Artikel 69

1. Een faunabeheereenheid waaraan een ontheffing als bedoeld in artikel 68, eerste lid, is verleend, brengt jaarlijks aan gedeputeerde staten verslag uit van de wijze waarop zij van de ontheffing heeft gebruik gemaakt en van de uitvoering van het faunabeheerplan.
2. Het verslag wordt door gedeputeerde staten voor een ieder ter inzage gelegd op het provinciehuis.
3. Gedeputeerde staten doen mededeling van de ter inzagelegging in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen of op andere geschikte wijze.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk