• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Jachtakte Nederland

WAT MOET U WETEN OVER UW JACHTAKTE?

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is geregeld onder welke stringente voorwaarden iemand in aanmerking kan komen voor de verlening van een jachtakte. Met de inwerkingtreding van de Wnb is door het Ministerie van Economische Zaken, in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, besloten om in beginsel geen afwijking meer toe te staan op de algemene regel dat een ieder die met een geweer wil jagen, dan wel zich wil bezig houden met beheer en bestrijding van schade, in het bezit dient te zijn van een geldige jachtakte.

Op grond van de Wet natuurbescherming bestaat echter de mogelijkheid dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.26 lid 3  van deze wet Bij het verlenen van een ontheffing of een vrijstelling, genoemd in artikel 3.25, eerste lid, kan ook ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling worden verleend van het eerste lid, onderdeel a of b, en de krachtens het tweede lid gestelde regels, met dien verstande dat bij het verlenen van ontheffing of vrijstelling van regels als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, ook rekening wordt gehouden met belangen van veiligheid, volksgezondheid, welzijn en milieu. In de laatstgenoemde bepaling wordt gesteld dat voor het gebruik van een geweer te bestrijding van schade door dieren een geldige jachtakte is vereist. Gedeputeerde Staten bepalen binnen de toetsingscriteria van de wet of een dergelijk ontheffing noodzakelijk is. In praktijk zal hiertoe slechts bij hoge uitzondering besloten worden. Indien door Gedeputeerde Staten een dergelijke ontheffing wordt verleend dan levert dit een redelijk belang op voor de verlening van een verlof.

Wij hebben in Nederland te maken met:

 • grote jachtakte en logeerakte voor geweerjagers
 • akte voor valkeniers
 • akte voor kooikers

Ik zal mij bij deze alleen concentreren op de jachtakte voor het mogen jagen met een geweer.

Het model aanvraagformulier voor een jachtakte wordt vastgesteld bij Regeling Wnb  en wordt kosteloos verstrekt. Het model van de jachtakte wordt vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Zo ook de jaarlijkse jachtaktezegel. Een aanvraagformulier voor een jachtakte kunt u downloaden via onze site (Aanvraagformulier voor een jachtakte), als het om een eerste aanvraag gaat dient u ook het

E-screener per 1 oktober 2019 verplicht onderdeel aanvragen eerste jachtakte

Op vrijdag 20 september 2019 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de NOJG laten weten dat de E-screener een verplicht onderdeel gaat worden bij het aanvragen van de eerste jachtakte, maar ook die reeds een jachtakte of verlof  hebben de E-screener dienen in te vullen.

Op 1 oktober 2019 is art 6a van de Wet Wapens en Munitie in werking getreden. De E-screener is per direct een verplicht onderdeel bij het aanvragen van de eerste akte. In het huidige referentieformulier Model 32 dien je dan alleen de 3 referenten op te geven en de vragen niet meer in te vullen.

Bijstelling uitvoeringspraktijk (brief Minister van Justitie en Veiligheid 26 oktober 2019)

Problematiek in de uitvoeringspraktijk heeft mij doen besluiten dat aanpassing nodig is. Het komende jaar blijft de e-screener als verplicht instrument aangewezen voor nieuwe aanvragers van wapenverloven en jachtaktes. Dit gaat in totaal om een groep van circa 5000 aanvragers per jaar. De reeds bestaande verloven zullen de komende twee jaar nog beoordeeld worden op basis van een nieuwe (uitgebreidere) versie van het zogenaamde WM-32 formulier. De aanwijzing van het wettelijke verplichte onderzoeksinstrument in artikel 48a van de Regeling wapens en munitie zal hiertoe worden aangepast. De informatie over mogelijke risicofactoren wordt op een andere manier verkregen. De afweging die de korpschef moet maken bij de verlening van de vergunning blijft voor alle gevallen gelijk. Daarbij benadruk ik dat de e-screener en/of het WM-32 formulier slechts een onderdeel is in het proces, en dat er ook een antecedentenonderzoek en een referentencontrole wordt verricht, evenals een huiscontrole.

Deze differentiatie geeft de mogelijkheid alsnog de e-screener voortvarend en zorgvuldig voor alle gevallen in te voeren. Dit betekent in praktische zin dat het volledige bestand verlofhouders niet in drie à vier jaar, maar in vijf jaar zal worden gescreend. 

Wat is de e-screener?

