Omgevingsvergunning Jachtgeweeractiviteit (Jachtakte) Buitenlander

 

Aanvraagprocedure voor Nederlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit voor buitenlander

Het aanvragen van omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit dient U te doen via de politie Den Haag

Het bezoekadres is: Brigantijnlaan 321 | 2496 ZT Den Haag.

vergunningen.korpscheftaken.den-haag@politie.nl

Indien u vragen heeft, kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur contact opnemen via telefoonnummer: +31 (0)88 964 90 50/51. Wij streven ernaar u uiterlijk binnen twee werkdagen terug te bellen.

Kosten omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit:
 1. Eerste aanvraag omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit € 138,20
 2. Verlenging  € 68,20 bij verlenging (Regeling WWM art 50a lid 1b)
 3. Een duplicaat omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit kost € 30,- (Regeling WWM art 50a lid 1c)
 4. Verlies € 30,–(Regeling WWM art 50a lid 1d)
 5. Logeerakte € 138,20 (daar het gehele proces gevolgd moet worden)(Regeling WWM art 50a lid 1a)
 6. Nieuwe Europese vuurwapenpas  € €72,60
 7. Verlenging Europese vuurwapenpas € 5,-

De bijdrage voor een combinatie van de onder a, b, of c genoemde handelingen bedraagt niet meer dan het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor dat deel van de combinatie waarvoor de hoogste vergoeding geldt.

U dient uw aanvraag voor verlenging vóór 1 april in te dienen, dit geldt uiteraard niet voor de eerste aanvraag Nederlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Dit om te voorkomen dat uw omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit vervalt. In dat geval, dient u de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit in te leveren en wordt uw dossier gesloten.

Een aanvraag verlenging omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, die na 1 april wordt gedaan, wordt derhalve behandeld als eerste aanvraag met de daarbij behorende leges van € 138,50. Let u hierop bij de betaling van de leges.

Betaalwijze

U dient de leges te voldoen door het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN-nummer NL51ABNA0481538585 t.n.v. van Politie Den Haag onder vermelding van het omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteitnummer en de naam van de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteithouder. BIC = ABNANL2A.

Aanvraag bescheiden Nederlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

U dient bij uw aanvraag de volgende bescheiden toe te voegen:

Indien het vorige jachtseizoen geen omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit door de politie-eenheid Den Haag aan u is verleend, of indien de aanvraag na 1 april ingediend wordt, dan wordt de aanvraag als eerste aanvraag beschouwd en dienen bij uw aanvraag tevens de volgende bescheiden toegevoegd te zijn:

 • Volledig ingevuld digitaal invul wm32-inlichtingenformulier politie inclusief drie referenten
 • Twee recente, identieke en goedgelijkende pasfoto’s van de beoogde vergunninghouder
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de beoogde vergunninghouder
 • Kopie van een erkend jachtdiploma (alleen NL, BE of DU) van de beoogde vergunninghouder
 • Bescheiden rondom het bijschrijven van een wapen
Omschrijving van de bescheiden:

Digitaal invul formulier aanvraag voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn en voorzien van een dagtekening en handtekening van de beoogde omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit houder. Alleen aanvragen van logeerakten mogen door derden (de gastheer) worden ondertekend.

Bescheiden omtrent uw betrouwbaarheid.  

Voordat een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit verleend kan worden, dient de politie de aanvrager te onderzoeken naar zijn/haar betrouwbaarheid. Dit onderzoek kan door ons niet afdoende worden uitgevoerd bij personen die niet woonachtig zijn in Nederland. Derhalve dient u een verklaring van uw betrouwbaarheid, afgegeven door het land waar u woonachtig bent, bij uw aanvraag te voegen. Deze verklaring dient in de Nederlandse of Engelse taal opgesteld te zijn, dan wel naar het Nederlands of Engels vertaald te zijn.

In het voorkomende geval dat u woonachtig bent in een land binnen de Europese Unie en u kunt aantonen dat u uw wapens aldaar rechtmatig voorhanden hebt, dan accepteren wij ook een kopie van een geldige omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit of Europese vuurwapenpas, afgegeven in het land waar u woonachtig bent. Een verklaring rondom uw betrouwbaarheid is dan niet noodzakelijk.

