de looptijd hiervan ongewijzigd is verlengd ligt het in de lijn dat ook de looptijd van het Faunabeheerplan Winterganzen met 24 maanden te verlengen. Aangezien het Faunabeheerplan Winterganzen loopt tot en met 31 december kan de verlenging van de looptijd van dit Faunabeheerplan niet eerder ingaan dan 1 januari 2021. Dat betekent dat wij de looptijd van het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020 met 24 maanden verlengen, met ingang op 1 januari 2021.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Met vragen naar aanleiding van deze brief kunt u terecht bij de heer G. Mensink,

beleidsmedewerker ecologie. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 058-2928955 of emailadres; g.mensink@fryslan.frl.

Gedeputeerde Staten van Fryslan,

drs. A.A Brok  Voorzitter

R.A Botius-Wierersma, MBA MOM, secretaris

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.