De e-screener is een psychologische vragenlijst die tot doel heeft om zicht te krijgen op de geschiktheid van de aanvrager om een (jacht)wapen en de bijbehorende munitie in bezit te mogen hebben. De invoering hiervan is eigenlijk een late reactie van het ministerie op het schietincident in Alphen aan de Rijn in 2012. 

Op 1 oktober 2019 is art 6a van de Wet Wapens en Munitie in werking getreden. De E-screener is per direct een verplicht onderdeel bij het aanvragen van de eerste akte. Het huidige referentieformulier Model 32 – dien je dan alleen de 3 referenten op te geven en niet veder in te vullen.

Wat is de E-screener?

De e-screener is een psychologische vragenlijst die tot doel heeft om zicht te krijgen op de geschiktheid van de aanvrager om een (jacht)wapen en de bijbehorende munitie in bezit te mogen hebben. De invoering hiervan is eigenlijk een late reactie van het ministerie op het schietincident in Alphen aan de Rijn in 2012.

Met de inwerkingtreding zullen ook twee wijzigingen van de Regeling van kracht worden.

Die zien de aanwijzing van de e-screener als het in de wet genoemde onderzoek en de leges die over de afname geheven worden (€ 54,45), en de procedure rond het zich in persoon bij de politie melden bij een ontheffingsaanvraag.

Met betrekking tot de afname van de e-screener  betekent dat alle aanvragers van een bevoegdheidsdocument (Verlof/Jachtakte) een uitnodigingsbrief zullen krijgen waarin wordt uitgelegd, hoe en wanneer en waar zij hun medewerking aan het onderzoek kunnen verlenen. Deze medewerking bestaat uit het invullen van een geautomatiseerde vragenlijst. U dient minimaal eenmaal het onderzoek af te leggen. Mocht de politie op een later tijdstip twijfels krijgen over de psychische stabiliteit van de wapenbezitter, dan kan een tweede onderzoek volgen

Aanvragers zullen via een inlogprocedure een boeking kunnen doen op een van de afnamelocaties, hiervoor dient men via een speciaal programma een aantal vragen te beantwoorden en dit kan tot maximaal 45 minuten duren.

Bij de boeking krijgen zij na betaling de bevestiging van de boeking en ook informatie over het verdere verloop van het proces.

Nadere informatie van de Politie, over de invoering van de afname E-screener: 

 1. De afname van de E-screener is op 1 oktober 2019 van kracht geworden, deze gaat eenmalig gelden voor alle verlof en jachtaktehouders.
 2. De afname van de E-screener wordt op de locatie van een extern bedrijf gedaan, dus niet bij de politie.
 3. U kunt via de volgende link https://www.politie.nl/themas/vergunningen-en-verloven.html
 4. De kosten bedragen hiervoor € 54,45 per persoon.
 5. De afname van de e-screener is als verplicht instrument aangewezen voor nieuwe aanvragers van wapenverloven en jachtaktes.
 6. U dient er voor te zorgen , dat U tijdig het onderzoek aflegt (minimaal 14 dagen voor de aanvraag verlenging of 1e aanvraag), zodat de uitslag bekend is en in ieder geval onderdeel vormt van de bescheiden, bij de aanvraag voor verlenging van de jachtakte of verlof.
 7. Zodra het team korpscheftaken van uw politie regio, de uitslag van uw test heeft ontvangen, wordt u nader geïnformeerd over de verdere behandeling van de aanvraag, alleen als je een negatieve uitslag hebt gescoord.
 8. Het huidige WM 32 inlichtingen formulier, waarin je jaarlijks bij het verlengen van je jachtakte of verlof 3 referenten moet opgeven, hiervan dient U alleen achterzijde met de drie referenten in te vullen.
 9. Dit geldt niet voor de verlenging, daar dient nu nog de gehele uitgebreidere versie WM 32 inlichtingen formulier te worden ingevuld voor 2020 en 2021
 10. Alle nieuwe aanvragers voor een verlof of jachtakte dienen dan de bovengenoemde procedure direct eenmalig te doen.
 11. De behandeling van uw aanvraag voor verlenging of eerste aanvraag wordt opgeschort tot het moment waarop U medewerking heeft verleend aan het onderzoek d.m.v de E-screener.