Inlichtingenformulier

Het digitaal invul wm32-inlichtingenformulier politie dient volledig ingevuld te zijn en voorzien van een dagtekening en handtekening. Er dienen altijd drie referenten opgegeven te worden. Indien u niet betrokken bent binnen een WBE dient u een andere omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteithouder op te geven waarmee u recentelijk heeft gejaagd. Mocht de tweede en derde referent familie zijn of een goede vriend, vermeldt u dan duidelijk dat het tevens een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteithouder betreft.

Indien er op uw omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit aan de voorzijde geen ruimte meer is om deze nog te verlengen, dan dient er door ons een document aangemaakt te worden. In voorkomend geval dient u twee recente, identieke en goed gelijkende pasfoto’s bij uw aanvraag te voegen.

Jachtgerechtigdheid

Bij uw aanvraag dient u aan te geven in welk jachtgebied u gaat jagen. De bescheiden die bij uw aanvraag gevoegd moeten worden zijn afhankelijk van uw hoedanigheid met betrekking tot het jachtgebied.

Let op: handmatige wijzigingen in bestaande documenten worden niet geaccepteerd. Indien er wijzigingen zijn dient u een e overeenkomst op te stellen.

1)      Indien u eigenaar bent van de jachtgrond dient u dat aan te tonen door middel van een eigendomsbewijs.

Tevens dient u een omschrijving te geven van uw jachtgebied. Dat kan d.m.v. een gearceerde kaart (max. A3 formaat) met, indien mogelijk daarop de kadastrale aanduidingen vermeld. De omschrijving dient voorzien te zijn van uw handtekening. Dit mag een kopie zijn.

Wanneer u bij een eerdere aanvraag reeds de hierboven beschreven documenten hebt overlegd, en de situatie onveranderd is, kan er worden volstaan met de invulling en ondertekening van de bijgevoegde ‘Verklaring omtrent het jachtgebied 2016-2017’.

2)      Indien u huurder bent van de jachtgrond, dan dient u dat aan te tonen door middel van een geldige jachthuurovereenkomst van het jachtgebied, alsmede met een omschrijving van het betreffende jachtgebied. Dit dient begeleid te worden met een kaart waarop de relevante gronden aangegeven staan met indien mogelijk kadastrale aanduidingen. Dit mag een kopie zijn.

Wanneer u bij een eerdere aanvraag reeds de hierboven beschreven documenten hebt overlegd, en de situatie onveranderd is, kan er worden volstaan met de invulling en ondertekening van de bijgevoegde ‘Verklaring omtrent jachtgebied 2016-2017’.

3)      Indien u Toestemming jachthouder of Wbe om in zijn gezelschap Jachthouder art 11.64 lid 1 sub b uit te mogen oefenen, dan dient u dit schriftelijk aan te tonen. Een verklaring omvat tenminste de naam-, adres- en woonplaatsgegevens, omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteitnummer en handtekening van de jachthouder, uw naam-, adres- en woonplaats gegevens, uw omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteitnummer, de geldigheidsperiode (maximale duur van 1 jaar en uiterlijk tot 1 april 2017) en een omschrijving van het jachtveld. Dit betreft een zogenaamde 1-2 Toestemming-in-gezelschap-jachthouder-–-gastverklaring BAL. U dient het originele document mee te sturen.

4)      Indien u toestemming heeft van de jachthouder (van de jachtgrond) om het genot van de jacht buiten diens gezelschap uit te mogen oefenen, dan dient u dit schriftelijk aan te tonen. Een verklaring omvat tenminste de naam-, adres- en woonplaatsgegevens, omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteitnummer en handtekening van de jachthouder, uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens, uw omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteitnummer, de geldigheidsperiode (maximale duur van 1 jaar en uiterlijk tot 1 april 2018) en een omschrijving van het jachtveld met kadastrale aanduidingen inclusief de grootte van de jachtgrond in hectaren. Tevens moet de verklaring zijn voorzien van een validatie doormiddel van een politiestempel van de politiechef waar de akte van de jachthouder is verstrekt (in de vorm van een handtekening, politiestempel en verklaring). Dit betreft een zogenaamde 1-3-Toestemming-buiten-gezelschap-jachthouder-BAL-digitaal. U dient het originele document mee te sturen.

