Ganzenbeheerplan Noord-Holland 2015-2020 goedgekeurd

grauwe ganzen op het land

Gedeputeerde Staten hebben het faunabeheerplan ‘Ganzenbeheerplan Noord-Holland 2015-2020’ van de Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland goedgekeurd.

Het faunabeheerplan van de FBE is in lijn met het ganzenbeleid van de provincie. De hoeveelheid ganzen in Noord-Holland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Als gevolg daarvan nam de schade aan landbouwgewassen ieder jaar toe. De provincie streeft daarom ook naar het verminderen van de populatie zomerganzen en is eerder akkoord gegaan met het verruimen van de periode waarin aan populatie beheer kan worden gedaan, met twee maanden.

Beheer en schadebestrijding ganzen in Natura2000-gebieden

In en om Natura2000-gebieden wordt veel schade door ganzen aangericht. Daarom hebben alle partijen (inclusief natuurbeherende organisaties) uit de Faunabeheerheid in 2014 met elkaar afgesproken dat ganzenbeheer ook in deze gebieden noodzakelijk is om de schade terug te dringen. Het gaat dan om koppelafschot, legselbehandeling, ruivangsten en afschot. Voor uitvoering van ganzenbeheer in Natura2000-gebieden is naast een ontheffing op de Flora- en faunawet ook een vergunning van de provincie nodig op grond van de Natuurbeschermingswet. De aanvrager moet dan aantonen dat deze maatregelen geen significant negatieve effecten hebben op de Natura2000-doelstellingen in dat gebied.

De afgelopen maanden zijn, in nauw overleg met de terreineigenaren en -beheerders, de landbouwsector en vertegenwoordigers van de jagersvereniging in Noord-Holland, uitvoeringsplannen voor beheer en schadebestrijding van ganzen opgesteld voor de meest relevante Natura2000-gebieden. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd, waarna op basis hiervan vergunningsaanvragen kunnen worden ingediend. De verwachting is dat de vergunningprocedure snel kan worden doorlopen, zodat nog ruim voor de zomer met de uitvoering kan worden gestart. Medio maart volgt meer uitgebreide informatie.

bron: Provincie Noord-Holland, 05/03/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk