Geen tegemoetkoming bij schade door zomerganzen in Zuid-Holland

Op 9 november 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland vastgesteld. Deze verordening bevat een provinciale vrijstelling voor het bestrijden van grauwe gans, brandgans en kolgans in de zomerperiode. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 6 december 2016 de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland vastgesteld. Met deze beleidsregel is geregeld dat voor diersoorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt, geen tegemoetkoming in de schade wordt verleend. Dit betekent dat BIJ12-Faunafonds geen tegemoetkomingen meer zal verlenen voor schade veroorzaakt door grauwe gans, brandgans en kolgans in de periode dat de provinciale vrijstelling geldt.

De periode dat de provinciale vrijstelling geldt kent de volgende datumgrenzen:

  • in de regio Noordelijke Delta van 15 februari tot en met 31 oktober
  • in de regio’s Delfland en Schieland, Veenweiden en Zuid Holland-Noord van 1 maart tot en met 31 oktober

De grens tussen de regio Noordelijke Delta en de overige regio’s wordt gevormd door de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas, de Noord- en de Beneden-Merwede (van west naar oost).

Gelet op de nieuwe situatie, acht Gedeputeerde Staten voor dit jaar een overgangsperiode voor deze beleidsregel op zijn plaats. Dit betekent dat aanvragen om een tegemoetkoming waarbij de winterschade vóór 1 mei 2017 is geconstateerd nog gehonoreerd kunnen worden.

bron: BIJ12-Faunafonds, 26/04/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.