Hoe de groene politiek……..

De geschiedenis.

De jagers dachten:

“Laat die dierenknuffelaars maar kletsen”

En toen:  

“Het waait wel over”

En toen:

“Het zijn er maar een paar”

En toen:

“Onze vertegenwoordigers leggen het wel uit”

En toen:

“Die paar zielenpieten in de Tweede Kamer stellen niets voor”

En toen:

“De politiek zal toch niet zo stom zijn?”

En toen:

“Onze vertegenwoordigers gaan wel praten in Den Haag”

En toen:

“Ik stuur een brief naar de krant” (maar hij werd niet geplaatst)

De boeren dachten:

 “Alweer een milieumaatregel”

En toen:

“En wat krijgen we morgen weer?”

En toen:

“Hoe houd ik mijn bedrijf overeind?”

Dierenvriend dacht:

“Wat een lustmoordenaars!”

En toen:

 “Ik stuur een brief naar de krant” (en hij werd geplaatst)

De stedeling dacht:

 “Jagen? Lekker knallen!”

En toen:

“Maar ook wel zielig”

De Jagersverenigingen dachten:

“We gaan het even uitleggen”

En toen:

“Het gezonde verstand zal natuurlijk winnen”

En toen:

“We krijgen de meeste partijen wel mee”

En toen:

“We moeten diplomatiek zijn”

En toen:

“Niet activistisch worden. Dan plaatsen we ons buitenspel”

De tegenpartij dacht:

“We hebben ons netwerk. En een hoop subsidie”

En toen:

“En onze ondergrondse actiegroepen”

En toen:

“Eerst die jagers aanpakken – elitaire patsers. Daarna de boeren”

En toen:

“Die vissers komen later wel”

En toen:

“We hebben de tijd. Ooit zijn ze allemaal veganist”

En op een dag werden jagers en boeren wakker, maar konden zich niet bewegen: ze waren ingepakt.

Waar ging het fout? Tegen wie vechten wij jagers?

Om daarachter te komen kunnen we eens kijken in een boek dat al in 2003 verschenen is, Econostra van Peter Siebelt.

Siebelt is een beveiligingsexpert (en ook publicist) en heeft in die hoedanigheid een ongelooflijke berg documenten verzameld over de buitenparlementaire bewegingen sinds de jaren 70 en hij stelt de betrokkenheid van de officiële politiek aan de orde.

De naam ECONOSTRA  heeft hij bedacht naar analogie van de Siciliaanse maffiaclub Cosa Nostra met een organisatiegraad, die de hele maatschappij en politiek doordringt. Door het wegvagen van de intellectuele vleugel op ‘rechts’ sinds 1968, dicteren de linkse nazaten van het jaren ’70/’80-activisme in de media tot de dag van vandaag de voorwaarden van het gesprek. Ook domineren ze het onderwijs, het programmeren van kinderen met klimazisme.

Het is onbegonnen werk voor mij om de juistheid van zijn analyses te beoordelen, maar één ding springt er in dit verband onmiddellijk uit:

Al in 1998 deed hij (Lubbers) een profetische uitspraak.

Regeringen raken de macht kwijt aan de actiegroepen, Ngo’s,(niet gekozen organisaties) de Derde Macht.

En is dit wat we zien vandaag. Het gaat dan niet alleen over de jacht. Nee, die jagers vormen maar een heel klein groepje zonder politieke macht, maar een groepje dat wel gemakkelijk negatief af te schilderen is en dus van enorm ideologisch belang. Zielige diertjes helpen daarbij. Nee, vanaf het begin was het ook de bedoeling de boeren het land uit te krijgen. Siebelt schrijft in 2003:

Een groot deel van de groene professoren zet door middel van;

lezingen en publicaties hun studenten indirect op tegen de boeren in ons land.

Beetje bij beetje wordt de Nederlandse boer helemaal de nek omgedraaid

En ook dat is vandaag in alle hevigheid aan de orde, hoewel de kwestie nog veel gecompliceerder geworden is. Maar in dezelfde la vinden we o.a. de door ecologen bedachte stikstofcrisis, (J&B 178 feb. 2021) en het veganisme.

Veganisme?

Een volgens veganisten ‘ethisch’ standpunt, dat uiteraard de jacht en veeteelt wil vernietigen. De reclame ervoor zien we nu overal.

