Flora- en Faunawet

Jacht

De Flora- en faunawet is er om planten- en diersoorten die in Nederland in het wild voorkomen te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld het verwijderen van bepaalde planten en het verstoren van sommige dieren. In bepaalde situaties mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing of vrijstelling nodig.

De Flora- en faunawet is een ‘kaderwet’. Dat betekent dat er alleen algemene principes en verantwoordelijkheden in staan. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

Sommige bepalingen uit de Flora- en faunawet zijn het gevolg van afspraken op internationaal en Europees niveau, zoals de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en het CITES-verdrag. Zie de artikelen van de FF-wet hieronder er is een link naar ieder artikel en ook onderling.

Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet: de Flora- en faunawet schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen, dit noemen we ook wel de zorgplicht. Volgens deze zorgplicht moet iedereen zorgvuldig omgaan met zijn of haar omgeving.


 

ALGEMENE BEPALINGEN

artikel 1 definities

artikel 2 zorg beginsel

AANWIJZING BESCHERMDE SOORTEN

artikel 3 inheemse plantensoorten

artikel 4 inheemse diersoorten

artikel 5 uitheemse planten- en diersoorten

artikel 6 beperkingen

artikel 7 rode lijst planten- en diersoorten

ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

Bepalingen betreffende planten op hun groeiplaats

artikel 8 beschermde inheemse plantensoorten

Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving

artikel 9 doden, verwonden, vangen, opsporen

artikel 10 opzettelijk verontrusten 

artikel 11 nesten, holen, verblijfplaatsen

artikel 12 eieren

BEPALINGEN BETREFFENDE HET BEZIT , HET VERVOER EN DE HANDEL

artikel 13 bezit, handel en vervoer

OVERIGE VERBODSBEPALINGEN

artikel 14 uitzetten

artikel 15 middelen voor doden of vangen

artikel 16 gebruik middelen

artikel 17 handelingen

artikel 18 internationale verplichtingen

BESCHERMDE LEEFOMGEVING

De aanwijzing als beschermde leefomgeving

artikel 19 aanwijzing

artikel 20 bedreigende handelingen

artikel 21 bekendmaking

artikel 22 advies provinciale planologische commissie

artikel 23 bekendmaking

artikel 24 dringende noodzaak

artikel 25 intrekken, beëindiging

Gevolgen van de aanwijzing als beschermde leefomgeving

artikel 26 voorschriften bedreigende handelingen

artikel 27 internationale verplichtingen

SCHADEVERGOEDING

artikel 28 schadevergoeding

BIJZONDERE BEPALINGEN

Faunabeheereenheden en faunabeheerplannen

artikel 29 faunabeheereenheden

artikel 30 faunabeheerplannen

JACHT

Soorten waarop jacht kan worden geopend

artikel 31 jacht

artikel 32 wild

De jachthouder

artikel 33 jachtgerechtigde

artikel 34 verhuur van jachtgenot

artikel 35 eigendomsovergang grond

artikel 36 toestemming aan anderen

artikel 37 redelijke wildstand

DE AKTEN VOOR HET JAGEN

artikel 38 de verschillende akten

artikel 39 afwijzingsgronden

artikel 40 jachtexamen

artikel 41 redenen voor intrekken akte

artikel 42 beschikkingen jachtakte

artikel 43 beschikkingen valkeniers / kooikersakte

artikel 44 nadere regels t.a.v. akten

artikel 45 gastakte voor buitenlanders

DE UITOEFENING VAN DE JACHT

artikel 46 opening jacht

artikel 47 voorkomen van onnodig lijden

artikel 48 regels omtrent “een goed jager”