De bevoegdheid tot afgifte van een jachtakte berust bij de plaatselijke korpschef van politie of een door hem aangewezen ambtenaar. Voor degene die in het buiten­land woonachtig is, dient de aanvraag te worden ingediend bij de korpschef van politie Haaglanden (Den Haag). De jachtakte is uitgegeven door de staat en blijft eigendom van de Staat der Nederlanden.

De looptijd is van 1 april tot en met 31 maart daarop volgend en is geldig voor geheel Nederland.

De akte is alleen geldig indien voorzien van de handtekening van de houder en een gestempelde zegel. Het jachtbesluit en het besluit beheer en schadebestrijding geven de aktehouder de bevoegdheid tot het voorhanden hebben van vuurwapens en de daarbij te bezigen munitie.

Procedure en waar je aan moet denken bij de verlenging van je jachtakte.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere jager om tijdig voor 1 april zijn jachtakte en Europees schietpaspoort te verlengen en dus tijdig zijn aanvraag hiervoor in te dienen. Nu is het sinds vorig jaar ook nog het Model 32 inlichtingformulier bijgekomen.

De Politie heeft nu als beleid vastgesteld dat de gene die niet tijdig zijn aanvraag voor 1 april heeft aangevraagd zijn jachtakte kwijt raakt.

Wat moet ik dan allemaal doen om de verlenging tijdig een aanvraag in te dienen;

 1. Afspraak maken met de lokale Taakaccenthouders wet wapens en munitie, voor de verlenging van je jachtakte, doe dit tijdig, dit kan via (0900) 8844 en plan alvast deze dag en evt. Tijdstip dat je zeker op afspraak aanwezig kunt zijn.
 2. Aanvraagformulier voor een jachtakte; Vul alvast in dat je kunt downloaden via de site van de NOJG.
  1. Tip: sla dit op in mijn documenten en als er volgend jaar niets verandert is kun je dit gewoon uitprinten (du.bbelzijdig) en ondertekenen en je bent klaar.
 3. Bewijs om te kunnen jagen; voor de aanvraag hebt je ook bewijs nodig dat je kunt jagen in Nederland;
  1. Dit kan via aantonen dat je een bejaagbaar gebied van tenminste 40 ha hebt door overlegging van geldige jachthuurovereenkomsten;
  2. Toestemming jachthouder de jacht in zijn gezelschap uit te oefenen (Wn 3.20 lid 1) jagen in gezelschap van de jachthouder) downloaden via bovenstaande link
  3. Toestemming jachthouder buiten gezelschap   (Jagen buiten gezelschap jachthouder)
 4. WA-jachtverzekeringsbewijs ; ( maak hiervan een kopie) dat je hebt ontvangen van de NOJG of een andere verzekeraar en voeg dit erbij.
 5. Europees schietpaspoort ; indien in je bezit dient dit ook verlengd te worden, dit kan maximaal 5 jaar.
 6. Moet je een nieuwe jachtakte krijgen en of Europees schietpaspoort denk er dan ook aan om hiervoor een pasfoto bij te voegen

Daarnaast dient u middels een of meerdere bescheiden uw jachtgelegenheid als bedoeld in de Wet Natuurbescherming (Wnb) aan te tonen, dit is afhankelijk van uw situatie is een van de onderstaande mogelijkheden op u van toepassing:

U bent als jachtveldhouder lid van een WBE met inbreng van jachtrecht; u wordt door de WBE in het bezit gesteld van een verklaring ex. artikel 3.20.4 Wnb, zijnde een verklaring jacht buiten gezelschap. Met deze verklaring doet u uw aanvraag

U bent lid van een WBE met inbreng van jachtrecht maar niet als jachtveldhouder; u wordt door de WBE in het bezit gesteld van een verklaring ex. artikel 3.20.1 of 3.20.4 Wnb; zijnde een gastjagersverklaring of een verklaring jacht buiten gezelschap. Met deze verklaring doet u uw aanvraag.

U bent als gastjager geen lid van een WBE met inbreng van jachtrecht, waarbij de WBE aan u desgevraagd wel een gastjagersverklaring ex. artikel 3.20.1 Wnb doet toekomen; met deze verklaring doet u uw aanvraag.

U bent gastjager bij een jachtveldhouder en / of houder van een verklaring jacht buiten gezelschap van een WBE met inbreng van jachtrecht. Deze houder van een verklaring jacht buiten gezelschap ex. artikel 3.20.4 Wnb verstrekt aan u een gastjagersverklaring ex. artikel 3.20.1 Wnb; met deze verklaring doet u uw aanvraag voor een jachtakte; deze verklaring dient te zijn onderbouwd met een door de WBE afgegeven bewijs van lidmaatschap ex. artikel 3.14 Wnb waaruit blijkt dat degene die de gastjagersverklaring afgeeft lid is van de bewuste WBE.

U bent als jacht(veld)houder aangesloten bij een WBE zonder inbreng van jachtrecht. Bij het verlengen van uw jachtakte overlegt u een door de WBE afgegeven bewijs van lidmaatschap ex. artikel 3.14 Wnb samen met de geldige jachtcontracten en een overzichtelijke bijbehorende kaart.

U bent gastjager bij een jacht(veld)houder welke is aangesloten bij een WBE zonder inbreng van jachtrecht. De jacht(veld)houder verstrekt u een gastjagersverklaring ex. artikel 3.20.1 of een verklaring jacht buiten gezelschap ex. artikel 3.20.4. Een van deze bescheiden heeft u nodig in combinatie met een schriftelijk bewijs van de betreffende WBE waaruit blijkt dat de jacht(veld)houder welke u de verklaring verstrekt lid is van de bewuste WBE. U kunt uw jachtakte pas ter verlenging aanbieden nadat de jachtakte van de verstrekkende jacht(veld)houder is verlengd.

 • Het vervoeren van een vuurwapen is beperkt tot tussen de woning en de plaats waar de houder van een jachtakte bevoegd is tot jagen, of plaatsen waar hij uit andere hoofde bevoegd is een vuurwapen te gebruiken o.a. de erkende wapenhandelaar of (na een daartoe voorafgaand verzoek of toestemming van de zijde van de politie) naar een bureau van politie, langs de weg en binnen het tijdbestek welke daar redelijker wijze voor zijn gehouden.
 • Een jachtaktehouder mag zijn geweer niet dragen op gronden waarop hij niet tot het gebruik van een geweer bevoegd is art 3.26 Wnb
 • Bij het vervoer dienen geweer en munitie zodanig te zijn verpakt dat deze niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend. Het wapen dient ontladen en ontspannen te zijn. In een eventuele aanwezige patroonhouder mogen zich geen patronen bevinden.
 • Het onbeheerd achterlaten van een vuurwapen in een vervoermiddel is niet toegestaan.
 • Het wapen en de munitie worden bewaard in een afzonderlijke, deugdelijke, afgesloten en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare plaats, vanaf augustus 2006 dient dit een goedgekeurde wapenkast te zijn die aan de muur of vloer vastgemaakt.
 • Bij verhuizing dient de aktehouder onverwijld voor wijziging van het adres de akte aan te bieden aan de korpschef van politie van zijn nieuwe woonplaats en de verhuizing kenbaar te maken aan de korpschef van zijn vorige woonplaats.
 • Een bruikleenwapen dient op de dag van gebruik door de lener bij de eigenaar te worden opgehaald en direct na gebruik dezelfde dag te worden terug gebracht voor opslag bij de eigenaar.
 • Onverminderd de bepalingen van de Wet natuurbescherming zal bij misbruik van de jachtakte, dan wel van een wapen of munitie, waaronder mede verstaan het niet betrachten van uiterste voorzichtigheid en zorg bij het omgaan met het wapen en de munitie, de jachtakte onverwijld worden ingetrokken.
 • De logeerakte is geldig voor zes achtereenvolgende dagen, zoals in de akte vermeld. Men zal moeten aantonen dat men in het land van herkomst bevoegd is te mogen jagen. Dit kan zijn door middel van een kopie jachtakte van het land waar de gast woonachtig is en bij de aanvraag dient men 2 goed lijkende pasfoto’s bij te voegen. De logeerakte is alleen geldig in gezelschap van een in Nederland woonachtige houder van een jachtakte. De aanvraag kan ook worden ingediend en ondertekend door een jachtaktehouder, die betreffend persoon voor de jacht heeft uitgenodigd. Kosten € 138,20,-
 • De jachtakte mag niet worden uitgereikt alvorens deze is betaald. Bij de afgifte hiervan worden de volgende bedragen in rekening gebracht: € 68,20,- voor de legeskosten Politie van de akte

Kosten Jachtakte ( met ingang van 01 januari 2019)

Met ingang van 1 januari 2019, zullen de leges voor een wapenverlof met 100% stijgen. Daartoe heeft de Minister van Veiligheid en Justitie op 19 november j.l. besloten. Volgens een intern onderzoek van de Politie dat dateert uit 2015 zouden de kosten op 50% liggen van de daadwerkelijke kosten. De Minister heeft destijds besloten na 2 jaar weer een nieuw onderzoek te zullen verrichten. Deze verhoging is daar het gevolg van.

