• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Invoeringsdatum Omgevingswet wordt 1 januari 2023

 

OverheidMinister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten, van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene maatregelen van bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk maakt welke regelgeving wanneer van toepassing is. De wet voorziet in randvoorwaarden om als één overheid te acteren en biedt instrumenten om landelijk regie te voeren. 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na 1 januari 2023 is er nog veel werk nodig en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld en gemonitord om de doelen van de wet te halen en de beoogde veranderingen door te voeren.

De huidige Wet Natuurbescherming – waar ook de jacht, beheer en schadebestrijding nu onder vallen – gaat straks ook over in de Omgevingswet. Deze verandering heeft vooral te maken met juridische details. Zo zal de huidige jachtakte met de invoering van de Omgevingswet een “Omgevingsvergunning inzake jachtgeweeractiviteiten” heten. In de praktijk zal er echter weinig veranderingen zijn voor de jagers. De regionale- en lokale doorvertaling van de Omgevingswet zal echter wel de nodige aandacht gaan vergen voor met name de WBE’s.

bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , 24/02/2022
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.