Jagersverenigingen hopen op punten aanscherping schadereductie ganzen in Friesland

Jirnsum –  Jagersverenigingen in  Fryslan vinden de houding van de terreinbeherende organisaties in het ganzendossier onbegrijpelijk. Volgens woordvoerder Titus Sijmonsma van de Koninklijke Jagervereniging wordt al een half jaar over de juiste aanpak van de problematiek gesproken. „Onsportief dat de terreinbeheerders nu in het zicht van de eindstreep zonder duidelijke opgaaf van reden van verdere medewerking aan het daadwerkelijk toepassen van alle mogelijke vormen van schade voorkoming middels afschot af zien.

Het Fryske Gea heeft als reactie op de beslissing van de provincie om de winterrust niet verder door te zetten wegens onvoldoende draagvlak en financiële middelen om schade te vergoeden, ook haar medewerking aan schade beheersing middels het vergassen van zomerganzen gestopt.  Dit ondanks het feit dat ook haar biotopen verontreinigd worden en omringende boeren tevens steeds meer schade leiden door  bovenmatige aantallen overzomerende ganzen.

De houding van natuurpartijen in  de ganzenaanpak  is ‘onbehoorlijk’ omdat zij weigeren een duidelijk standpunt in te nemen, gezien de huidige aantallen winterganzen , maar jagers en boeren bekijken het liever feitelijk. De kritische instandhouding van de brandgans in het noordelijk halfrond is 30.000, We hebben het nu over 1 miljoen, waarvan 560.000, door Sovon getelde cijfers, in Friesland neerstrijken, dan is het een fors overtal. Dit is duidelijk inmiddels  geen bedreigde diersoort meer “, aldus Sijmonsma. Wij zitten samen met  onze collega organisatie NOJG en betrokken  partijen  aan de onderhandelingstafel en ergeren ons aan de houding van de TBO’s:  „Wij  zitten er als vrijwilliger, terwijl  duurbetaalde directeuren van deze gesubsidieerde organisaties zich  onttrekken van hun verantwoordelijkheid, zij doen landelijk het zelfde in provinciale overleggen en komen hiermee weg.

Straks, als de “ Staten” eventueel tot voor hen of hun achterbannen onwelkome maatregelen gaan besluiten, dreigen  zij via de media een offensief te starten, en dat is in mijn ogen onbehoorlijk.”

Friesland loopt met haar ganzen beleid voorop, de inzet is schadereductie van 5 tot 10 procent per jaar. „Per ongeluk heeft gedeputeerde Kramer het over 210.000 ganzen gehad, maar dat zijn bovengrenzen die nodig zijn om aan te geven dat het afschot beleid niet onbeperkt wordt ontheven.

Jagers, maar ook boeren hebben het liever niet over aantallen. Binnen de wettelijke grenzen wordt de jager alle mogelijke mogelijkheden gegeven. Maar ook die heeft de weidelijkheidsregels in acht te nemen. De jagers en boeren willen nadrukkelijk daarbij afschot bij schade bestrijding en verdrijven naar foerageergebied op agrarische gronden  een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang toestaan Dan vinden de voornaamste vliegbewegingen van ganzen plaats en kan de jager effectief en selectief ingrijpen in het trekpatroon van die populaties in dat seizoen. Anders is de jager alleen vogelverschrikker, die soms een kans geboden wordt door vliegbewegingen naar percelen na zonsopgang, en komt er van effectieve schade reductie niets terecht.

De jurist van de KJV heeft uitgezocht dat eerder dan zonsopgang aanzitten en afschieten wel degelijk mag. Ook boeren hebben inmiddels vastgesteld dat juist in de nieuwe Wet natuurbescherming voor zonsopgang bestrijden mogelijk is en toegestaan kan worden op juridisch houdbare wijze. „Uiteindelijk is de provincie daarvoor nu aanzet. Zij moet daarvoor de moed hebben en haar huiswerk maken om bezwaarpartijen straks geen kansen te geven, dat juridisch te belemmeren.  Dat is lastig omdat Friesland wel een trendsetter voor landelijk beleid is, en  natuurpartijen altijd al  fervent tegenstander zijn geweest van wens van de boeren om hun schade te beperken met steun van de jagers in Friesland. Bij deze aantallen ganzen, kunnen we niet wegkijken van de noodzaak tot daadwerkelijk populatie beheer en selectief afschot tijdens schadebestrijding, gebaseerd op doelstellingen die uit verdragen voortkomen.

Ook wringt de schoen van de jagers en boeren bij de door de provincie  beoogde bonus-malusregeling. „Wij willen niet via dit voorstel van de provincie gehandicapt door beperkingen geplaatst worden in spanningsveld  van een directe link tussen de inspanning van jagers en de uitkering van ganzenschade bij de boeren, waar wij jachtrechten van hen hebben. Dan worden we de “kop van Jut bij de getroffen boeren en de schietknechten van de overheid.”

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.