Veganisten vormen 1% van de bevolking, vegetariërs 4%-5%. (Zie ook het kader onderaan: Dood in de pot) Maar hoe kan zo’n klein deel van de bevolking het voor elkaar krijgen, dat er op sommige universiteiten en zelfs in sommige bedrijven alleen nog maar Vega/vegetarisch geserveerd wordt in de kantine?  Een minderheid, die de meerderheid haar wil oplegt. Daar is invloed (macht en geld) en minachting voor de democratie voor nodig. Maar waar komt die macht vandaan?

Volgens Siebelt zit het zo:

 • De toplaag wordt gevormd door een aantal politieke partijen met een ‘groene’ ideologie;
 • Daaronder de media, die nauwelijks tegengeluiden doorlaten;
 • Daaronder de laag van NGO’s (Niet Gekozen Organisaties); Greenpeace, Milieudefensie e.d., ruimhartig gesubsidieerd door de toplaag, linkse stichtingen die nu meer macht en geld hebben dan de meeste politieke partijen.
 • Onderaan de actiegroepen, de grondtroepen, die het niet altijd even nauw nemen met de wet, maar die de steun genieten van de lagen hierboven.

En we weten allemaal hoe die grondtroepen te werk gaan.

 • Bestook de media met zielige dieren en stuitende verhalen over de boeren en de jacht.
 • Frustreer de gang van zaken door elk gaatje in de wet of gemeentelijke regeling op te zoeken en protesteer of ga een juridische procedure aan. Ook al is er geen kans te winnen, de jacht wordt erdoor afgeremd en voor er een uitspraak is, is de broedtijd begonnen.
 • Provoceer jagers in de hoop dat ze hun zelfbeheersing verliezen en film dat. Gegarandeerd dat ze hun geweer mogen inleveren
 • Probeer zo veel mogelijk jachtpartijen te verstoren – dat is ons demonstratierecht!
 • Nee! Demonstreren doe je op het Malieveld. Verstoren van de uitoefening van een wettelijk goed gekeurde bezigheid is een misdrijf. De vraag is: waarom wordt hier niet effectief tegen opgetreden?
 • Of maak de positie van elke hoogzit/jachthut bekend op internet, natúúúúrlijk zonder aan te zetten tot vernieling. Maar hoe kan het dat zo’n site, die alleen maar bedoeld kán zijn om op te roepen tot verstoring van een volkomen wettige activiteit, kan blijven bestaan?

De toplaag daarentegen: de overheid, die ooit de maatschappij wilde beschermen door het gokken te verbieden, heeft de Postcodeloterij ingezet om clubs te financieren, die beweren het algemeen belang te vertegenwoordigen, zoals Greenpeace en Milieudefensie of Urgenda, die alle hun eigen agenda voeren.

En de jagers en boeren? Die houden hun eigen broek op en beschikken niet over grondtroepen en de gesubsidieerde financiële middelen om al die rechtszaken te bekostigen.

Film Marijn Poels

……..helpt onze natuur te vernielen.

Ik stem op de PvdD, want die doet geen vlieg kwaad.

Dit is vaak het argument wanneer men niet weet op wie men stemmen moet.

En inderdaad, de partij doet die vlieg  geen kwaad, maar wel een heleboel andere dieren.

 • Het bekendste voorbeeld is wel het door hun gepropageerde beleid in de Oostvaardersplassen, uitblinkend in gebrek aan inzicht in natuurlijke processen en basale logica.
 • Door het welkom heten van de wolf bezorgt ze een heleboel huisdieren, reeën, herten en zwijnen een gruwelijke dood
 • Door het frustreren van de jacht op de vos en andere predatoren heeft ze heel wat weidevogels op de rand van verdwijnen gebracht
 • Om dezelfde reden heeft ze lokaal de stand van hazen, fazanten en patrijzen ver naar beneden gebracht
 • Door het frustreren van de ganzenjacht is die populatie geëxplodeerd. Veel ‘weidevogelgebieden’ zijn veranderd in kaalgevreten, platgetrapte vlaktes, waar de weidevogels geen dekking meer vinden om te nestelen en kuikens groot te brengen.
 • Door de bescherming van zwerfkatten zijn grote aantallen vogels, zoogdieren en amfibieën gedood.

Natuurlijk is niet alleen de PvdD verantwoordelijk. Een meerderheid van de partijen heeft het jachtverbod op de vos gedurende 2 jaren, begin deze eeuw, toegelaten. Sindsdien heeft een vloedgolf van vossen ons land overspoeld. De grondbroeders in de duinen zijn erdoor gedecimeerd, de lepelaars uit het Naardermeer verdreven. De Groningse en Friese kwelders zijn hun enorme vogelrijkdom kwijt.

