• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Goed nieuws voor weidevogels in Friesland?

Via een persartikel berichtte Gedeputeerde Kramer(Landbouw en Natuur) recent over 9500 Ha uitbreiding met 9500 Ha van het gebied waarbinnen nachtelijke bestrijding van vossen middels de lichtbak en restlichtversterker mogelijk is. Volgens de Provincie gaat het  om maar liefst 222.000 Ha totaal. Het totaal agrarisch areaal van Friesland is, volgens gegevens van het CBS in 2018, 225.827 Ha groot.

De NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond) zag in de dramatische teruggang van weidevogels aanleiding per brief van 2 juli 2018 de Provincie te verzoeken  predatie beheer  met de lichtbak over het gehele areaal van de provincie mogelijk te maken. Ogenschijnlijk kan dit middel om de vossenstand te reduceren en weidevogels betere kansen te geven nu Provincie breed worden toegepast en is er reden tot vreugde .

Echter:

Zoals de vergunning nog steeds aangeeft,  (Blz 1 en 2 van de ontheffingvoorwaarden) is uitvoering van deze lichtbak maatregel slechts toegestaan: binnen kansrijke weidevogel  beheergebieden, en  binnen de oppervlaktes van in Friesland gesubsidieerde collectieven voor agrarisch natuurbeheer, met een zone van 5 km om hantering van het geweer en effectief beheer mogelijk te maken.

Echter beide criteria voor de toepassing van de ontheffing dekken bij lange na NIET de geclaimde oppervlakte van 222.000HA!

Bij de oprichting bleken de 7 collectieven, (Nieuwe Oogst  van 23 Oktober 2015) samen in Friesland, maar actief te zijn op een oppervlakte tussen de 17.000 en 20.000 hectare. Dat alleen al is een factor 10 kleiner dan de hierboven geclaimde 222.000 Ha!

De kaarten bij de huidige ontheffing tonen weliswaar het werkingsgebied in een suggestief ruime dekking van het Friese landschap, maar ook deze oppervlakte is niet 100% van het landbouwareaal. Gebieden van die collectieven zelf, waarbinnen (ook nu nog!) volgens de ontheffingsvoorwaarden (bladzijde 1, 2 en 3 van document kenmerk 01466531 van 1 dec 2017 ) werkelijk de lichtbak of restlichtversterker mag worden ingezet, zijn hierop ook niet in concrete hectares aangegeven.

Wij hebben alle reden te denken dat die gesubsidieerde oppervlaktes sedertdien heus niet met een factor 10 zijn toegenomen. Zij zullen daarom op deze kaart en schaal amper zichtbaar zijn, nog geen 10% van het geheel uitmaken.

Ook ontbreken op de provinciale kaart van Weidevogel “kansgebieden” en “parels”, (is eveneens bedoeld voor de afbakening van mogelijke uitoefening van de ontheffing), in de werkingsgebieden van deze collectieven. De ligging en de hectares van eveneens beheersubsidie ontvangende Terrein Beherende Organisaties zijn eveneens in nevelen gehuld. Overigens dekt ook deze kaart maar  50% van alle landbouw areaal, en zo komen we dus ook zeker niet in de buurt van de geclaimde 222.000 Ha.

Van de TBO’s is bekend dat zij bij uitzondering, en zeker niet voor al hun gebieden, toestaan dat aldaar vossen of welke diersoort dan ook worden beheerd om te komen tot minder predatie voor  weidevogel populaties bij omringende grondgebruikers. Eerder zijn hun gebieden kraamkamers waar vandaan immer toenemende predatoren en ganzen het omringend landschap afstropen en alles kaalvreten.

Nadat  eerdere verzoeken tot een provinciaal dekkend predatie beheer van  jagers en WBE’s via de FBE werden al in 2014 openlijk genegeerd, dit de provincie gaf reden hen schriftelijk te manen hun zorgplicht vorm te geven door aanpassing van het beleid naar een provinciaal dekkend gebruik van de lichtbak ontheffing vos. Immers, twee grutto’s op gangbaar land hebben evenveel recht op bescherming tegen predatie, als 3 stuks in gesubsidieerde “parels” en “kansrijke gebieden”!

We  moeten nu aan de hand van bovenstaande feiten en oppervlakte gegevens, en bij gebrek aan terugkoppeling vanuit de Provincie op onze vraag tot verduidelijking van die 222.000 Ha, met  de ontheffingsvoorwaarden en gebrek aan medewerking van de TBO’s, om via de lichtbak ontheffing voor de Vos, enigszins dekkend het geheel  landelijk gebied te beheren,  dat wij helaas moeten constateren, dat hier niets van terecht is gekomen. Eerder lijkt het erop, dat de inbreng vanuit de regulier agrarische bedrijfstak en haar jagers wordt genegeerd, en deze provincie via een suggestieve vorm van “nep”nieuws in de verkiezingstijd van haar eigen inspanningen, een komedie maakt , waarin echter de weidevogels de grote verliezer zijn. Men maakt ons hier blij “met een dooie grutto”, om bij het onderwerp te blijven.

Peter van Kempen,

Fauna Beheer Adviseur ,

Reduzum

Reacties zijn gesloten.