Friese ganzenfoerageergebieden bekend

De ganzenfoerageergebieden in de provincie Friesland zijn bekend. Met behulp van de agrarische natuurverenigingen is het gelukt om bijna 21.000 hectare te begrenzen. Daarnaast is ruim 4.000 hectare soortspecifiek foerageergebied ingesteld. Dit zijn gebieden voor specifieke ganzensoorten zoals de brandgans en kolgans. Deze begrenzing vloeit voort uit de Fryske Guozzeoanpak die Provinciale Staten in juli van dit jaar vaststelde. Deze gebieden treden in werking vanaf 1 november 2017.

De basis van de Fryske Guozze-oanpak bestaat uit de balans tussen enerzijds het beschermen van ganzen en anderzijds het bestrijden van schade aan landerijen. Een belangrijk onderdeel van de bescherming is het instellen van foerageergebieden. Dit zijn stukken land waar ganzen vrij mogen neerstrijken om te rusten en eten. Het is gelukt, met veel inzet van de agrarische natuurverenigingen, de foerageergebieden te begrenzen. De provincie heeft deze verenigingen gevraagd de mogelijke deelnemers voor de foerageergebieden te benaderen.

Meer hectares aangemeld dan nodig
De schade die de boer of grondeigenaar aan landerijen oploopt vergoedt de provincie binnen foerageergebieden voor honderd procent. Dit is inclusief een automatische schadetaxatie door het Faunafonds. Er is er 6.000 hectare foerageergebied méér aangemeld dan de benodigde 21.000 hectare die Provinciale Staten vaststelde. Dit komt mede omdat er minder hectares dan voorheen aangewezen konden worden. De staten hebben hiervoor gekozen om zo tot een effectievere aanpak te komen. Dat betekent dat de provincie een aantal aanmeldingen niet kan honoreren.

Soortspecifieke foerageergebieden
Sommige ganzensoorten vertrekken pas in april of mei naar de Arctische broedgebieden. Ook deze ganzen worden beschermd in de soortspecifieke foerageergebieden. Deze lang verblijvende ganzen veroorzaken erg veel schade; ze eten de eerste snede gras van veehouderijbedrijven op. De aanpak is er dan ook op gericht om deze ganzen zoveel mogelijk te verjagen naar de buitendijkse delen, de westzijde van het Lauwersmeer en de Waddeneilanden. Door intensief en collectief te verjagen, wordt nu geprobeerd deze ganzen weer eerder te laten vertrekken

Extra uur verjagen en verjaagteams
De provincie werkt momenteel aan het opzetten van verjaagteams. Deze moeten de boeren ondersteunen bij het verjagen van de ganzen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om het verjagen mogelijk te maken vanaf een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang. Er lopen momenteel gesprekken met onder andere de jagers over de wijze van uitvoering. De komende maanden leidt dit tot afspraken.

Zie voor meer informatie De Fryske Guozzenoanpak 2017 – 2020 en een kaart met de ganzenfoerageergebieden op de site van de provincie Friesland.

bron: Provincie Friesland, 17/10/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.