Het verbod op vangkooien voor kraaien en de bescherming van de ekster hebben zichtbaar een negatieve invloed op de zangvogels. Al een paar jaar is het ‘Silent Spring’ in veel van onze tuinen.

Conclusie: de groene beweging is in hoge mate medeschuldig aan de verarming van onze natuur.

Hoe geloofwaardig ben je als partij, wanneer je de komst van de wolf toejuicht terwijl je jarenlang de jager van buitensporige wreedheid hebt beschuldigd?

Hoe geloofwaardig ben je als partij, wanneer je je niet tegen windmolens en zonneparken verzet, terwijl je jarenlang de boeren van landschapsvernietiging hebt beschuldigd ?

Hoe geloofwaardig ben je als partij, wanneer je op Trumpiaanse wijze mensen met een andere visie de mond probeert te snoeren m.b.v. het strafrecht (zie kader: PvdD en Nepnieuws)?

Zie verder: Boodschap aan de Politiek

Veganisme – de dood in de pot

De echte veganist vindt dat je geen enkel dier mag doden en zelfs niet mag gebruiken voor leer, melk of eieren bijvoorbeeld. Planten eten mag wel.

Hiermee ontkennen ze de geldigheid van ons bestaan, want wij en alle dieren leven door andere dieren op te eten, te gebruiken of weg te concurreren. Ook in het laatste geval betekent dat de dood voor dat andere dier.

Ze menen het dus beter te weten dan (naar keuze) de Schepper of de Evolutie, die hebben het helemaal verkeerd gedaan!

Bovendien maken ze zichzelf iets wijs: ook als veganist of vegetariër verdring je andere organismen. En dat verdringen gaat door middel van één ding: verhongering. Weiger je dat te doen, dan ga je zelf dood.

Voor hun ‘ethische’ standpunt vinden ze onderbouwing in de theorie van de Australische filosoof Peter Singer, die zichzelf bio-ethicus noemt.

Hij stelt dat de mens zich niet boven andere diersoorten mag plaatsen, want dat is discriminatie!

Dit is een eersteklas drogreden: discriminatie betekent niets anders dan ‘onderscheid maken’.

En dat is op zich niet verwerpelijk. Verwerpelijk wordt het pas als we op grond van een onderscheid (afkomst, huidskleur, geaardheid) conclusies gaan trekken, die niets met dat onderscheid te maken hebben.

En welke autoriteit bepaalt, dat we geen onderscheid mogen maken tussen onszelf en een kip, regenworm of nematode?

Als de ware veganist voor de keuze komt te staan, zal hij zijn leven geven voor die regenworm. Vervolgens slikt een merel die worm wel door.

Doorredenerend zou het ook discriminatie zijn om planten te eten.

De bio-industrie hoeft zeker niet heilig verklaard te worden, verre van dat, maar:

. de mens kan geen gras verteren

. koeien kunnen het gras voor ons omzetten in hoogwaardig voedsel

. de hele veeteelt wordt op krampachtige wijze tot een klimaatprobleem gemaakt

. een koe kan nooit meer CO2 uitstoten dan zij opgevreten heeft in de vorm van gras

. en die CO2 wordt weer in gras omgezet – de ideale recycling

. op de wereld is er meer grond, die uitsluitend voor veeteelt geschikt is, dan grond voor akkerbouw

. zonder veeteelt of jacht kan de mens in veel gebieden niet leven (de dood in de pot – weg met ons)

Zie ook De Gekookte Kikker.

De PvdD en Nepnieuws

Begin dit jaar stelde de PvdD, geheel in lijn met de huidige tijdgeest, een aantal Kamervragen, die o.a. deze hilarische tekst bevatte:

Op welke manier kan de huidige wetgeving rondom haatzaaien, bedrog en misleiding ingezet worden om desinformatie over de wolf te bestrijden, zeker als dit kan leiden tot strafbare handelingen die gericht zijn tegen een beschermde diersoort?

De minister is echter van mening, dat dit onder de vrijheid van meningsuiting valt. En dat is goed nieuws voor de PvdD, want zelf doet ze al jaren aan haatzaaien, bedrog en misleiding en verspreidt ze nepnieuws:

 • Jaarlijks kreperen in Nederland 1 miljoen aangeschoten dieren;
 • Door het afschieten van zwijnen komen er meer, net als bij vossen;
 • Door bejaging zoeken zwijnen de bosrand op, met meer kans op aanrijding;
 • Zonder jacht onstaat er vanzelf een natuurlijke balans;
 • 97% van de Nederlanders is tegen de jacht;
 • Door de jacht vermindert de wildstand en de biodiversiteit;
 • De jagers willen zo veel mogelijk schieten.