Gelderland wil door op ingezette beleidslijn om bedreigde dieren te beschermen

Kopje wildsoorten nederland

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen door op de ingezette beleidslijn om bedreigde dieren te beschermen. Ze gaan daarover het gesprek aan met Provinciale Staten, de klankbordgroep fauna en de fanabeheereenheid.

De nieuwe Wet natuurbescherming treedt naar verwachting 1 januari 2017 in werking en geeft de provincie nieuwe bevoegdheden. Gedeputeerde Staten vinden een breed samengesteld bestuur van de faunabeheereenheid van belang en zijn voor het toetreden van organisaties die voor een duurzaam beheer van dieren zijn. Gedeputeerde Staten verwachten dat de bestuursleden collegiaal en loyaal besluiten nemen en uitvoeren. Provinciale Staten kunnen met de nieuwe wet vrijstellingen verlenen om overlast door steenmarters en konijnen te bestrijden. Voor het verlenen van toestemming om te bouwen of slopen bij aanwezigheid van beschermde diersoorten komen Gedeputeerde Staten met een aparte brief.

Jacht 
De nieuwe wet geeft aan dat een faunabeheerplan ook aandacht moet besteden aan de jacht. De wet verstaat hieronder het ‘benutten van wild, te weten fazant, houtduif, wilde eend, haas en konijn’. De provincie vindt transparantie belangrijk en stelt voor dat het faunabeheerplan inzicht geeft in het afschot dat in voorgaande periode is gepleegd. De nieuwe wet geeft de provincie géén bevoegdheid om de jacht te verbieden. Gedeputeerde Staten kunnen alleen de jacht sluiten bij bijzondere weersomstandigheden, zoals dat nu ook al het geval is.

Huidig beleid
Op basis van het huidige Gelderse beleid voor beschermde diersoorten nemen terreinbeheerders al maatregelen, zodat de leefgebieden van die soorten verbeteren. Voor de soorten die voorkomen in het agrarisch gebied, zoals patrijs en kwartelkoning, heeft Gelderland al afspraken met agrarische natuurverenigingen om ook die leefgebieden veilig te stellen. En voor de diersoorten die met uitsterven worden bedreigd, zoals eikenzandbij en zadelsprinkhaan, heeft de provincie afspraken met beheerders voor maatregelen speciaal gericht op deze soorten. Het huidige soortenbeleid richt zich ook op bijzondere plantensoorten.

bron: Provincie Gelderland, 02/03/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.