It Fryske Gea bestrijdt koppelvormende ganzen in natuurgebieden

Ganzen kopelOm het aantal ganzen te beperken doet It Fryske Gea een proef met het schieten van ‘koppelvormende ganzen’. Dat zijn paartjes Grauwe ganzen en Brand- en Kolganzen die zich in februari en maart afzonderen van andere ganzen om te gaan broeden, vooral in natte natuurgebieden. Door het doden van een aantal ‘koppelvormers’ wordt voorkomen dat ze nageslacht produceren. Bovendien zullen naar verwachting andere ganzen het moerasgebied als onveilige broedplek gaan mijden.

De populatie ganzen die ook in de zomer in Nederland blijft is de afgelopen jaren echter sterk gegroeid en levert ook schade op, bijvoorbeeld voor de landbouw. In 2014 is daarom de Fryske Guozzenoanpak door de provincie vastgesteld om landbouwschade door ganzen te verminderen.

Met de Guozzenoanpak is afgesproken dat er (gefaseerd) winterrust voor trekganzen wordt ingevoerd. Daar staat tegenover dat natuurorganisaties hebben toegezegd mee te werken aan flinke reductie van het aantal overzomerende ganzen. Aan de Faunabeheereenheid Fryslân is gevraagd hiervoor een pakket maatregelen uit te werken. Een nieuwe maatregel, naast bijvoorbeeld het prikken van eieren, is het schieten van ‘koppelvormende ganzen’.

Om dit mogelijk te maken heeft de provincie voor de maand februari een ontheffing verleend van de Flora- en faunawet. Omdat veel broedplekken in Natura 2000-gebieden liggen, is vooraf getoetst of de belangrijke natuurwaarden – waarvoor die gebieden zijn aangewezen – niet negatief beïnvloed worden. Speciale aandacht gaat uit naar het niet verstoren van eendensoorten en steltlopers. Die kunnen ’s winters in hetzelfde natuurgebied slapen of voedsel zoeken. Ook gaat speciale aandacht uit naar vogelsoorten die al vroeg in het seizoen beginnen te broeden zoals bruine kiekendief en roerdomp.

De conclusie was dat een vergunning voor de Natuurbeschermingswet niet nodig is, als heel precies, volgens een vooraf opgestelde werkwijze wordt gewerkt. Daarbij wordt het afschot uitgevoerd door jagers onder regie van Staatsbosbeheer of It Fryske Gea. De maatregel en de effecten ervan zullen goed worden gemonitord.

bron: It Fryske Gea, 02/02/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk