Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland

PERSBERICHT 22 november 2017

Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijen zullen deze verklaring aanbieden aan minister Schouten.

Er zijn sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland in Nederland onder druk staan en afnemen. Dit geldt voor bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven. Leven dat we niet zien maar dat wel cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof. Deze negatieve trends doen zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland en betreft zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren.

De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur en voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse agrofood keten. Daarom is een vernieuwende aanpak dringend nodig die het best in samenwerking kan worden bereikt, en waarin partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt. De komende maanden zullen de ondertekenaars het plan uitwerken. Dit doen zij in samenwerking met een grote groep belanghebbenden om de ambitie en de wijze van uitvoering concreet vorm te geven.

 

Bijlage:

Verklaring van Driebergen: Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor groene ruimte van Nederland

‘Verklaring van Driebergen

Intentieverklaring

Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland

Gedeelde ambitie

Wij willen in samenwerking bijdragen aan een Deltaplan Biodiversiteitsherstel 2030 voor de groene ruimte van Nederland.

Wij,

 Hank Bartelink, directeur LandschappenNL

 Klaas Jan van Calker, Global Sustainable Sourcing consultant Unilever

 Marc Calon, voorzitter Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland

 Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur

 Willem Ferwerda, directeur Commonland

 Geertje van Hooijdonk, interim-directeur en hoofd programma’s Natuur en Milieu

 Coenraad Krijger, directeur IUCN NL

 Bart van Opzeeland, campagneleider Milieudefensie

 Bas Rüter, directeur Duurzaamheid Rabobank Nederland

 Nel Sangers, Vz. Werkgemeenschap Landsschapsonderzoek directeur Werkgroep Grauwe Kiekendief

 Ruud Tijssens, directeur Public & Cooperative Affairs, Royal Agrifirm Group

 Kirsten Schuijt, algemeen directeur Wereldnatuurfonds Nederland

 Louise Vet, voorzitter Netherlands Ecological Reserarch Network (NERN)

 Teo Wams, directeur natuurbeheer Natuurmonumenten

 Hans van der Werf, directeur FMF, namens de Natuur- en Miliefederaties

 Titia Wolterbeek, voorzitter Soorten NL, directeur Vlinderstichting

 Fred Wouters, directeur Vogelbescherming

 Berend Pastoors, directeur Federatie Particulier Grondbezit

Overwegende dat

1. Er sterke aanwijzingen zijn dat de aantallen en biodiversiteit van bodemleven, bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels de laatste decennia aanzienlijk zijn afgenomen, zowel in het agrarisch gebied als in de natuurgebieden van Nederland, en dat deze aanwijzingen leiden tot zorg

2. Deze trends in biodiversiteit als een bedreiging gezien worden voor:

  • functionele biodiversiteit die landbouwsystemen ondersteunt het vertrouwen van consumenten in producten uit de Nederlandse agrofood keten de veerkracht (resilience) van landbouwsystemen en natuurlijke ecosystemen groene en blauwe ecosysteemdiensten van het landelijk gebied (o.a. recreatiemogelijkheden, schoon drinkwater, koolstofopslag, waterberging)
  •  het natuurlijk kapitaal van Nederland (algemene en bedreigde soorten, ecosystemen en landschapskwaliteit)

3. Biodiversiteit in Nederland ook betrekking heeft op de ecosystemen van zeeēn en grote wateren, maar dat opgaven voor die ecosystemen buiten de scope van deze intentie liggen.

Hebben de intentie om gezamenlijk te starten met de uitwerking van gedeelde ambities voor substantieel biodiversiteitsherstel van de groene ruimte van Nederland (focus van deze intentieverklaring), om routes uit te stippelen voor realisatie van deze ambities in een nationaal programma, en om maximale synergie te zoeken met reeds ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde actieprogramma’s, waarin partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt.

En zullen daartoe

 Een landelijke groep kwartiermakers (met gebalanceerde vertegenwoordiging van sectoren) inrichten die de ambities, de organisatie en bekostiging van een Deltaplan Biodiversiteitsherstel zal uitwerken, leidend tot concrete, tijdgebonden en effectieve maatregelen gericht op biodiversiteitsherstel in Nederland.Dit Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland willen wij voor de zomer van 2018 gereed hebben.

 Gezamenlijk en apart inspanning leveren om dit proces en daaruit volgende maatregelen te voorzien van voldoende middelen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.