Verzekeringsbewijs

Artikel 11.78 BAL vermeldt dat het bewijs van verzekering, moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

De verzekering geeft dekking van 1 april tot 1 april van het jaar daaropvolgend en geldt voor geheel Nederland.

De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor een bedrag van ten minste € 1.000.000 per gebeurtenis.

De polis, bedoeld in artikel 932 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de verzekering bevat in ieder geval de volgende gegevens:
a. de naam en het adres van de verzekeraar;
b. de naam en het adres van de verzekeringnemer;
c. het polisnummer;
d. de dagtekening en het jaar van de ingang en van het einde van de dekking;
e. de aanduiding van de personen die als verzekerden worden aangemerkt;
f. het gebied waarin de verzekering van kracht is; en
g. het verzekerde bedrag.
De houder van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit informeert de korpschef onverwijld over een wijziging van deze gegevens van de polis.

Degene aan wie een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit is uitgereikt, is verplicht iedere wijziging van de gegevens die ingevolge het eerste lid in het door hem overlegde bewijs van verzekering zijn vermeld, onmiddellijk te melden aan de politiechef die de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit heeft uitgereikt.

Het verzekeringsbewijs dient in de Nederlandse of Engelse taal opgesteld te zijn, dan wel naar het Nederlands of Engels vertaald te zijn. 

Aantonen legaal bezit wapen(s)

U dient jaarlijks aan te tonen dat u de op de bijlage vermelde wapens legaal voorhanden hebt in het land waar u woonachtig bent. Het heeft de voorkeur dat u dat doet door middel van een geldige Europese vuurwapenpas, uitgegeven in het land waar u woonachtig bent. We willen u er op attenderen dat een niet-Nederlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, de wapens niet altijd vermeldt. Derhalve kan een dergelijk document niet worden geaccepteerd voor het aantonen van de legaliteit van de wapens.

Belangrijke mededeling: opslag van vuurwapens in Nederland.

De Nederlandse wet- en regelgeving laat het niet toe dat houders van een Nederlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, die in het buitenland woonachtig zijn, hun vuurwapens bewaren in Nederland. Ook vanuit controleoogpunt is het een onwenselijke situatie dat er in Nederland vuurwapens worden opgeslagen terwijl de eigenaar hiervan in het buitenland woonachtig is. In het voorkomende geval dat u uw vuurwapens in Nederland bewaart en deze in hoofdgebruik hebt, dan dient u maatregelen te nemen.

U heeft de volgende mogelijkheden:
 1. U voert uw wapens uit via de Nederlandse douane en voert deze in, in het land waar u woonachtig bent. U dient hiervoor een consent van uitvoer aan te vragen bij de douane in Groningen (info +31 (0)88 1512122). Het invoeren in het land waar u woonachtig bent gaat via de locale autoriteiten. U dient vervolgens jaarlijks aan te tonen de wapens legaal voorhanden te hebben in het land waar u woonachtig bent.
 2. U vindt een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteithouder in Nederland bereid om hoofdgebruiker te worden van de wapens. U kunt vervolgens medegebruiker worden van de wapens. Als u wenst te jagen in Nederland haalt u bij de hoofdgebruiker de wapens op en brengt deze na de jacht onverwijld weer terug bij de hoofdgebruiker.
 3. U geeft uw vuurwapens in bewaring bij een erkende wapenhandelaar. Als u in Nederland wenst te gaan jagen haalt u bij de wapenhandelaar de wapens op en geeft deze na de jacht daar weer in bewaring. Nadeel hiervan is dat u gebonden bent aan de openingstijden van de wapenhandelaar en dat er kosten aan verbonden zijn.
Bescheiden m.b.t. het bijschrijven van een wapen

U kunt een wapen bij laten schrijven op uw Nederlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit door een document bij te voegen waaruit blijkt dat u het wapen legaal voorhanden hebt in het land waar u woonachtig bent. Voor België is dat bijvoorbeeld een Model 9 document en voor Duitsland een Waffenbesitzkarte. Het heeft de voorkeur dat u dat doet door middel van een geldige Europese vuurwapenpas, uitgegeven in het land waar u woonachtig bent zodat u meteen aantoont bevoegd te zijn de wapens op legale wijze Nederland te doen binnenkomen en uitgaan.