artikel 49 eisen jachtveld

artikel 50 geoorloofde middelen

artikel 51 dragen geweer buiten eigen jachtveld

artikel 52 gebruik geweer of jachtvogel

artikel 53 jachtverboden

DE VERZEKERINGSPLICHT

artikel 54 burgerrechterlijke aansprakelijkheid

artikel 55 rechten benadeelde

EENDENKOOIEN

artikel 56 registratie

artikel 57 de houder van een kooikersakte

artikel 58 vangklaar houden

artikel 59 afpalingskring

VRIJSTELLINGEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN

Bijzondere vrijstellingen, ontheffingen en vergunningen

Kievitseieren

artikel 60 weidevogelbeschermers

artikel 61 hebben/vervoer/afleveren kievitseieren

HET PREPAREREN

artikel 62 preparateurvergunning

artikel 63 regels tbv vervoer/afleveren/im-/export

artikel 64 verboden diersoorten

BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING

artikel 65 vrijstelling

artikel 66 opstallen

artikel 67 aanwijzing

artikel 68 ontheffing

artikel 69 jaarlijks verslag van FBE aan GS

artikel 70 terreinen van de Kroondrager

artikel 71 inlichtingen GS aan Minister

artikel 72 toegestane middelen

artikel 73 voorkomen van onnodig lijden

artikel 74 verboden

artikel 74a bijvoeren “grofwild”

Overige vrijstellingen en ontheffingen

artikel 75 vrijstelling bezit en handel

artikel 75a Tracéwet

VERDERE BEPALINGEN INZAKE VRIJSTELLINGEN,ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN

artikel 76 nadere regels

artikel 77 beperkingen jachtvogels

artikel 78 kosten ontheffingen/vergunningen/enz

artikel 79 voorschriften en beperkingen

artikel 80 intrekken vergunning / ontheffing

artikel 81 internationale verplichtingen

artikel 82 Commissie Budep

HET FAUNAFONDS

artikel 83 taken en doelen

artikel 84 schadevergoeding

artikel 85 bestuur

artikel 86 benoeming bestuur

artikel 87 beëindiging benoeming / vergoeding

artikel 88 bestuursreglement

artikel 89 goedkeuring besluiten door Minister

artikel 90 begroting

artikel 91 financieel verslag

artikel 92 regels financiële aangelegenheden

artikel 93 jaarverslag

artikel 94 bijdrage aan Faunafonds aktehouders

artikel 95 ter beschikking stellen aan Faunafonds

artikel 96 bijdrage aan Faunafonds Overheid

artikel 97 inlichtingen en inzage stukken

artikel 98 maatregelen bij verwaarlozing taken

artikel 99 termijnen bij besluiten Minister

artikel 100 secretariaat

OVERIGE BEPALINGEN

artikel 101 medewerking product- / bedrijfschap

artikel 102 ringen en merktekens

artikel 103 in werking treding AMvB

TOEZICHT, STRAF- EN DWANGBEPALINGEN

TOEZICHT

artikel 104 aangewezen ambtenaren

artikel 105 legitimatiebewijs ambtenaren  (vervallen)

artikel 106 toegang verschaffing (vervallen)

artikel 107 verlangen van inlichtingen (vervallen)

artikel 108 inzage gegevens en bescheiden (vervallen)

artikel 109 monsterneming (vervallen)

artikel 110 onderzoek vervoermiddelen (vervallen)

artikel 111 medewerking verlenen (vervallen)

STRAF- EN DWANGBEPALINGEN

artikel 112 kosten terugzending/in vrijheid stelling

artikel 113 invordering kosten bij dwangbevel (vervallen)

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Overgangsbepalingen

artikel 114 lopende vergunningen blijven van kracht (vervallen)

artikel 115 uitzondering jachtexamenplicht

artikel 116 uitzondering preparateursexamen

artikel 117 aanpassing artikel 19 lid 2

artikel 118 aanpassing artikel 25 lid 3

artikel 119 aanpassing artikel 46 lid 3 onderdeel a

SLOTBEPALINGEN

artikel 120 Wet op de economische delicten

artikel 121 Wet wapens en munitie

artikel 122 Wet milieubeheer

artikel 123 beëindiging vervangen wetten

artikel 124 Algemene wet bestuursrecht

artikel 125 verslag over de doeltreffendheid FF-wet

artikel 126 inwerkingtreding verschillende artikelen

artikel 127 deze wet aanhalen als: Flora- en faunawet

De gehele wettekst van de Flora- en faunawet en alle Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), die hierop betrekking hebben vindt u op de site www.overheid.nl (doorklikken naar wet en regelgeving) Deze wettekst is ook hiervan verkregen.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk