Reizen door België met wapens met een Europees vuurwapenpaspoort

In principe is voor elke  in-, uit-, doorvoer en overbrenging van vuurwapens een vergunning nodig. Deze vergunningen zijn steeds geldig gedurende één jaar. Zowel voor overbrengingen binnen de EU als voor in- en uitvoer vanuit of naar landen buiten de EU zijn er echter uitzonderingen. De voornaamste uitzonderingen zijn de vereenvoudigde procedures voor tijdelijke in-, uitvoer of overbrenging voor verifieerbare legale doeleinden, namelijk jaag- en schietsportactiviteiten, demonstratie, expositie zonder verkoop, onderhoud, evaluatie, herstelling en  tijdelijke opslag.

Houders van een Europese Vuurwapenpas mogen voor de duur van hun jaag- of schietsportactiviteiten de vuurwapens die in de pas vermeld staan, samen met de bijhorende onderdelen en een proportionele hoeveelheid munitie, zonder vergunning overbrengen vanuit en naar lidstaten van de EU. De voorafgaande kennisgeving die geldt bij tijdelijke in- en uitvoer voor jaag- en schietsportactiviteiten vanuit of naar landen buiten de EU én voor tijdelijke overbrengingen voor andere verifieerbare legale doeleinden binnen de EU  is hier niet nodig. Betrokkenen moeten wel te allen tijde hun Europese Vuurwapenpas kunnen voorleggen en op basis van een uitnodiging of een ander bewijs kunnen aantonen dat ze de vuurwapens daadwerkelijk overbrengen om deel te nemen aan jaag- of schietsportactiviteiten.

Ook hier geldt hetzelfde antwoord als hierboven. Aangezien de Nederlandse jager onderweg is naar een jachtactiviteit in Duitsland (en derhalve de wapens niet overgebracht worden op Belgische grondgebied om hier permanent opgeslagen te worden) is een geldige Europese vuurwapenpas, alsook de uitnodiging van de jachtheer in Duitsland voldoende.

Het is inderdaad zo dat je in het Verenigd Koninkrijk voorafgaandelijk een ‘vergunning’ moet hebben, met name een firearms of shotgun Permit. Dit is verplicht omdat men in het VK geen jachtverloven of –vergunningen kent, enkel de wapens zijn daar vergunningsplichtig. De Britse overheid wil er zich dus van vergewissen dat de persoon in kwestie het land in komt met een wettige bezitstitel, anders zouden buitenlanders zomaar zonder administratief document het Verenigd Koninkrijk kunnen binnen komen.

Wat betreft de situatie in Luxemburg moet ik u het antwoord schuldig blijven. Het is mij echter niet bekend dat men ook daar een voorafgaandelijke (wapen)vergunning of doorvoervergunning nodig heeft. Ik denk dat dezelfde bepalingen gelden zoals bij ons, maar dat kan u best bij de Luxemburgse jagersvereniging of overheid nagaan.

Met vriendelijke groeten,

logo-hubertusvereniging-belgie

Dieter De Mets

Project Manager

Hubertus Vereniging Vlaanderen

(0032: 02/242 00 458) | www.hvv.be