• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Herstel van konijnenstand in Kustduingebieden wisselt sterk

Bron: Nature Today, 20/04/2021

 

 
Het gaat niet overal goed met de konijnenstand in het duingebied. Daarom startte het Kennisnetwerk OBN in 2017 met een landelijk onderzoek. De onderzoekers bekijken de leefgebieden van konijnen in het duin en verzamelen konijnenkeutels en bloedmonsters. De resultaten van het onderzoek en de daaruit volgende praktische maatregelen voor duinbeheerders komen naar verwachting dit jaar beschikbaar.

Konijnen vormen een sleutelfactor in het duinecosysteem. De invloed van het grazen en graven door gezonde konijnenpopulaties is belangrijk voor de instandhouding van ‘Grijze duinen’. Door onder andere verandering van de begroeiing in de duinen en de virusziekten myxomatose en RHD is het aantal konijnen sinds de jaren negentig enorm afgenomen.

De populaties konijnen herstellen goed in veel, vooral kalkrijke, duingebieden aan de Hollandse kust. Sommige kalkarme duingebieden kennen daarentegen al lang zeer lage dichtheden konijnen, ondanks habitatherstel. In sommige terreinen komen hoge en lage dichtheden naast elkaar voor. Nog steeds is grotendeels onbekend waarom populaties zo verschillend reageren op nieuwe uitbraken van virusziekten en zo verschillend herstellen na sterke afname.

Factoren die een bepalende rol zouden kunnen spelen zijn de habitatkwaliteit, facilitatie door grote grazers, populatieomvang, genetische diversiteit, resistentie tegen virusziekten en predatie. Door het gebrek aan inzicht in deze complexe populatiedynamiek is nog onvoldoende duidelijk welke maatregelen duinbeheerders kunnen nemen om konijnenpopulaties te versterken.

De resultaten van het onderzoek en de daaruit volgende praktische maatregelen voor duinbeheerders komen dit jaar beschikbaar op Natuurkennis.nl.

Meer informatie

 

 
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.