 • Eerste aanvraag jachtakte € 138,20 + € 54,45 e-screener = € 192,65 (Regeling WWM art 50a lid 1a)
 • Verlenging  € 68,20 bij verlenging (Regeling WWM art 50a lid 1b)
 • Een duplicaat jachtakte kost € 30,- (Regeling WWM art 50a lid 1c)
 • Verlies € 30,–(Regeling WWM art 50a lid 1d)
 • Logeerakte € 138,20 (daar het gehele proces gevolgd moet worden)(Regeling WWM art 50a lid 1a)

Wapens op jachtakte

Artikel 43 lid 2  en 3 Wet wapens en munitie geeft aan hoeveel wapens een jachtaktehouder mag hebben op zijn jachtakte voor de uitvoering van de jacht

2.  Houders van een jachtakte, mogen ten hoogste zes wapens voorhanden hebben.

3.  Het eerste lid en tweede lid is niet van toepassing op houders van een verlof tot het voorhanden hebben, onderscheidenlijk een jachtakte die aantonen dat zes, respectievelijk zeven, of meer wapens voor hen onontbeerlijk zijn voor de beoefening van de schietsport, onderscheidenlijk de jacht.

Een jachtakte wordt geweigerd indien:

 • jonger dan 18 jaar
 • geen bewijs overlegd kan worden om te kunnen jagen.
 • het jachtexamen niet met goed gevolg is afgesloten.
 • geen verzekering is afgesloten, vrees bestaat voor misbruik van een wapen.
 • grond aanwezig is dat men niet weidelijk zal jagen.
 • de bevoegdheid om te jagen door een rechter is ontzegd.
 • men de afgelopen twee jaar een overtreding heeft begaan in strijd met diverse wetten en voorschriften.

De jachtakte moet worden ingetrokken:

 • als bij de aanvraag van een jachtakte onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en dat bij bekendheid met de juiste gegevens de jachtakte zou zijn geweigerd.
 • indien niet verzekerd, als er aanwijzingen zijn dat het voorhanden hebben van vuurwapens en munitie niet langer kan worden toever­trouwd aan betreffend persoon.

De jachtakte kan worden ingetrokken:

 • bij misbruik van de bevoegdheid om te mogen jagen
 • bij nalatigheid ten aanzien van wat een goed jager betaamt tijdens het jagen.

Zie voor meer informatie: Belangrijkste punten Circulaire wet wapens en munitie 2019

 

Eenheid Politie Mailadres en Postbus adres
Noord-Nederland

ATK.WPBR.

korpscheftaken.noord-nederland@politie.nl

Postbus 107 9400 AC Assen

Oost-Nederland

ATK.WPBR-gelderland-midden.

korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl

Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn

ATK.WPBR-gelderland-zuid.

korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl

ATK.WPBR-noordoost-gelderland.

korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl

ATK.WPBR-ijsselland.

korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl

ATK.WPBR-twente.

korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl

Midden-Nederland

ATK.WPBR.

korpscheftaken.midden-nederland@politie.nl

Postbus 8300, 3503 RH Utrecht

Noord-Holland

ATK.WPBR.

korpscheftaken.noord-holland@politie.nl

Postbus 57, 2000 AB Haarlem

Amsterdam

ATK.WPBR.

korpscheftaken.amsterdam@politie.nl

Postbus 2287, 1000CG Amsterdam

Den Haag

ATK.WPBR.

korpscheftaken.den-haag@politie.nl

Postbus 264 , 2501 CG Den Haag

Rotterdam

ATK.WPBR.

korpscheftaken.rotterdam@politie.nl

Postbus 70023, 3000LD Rotterdam

Zeeland – West-Brabant

ATK.WPBR.

korpscheftaken.zeeland-west-brabant@politie.nl

Postbus 8050, 5004 GB Tilburg

Oost-Brabant

ATK.WPBR.

Vergunningen.korpscheftaken.oost-brabant@politie.nl

Postbus 90163, 5200 MS Den Bosch

Limburg

ATK.WPBR.

korpscheftaken.limburg@politie.nl

Postbus 1230 6201 BE Maastricht

Reacties zijn gesloten.