Faunafonds houdt rekening met jachtverbod vanwege vogelgriep.

ganzenschade

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft in verband met het tegengaan van de verspreiding van vogelgriep besloten tot een jachtverbod en alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen, vrijstellingen en ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet opgeschort voorzover het betreft het doden van dieren waardoor watervogels worden verontrust.   Dit  houdt in dat alle jacht, populatiebeheer en schadebestrijding van in het wild levende dieren die de watervogels kan verstoren, voorlopig verboden is. Watervogels vormen een natuurlijk reservoir voor vogelgriepvirussen waaronder het hoogpathogene H5N8 virus, waar momenteel sprake van is. Met jacht, beheer en schadebestrijding kunnen watervogels worden verstoord en besmette vogels kunnen op deze manier vogelgriep meer verspreiden dan in een situatie zonder deze activiteiten.

Niet alleen de jacht op watervogels is verboden, maar ook andere jachtactiviteiten waarmee watervogels kunnen worden verstoord, zoals het jagen op hazen in een waterrijkgebied met veel watervogels. Van dit verbod kan slecht worden afgeweken indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer, ter bestrijding van muskusratten of ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen. Om schade in de landbouw te voorkomen, is het wel toegestaan om preventieve maatregelen te nemen. Ook het verontrusten van watervogels op basis van een vrijstelling of ontheffing is vooralsnog niet verboden.

Tegemoetkomingen

Het Faunafonds kan uitsluitend een tegemoetkoming verlenen voor schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten, met uitzondering van landelijk en provinciaal vrijgestelde diersoorten of door jachtsoorten (met uitzondering van de wilde eend buiten de periode waarop de jacht op deze diersoort is geopend).

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet de grondgebruiker aantonen dat hij zo veel mogelijk heeft gedaan om de faunaschade te voorkomen en beperken. Het Faunafonds toetst niet op adequaat gebruik van de machtiging of ontheffing als hiervan door een jachtverbod geen gebruik gemaakt kan worden.

Stand van zaken 15 november 2016. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Meer informatie:

bron: Faunafonds, 15/11/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.