Bij aankoop van een wapen in Nederland moet tevens een consent tot uitvoer bij de Douane in Groningen worden aangevraagd (info +31 (0)88 1512122). Indien het wapen bij een Nederlandse handelaar (erkenninghouder) gekocht wordt, dient een optiebon meegestuurd te worden. Is het wapen afkomstig van een particulier woonachtig in Nederland, dan is een schriftelijke koopovereenkomst waarop de gegevens van de kopende en verkopende partij worden vermeld gewenst. In alle gevallen moeten minimaal de volgende wapengegevens vermeld worden:

 • soort,
 • merk,
 • type,
 • kaliber en
 • serienummer.

Betreft de bijschrijving een kogelgeweer met een groter kaliber dan .22, dan dient u hiertoe het redelijk belang aan te tonen. Voor de jacht in Nederland geldt immers een standaard kaliber van .22. Er zijn twee mogelijkheden:

1)      U bent betrokken bij het grofwildbeheer in Nederland

In dat geval dient u een kopie van een toestemmingen grondgebruikers te overleggen, evenals een door de WBE doorgeschreven afschotvergunning voor ree-, rood- of zwartwild.

2)      U bent betrokken bij schadebestrijding in Nederland

Voor het afschot van bijvoorbeeld vossen kan een kaliber groter dan .22 noodzakelijk zijn. Bovendien is voor het afschot van ganzen in de meeste provincies een kaliber groter dan .22 toegestaan. Wanneer u betrokken bent bij schadebestrijding, toont u dit aan door een verklaring  toestemming(en)grondgebruiker.

Bescheiden m.b.t. het afschrijven van een wapen

Indien u een wapen wilt afschrijven dan kunt u dit aangeven door dit nadrukkelijk te vermelden in een begeleidend schrijven. U dient in dit schrijven het merk en serienummer te vermelden.

Veel gemaakte fouten die het proces kunnen vertragen:

De politie-eenheid Den Haag heeft het afgelopen seizoen veel aanvragen moeten retourneren omdat de aangeleverde documentatie niet aan de gestelde eisen voldeed. Dit gaf veel vertraging in het proces.

De meest voorkomende onjuistheden waren:

1)      Het op legale wijze voorhanden hebben van wapens wordt niet, of op onjuiste wijze, aangetoond.

2)      Het ontbreken van het dekkingsgebied op het verzekeringsbewijs. Daaruit moet duidelijk blijken dat deze op Nederland van kracht is. Een Europese of wereldwijde dekking volstaat uiteraard ook.

3)      Het ontbreken van het verzekerde bedrag van minimaal € 1.000.000 per gebeurtenis. ( art 11.78 BAL)

4)      Het ten onrechte gebruik maken van de verklaring omtrent jachtgebied. Deze verklaring kan niet gebruikt worden bij een toestemming als bedoeld in artikel 3.20, lid 1 of 4.

5)      Een organisatie vermelden als jachthouder in een toestemming voor het jagen in gezelschap. De jacht kan vanzelfsprekend uitsluitend uitgevoerd worden in het gezelschap van een natuurlijk persoon. Het is wel mogelijk dat een Wbe als jachthouder deze toestemming jachthouder de jacht in zijn gezelschap uit te oefenen van een toestemming houder buiten gezelschap art 3.20 lid 4  van deze Wbe te mogen jagen op haar gronden.

6)      Referent 2 dient in relatie te staan tot de aangevraagde vergunning. Dat kan dus iemand zijn waarmee u jaagt of een lid van de WBE. Deze hoedanigheid dient duidelijk aangegeven te worden op het formulier.

7)      Het is gebleken dat er in het verleden niet-complete aanvragen zijn ingediend met de intentie om deze later aan te vullen. Door de grote stroom van binnenkomende aanvragen in relatief korte tijd, ontbreekt het de afdeling Korpscheftaken aan tijd om deze samen te voegen tot een complete aanvraag. Om deze reden zal een incomplete aanvraag uit praktische overwegingen niet in behandeling worden genomen en aan u worden geretourneerd met het verzoek om de aanvraag aan te vullen.

Wilt u hier bij uw aanvraag extra aandacht aan schenken? Dat voorkomt veel vertragingen in het werkproces.