Invasieve exoten in Natura 2000-gebied ten zuiden van Eindhoven in kaart gebracht

Invasieve exoten vormen in Natura 2000-gebieden een bedreiging voor de instandhoudingsdoelstellingen en vogel- en habitatrichtlijnsoorten. Provincie Noord-Brabant liet daarom studenten van de HAS Hogeschool de ecologische impact van invasieve exoten in het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux onderzoeken. Uit de risicoanalyse blijkt dat 34 invasieve exoten in het Natura 2000-gebied verwacht kunnen worden. Tijdens de inventarisaties zijn er 13 daadwerkelijk in het gebied waargenomen

De studenten troffen de blauwband, Amerikaanse hondsvis, de marmergrondel en de zonnebaars aan in poelen en vennen gevangen. Ook vonden ze de watercrassula in vennen. Verder zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenbalsemien, de Pontische rododendron en een aantal spirea-soorten in het gebied gezien. En de grote Canadese gans en de Nijlgans zijn veelvuldig waargenomen. Bijna de helft van de invasieve exoten heeft een problematische ecologische impact. Twee derde van de soorten blijkt slecht beheersbaar. En van de hedendaags verwachte exoten vormen 7 soorten een risico voor Habitatrichtlijnsoorten en 20 soorten vormen een risico voor instandhoudingsdoelstellingen.

Vanuit de feitelijke resultaten werden concrete conclusies en aanbevelingen gedaan. Bewustwording en communicatie is daarbij een belangrijk aspect. Invasieve exoten komen voor een groot deel door menselijk handelen in de gebieden. Bijvoorbeeld door afval uit tuinen en vijvers dat in bossen, beken en sloten wordt gegooid. Of door uitheemse dieren die in de natuur worden losgelaten. Ook de gevolgen van invasieve exoten hebben een link met mensen. Ze kunnen namelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.

Ook is er door de studenten een aantal discrepanties in de wet- en regelgeving omtrent invasieve exoten aangetroffen die bijdraagt aan deze onbekendheid. Zo vallen 37 van de 68 exoten niet onder wetgeving, waardoor maatregelen tegen deze exoten wettelijk niet hoeven te worden uitgevoerd. Een exotenlijst specifiek voor Nederland is daarom wenselijk. De studenten doen ook aanbevelingen met betrekking tot een adequate samenwerking met België en het in kaart brengen van de kosten en baten van beheersmaatregelen. Vanuit de natuurbeheerders kwam heel erg de behoefte aan één visie naar voren.

bron: Nature Today, 19/09/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.