• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Gestandaardiseerde methode ontwikkeld voor bepalen referentiewaarden Vogel- en Habitatrichtlijn

De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn gericht op de instandhouding van diverse dier- en plantensoorten en habitattypen in Europa. Om de staat van instandhouding van deze soorten en habitattypen te kunnen beoordelen, zijn er referentiewaarden nodig die bepalen wanneer de gunstige staat bereikt is. Wageningen Environmental Research heeft nu een gestandaardiseerde methode ontwikkeld waarmee deze referentiewaarden bepaald kunnen worden.

De Habitatrichtlijn vraagt om specifieke referentiewaarden, terwijl de Vogelrichtlijn vereist dat de populaties van alle vogelsoorten op een niveau gehouden of gebracht moeten worden dat voldoet aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen. Tot nu toe werden gunstige referentiewaarden door de verschillende lidstaten op verschillende manieren bepaald.

In 2016 heeft het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie Wageningen Environmental Research en enkele partners een service contract gegund om een gestandaardiseerde methode te ontwikkelen voor het bepalen van referentiewaarden door lidstaten voor soorten en habitattypen voor beide richtlijnen.

Deze studie heeft geleid tot een Technisch Rapport en een Rapport met Voorbeelden, waarin het bepalen van referentiewaarden voor verschillende soorten en habitattypen is uitgewerkt, waaronder: walvissen, dolfijnen, wolf, lynx, zeearend, zalm, groenknolorchis, alpine en mediterrane bostypen, half-natuurlijke graslanden en duinen.

bron: Wageningen Environmental Research, 06/03/19

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.