Jagersaansprakelijkheidsverzekering NOJG – 2018

Jagersaansprakelijkheidsverzekering

De NOJG zorgt al jaren voor een goede collectieve jagersaansprakelijkheidsverzekering voor u. Door de veranderingen in de wet (Flora- en faunawet naar Wet natuurbescherming) en regelgeving, moesten ook de verzekeringsvoorwaarden aangepast worden. Hieronder geven wij aan wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Aanpassing voorwaarden

De voorwaarden van de collectieve jagersaansprakelijkheidsverzekering zijn per 1 april 2017 aangepast aan de Wet natuurbescherming. Verder is de tekst makkelijker leesbaar, geactualiseerd en aangepast aan de huidige regelgeving voor financiële dienstverlening.

Wijzigingen

Duidelijke vastlegging van de begrippen jacht, beheer en schadebestrijding. Materiële schade aan schietbanen en/of schietbioscopen wordt door verzekeraars gezien als risicoaanvaarding en ondernemersrisico, en zijn dus niet gedekt onder deze verzekering. Te denken valt hierbij aan schades aan machines, vloeren, plafonds en wanden en andere zaken die behoren tot de inventaris van de schietbaan of schietbioscoop. Letsel toegebracht aan personen op of nabij de schietbanen of schietbioscoop blijft nadrukkelijk wel gedekt onder de verzekering.

Premiebedragen per 1-4-2018, ongewijzigd. Zie onderstaand overzicht.

Basisdekking

Verzekerd bedrag en maximum per jaar  Dekkingsgebied      Jaarpremie*
€ 1.250.000,00 per aanspraak en maximaal € 2.500.000,00 per jaar Europa € 29,00
Uitbreiding van dekking (facultatief)
Verzekerden hebben de mogelijkheid om de verzekering uit te breiden naar werelddekking en/of het verzekerd bedrag te verhogen, mits verzekerde zich hiervoor uitdrukkelijk heeft opgegeven.
Verzekerd bedrag en maximum per jaar  Dekkingsgebied    Jaarpremie**
€ 1.250.000,00 per aanspraak en maximaal € 2.500.000,00 per jaar Wereld € 56,00
€ 3.000.000,00 per aanspraak en maximaal per jaar Europa € 36,00
Wereld € 75,00
€ 6.000.000,00 per aanspraak en maximaal per jaar Europa € 60,00
Wereld € 96,00
** premies zijn inclusief assurantiebelasting

Voor de hierboven omschreven “uitbreiding van de dekking” dient een apart verzekeringsbewijs te worden afgegeven, waarin de “uitbreiding van de dekking”, zijnde dekkingsgebied en verzekerd bedrag, zijn vermeld en welke door assuradeuren wordt getekend.

Volledige voorwaarden

Er zijn niet alleen inhoudelijke wijzigingen en duidelijkere omschrijvingen doorgevoerd. Ook zijn artikelen toegevoegd die voortkomen uit de privacy- en sanctiewetgeving.

De volledige voorwaarden kunt u vinden op onze website onder  NOJG Algemeen/verzekeringen NOJG.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.