Landelijke telling 2014 zomerganzen – groei populatie overzomerende ganzen vlakt af

Verantwoord beheren en benutten

Persbericht

13 november 2014

Provincies met middelen voor bejaging meest effectief

Amersfoort – Op 19 juli 2014 vond de landelijke telling van overzomerende ganzen plaats, gecoördineerd door de Koninklijke Jagersvereniging. Vandaag worden de voorlopige resultaten bekend, waarbij de meest in het oog springende conclusie is dat – voor het eerst in vijftien jaar – de sterke groei van de populatie overzomerende ganzen afvlakt. Het totale aantal ganzen ligt rond de 630.000 stuks (met een marge van +/- 5%). Daarmee ligt het aantal ganzen nog steeds ver boven de stand in 2005, het referentiejaar dat veel provincies hanteren.

Bejaging als één van de middelen om de ganzenstand tot aanvaardbare proporties terug te brengen blijkt cruciaal, evenals het kunnen bejagen met de juiste middelen. Tevens pleit de Koninklijke Jagersvereniging voor terugplaatsing van de grauwe gans en de brandgans op de wildlijst, waarmee verantwoord beheer en duurzame benutting van deze soorten mogelijk wordt.

Duizenden tellers van verschillende organisaties inventariseerden op 19 juli jl. de ganzen in diverse delen van Nederland. Na interpretatie van de landelijke telcijfers door de afdeling ecologie van de Jagersvereniging bleek dat de sterke groei van het aantal overzomerende ganzen dit jaar voor het eerst sinds 1998 afvlakt. De ganzenstand nam dit jaar ‘slechts’ met 3 tot 12% toe in vergelijking tot 2013. In voorgaande jaren groeide de stand jaarlijks met 10 tot 20%.

grauwe-gans-met-pullen-1Grauwe gans vormt 70% van ganzenpopulatie.

In juli 2014 werden tussen de 600.000 en 663.000 ganzen geteld. In 2013 bedroeg het aantal 588.000 (met een marge van +/- 5%). De grauwe gans is met 70% de meest voorkomende ganzensoort in de zomer.

Provinciale verschillen

Er zijn grote verschillen tussen provincies wat betreft groei van de ganzenpopulatie. Dit houdt verband met de wettelijke mogelijkheden voor ganzenbejaging. In provincies met ruime mogelijkheden voor effectieve bejaging is de groei nihil of is er zelfs een afname van de aantallen.

Een goed voorbeeld is de provincie Utrecht. Hier is sprake van afname van de aantallen ganzen (bron: FBE Utrecht). Deze provincie biedt jagers veel mogelijkheden qua tijd en middelen om effectief te kunnen bejagen. Tevens wordt er binnen deze provincie goed samengewerkt tussen jagers, natuurorganisaties en andere grondeigenaren.

De Koninklijke Jagersvereniging pleit dan ook voor een provinciaal kader waarin middelen voor ganzenbejaging in ruime mate worden toegestaan. Dit komt neer op een jachtseizoen met lokmiddelen en ruime bejagingstijden (uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang) van half juli tot februari/maart, de rest van het jaar dienen jagers op te kunnen blijven treden tegen schade, hinder en overlast.

Voorlopige cijfers

Het voorlopige beeld van de ganzenpopulatie zal nog worden gevalideerd, gedetailleerd en naast de watervogeltellingen van Sovon Vogelonderzoek worden gelegd. De genoemde cijfers zijn dus vooralsnog een prognose. Sovon geeft aan dat de eerste cijfers over de aantallen broedende grauwe ganzen in 2013 lijken te stabiliseren (Bron: Nieuwsbrief Sovon, 2014-3). Daarmee lijken de resultaten van deze steekproef in lijn met de bevindingen van de Koninklijke Jagersvereniging.

€ 18,2 miljoen schade op jaarbasis in 2018 Ganzen en ganzenbeheer hangen nauw samen met landbouwschade, hinder en overlast.

De hoogte van de schade-uitkeringen zal bij onvoldoende inspanning naar verwachting jaarlijks toenemen tot € 18,2 miljoen in 2018. (Bron: CLM, 2014).

Tellingen & Sovon

In de zomer van 2014 zou Sovon hebben gemeld dat de ganzentellingen van de Koninklijke Jagersvereniging minder nauwkeurig zijn. De berichtgeving hierover was gebaseerd op tellingen van winterganzen in de periode 2005 – 2010 (Bron: Alterra, 2014). De tellingen van de zomerganzen dateren pas van na 2011 en sluiten aan bij de trends die ook bij Sovon worden gesignaleerd.

Bijlage: Overzicht ganzensoorten en tellingen_Koninklijke_Jagersvereniging

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk