Uitnodiging Ledenvergadering NOJG Fryslan/NOP 31 maart 2015 te Irnsum

De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van onze afdeling Fryslân/NOP, welke gehouden wordt op:

Dinsdag, 31 Maart 2015, aanvang 20.00 uur ,

Zalen centrum “De Twee Gemeenten”, Grousterdyk 1, 9011 WK Irnsum .

De agenda voor onze bijeenkomst is als volgt:

 1. 00 Opening
 1. 10 diverse in en uitgekomen stukken, overzicht gebeurtenissen op fauna gebied in het afgelopen verenigingsjaar 2014.
 1. 30 Mutaties bestuur, voordracht nieuwe bestuursleden:
 • Hoogenkamp, interim voorzitter, heeft medio 2014 zijn functie beëindigd. Het bestuur heeft op dit moment nog geen nieuwe geschikte kandidaat voor deze functie gevonden. De inzet is, dat gedurende 2015 binnen het bestuur  tot benoeming van een voorzitter zal worden gekomen.
 • Popma , secretaris: is aftredend en niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt U voor, in de functie van secretaris voor de NOJG Fryslân NOP te benoemen: de heer Hendrik de Boer uit Wolvega.

 • Dit jaar hebben wij nog van twee bestuursleden afscheid genomen, te weten de heer Petrus van der Goot en de heer Douwe Dijkstra. Petrus heeft een groot aantal jaren als bestuurslid zitting gehad, en vond het na al die jaren tijd het stokje over te dragen. Douwe heeft onlangs kenbaar gemaakt zijn bestuursactiviteiten voor de NOJG niet te willen continueren.

Teneinde deze twee vacatures te vervullen tot de vereiste verhouding van 5 personen dragen wij daarom thans voor te benoemen:

 • De heer J. Porsius, Veehouder, NOJG lid en NMV lid, wonende te Haskerdijken, als algemeen bestuurslid en tevens contact persoon naar de melkveehouders vakbond NMV.
 • De heer Marijn van Norel, Veehouder, jager , NOJG en tevens LTO lid te Gersloot, als algemeen bestuurslid en tevens contact persoon naar de LTO.

Tegen kandidaten uit de ledenkring NOJG Fryslân/NOP voor een van de voorgedragen kandidaten, of belangstellenden voor een van de 2 nog openstaande vacatures in het bestuur, kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering schriftelijk, onder opgave van de motivatie van hun kandidatuur, bekendmaken aan het bestuur.

 1. 45 : koffie pauze, met verloting.
 1. 00: Grutto onderzoek  centraal op ledenvergadering in plaats van greidevogel presentatie.De hr  Johannes van IJs  moest helaas,  wegens erstig ziek zijn van zijn echtgenote, de aangekondigde  presentatie voor ons op 31 Maart a.s. afzeggen.

  Het bestuur van de NOJG Fryslan leeft enorm mee met de familie van IJs,  die door deze onheilstijding  zo is getroffen, en wenst Johannes  en de zijnen sterkte toe in de komende  moeilijke periode.

  Wij hebben de heer Ysbrand Galema , werkzaam in het grutto onderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen bereid gevonden in zijn plaats op die avond een lezing te verzorgen over zijn onderzoekswerk en jaren veldonderzoek over grutto populatie ontwikkeling  samen met Theunis Piersma.

  Zijn werk bestaat voornamelijk uit het vangen en ringen van grutto’s. Deze worden voorzien van kleurringen en in sommige gevallen van een zender, zodat ze gevolgd kunnen worden. De informatie die hieruit voort vloeit wordt weer gebruikt in het onderzoek naar de achteruitgang van deze weidevogel.

  Ysbrand wil ook nog wel het een en ander toelichten over de rol van predatoren op de weidevogelstand, en de bestrijding van predatoren op basis van habitat verandering. Zijn presentatie duurt ook ongeveer een uur.

  Wij hopen u met dit programma een waardige vervanging te bieden op onze avond,

  00 Vragen uit de zaal, en wat verder ter tafel komt,

 1. 30 Sluiting vergadering . Graag de presentie lijsten met uw ( aangepaste) gegevens geheel compleet ingevuld inleveren aan het bestuur.

Wij kunnen na het vergaderdeel nog nazitten aan de bar , de consumpties daar zijn echter voor eigen rekening.

Het bestuur, en kandidaat bestuursleden rekenen op een goede opkomst en een zinvolle bijdrage van onze leden aan deze avond, en hopen u allen 31 Maart aanstaande te Irnsum te mogen begroeten.

Peter van Kempen


Nadere toelichting Dagelijks bestuur NOJG

De leden van NOJG Friesland NOP.

Haaksbergen, 17 maart 2015

Geachte leden,

Voor de goede orde attenderen wij u op het feit dat er enkele zittende bestuursleden om hun moverende redenen hebben gemeend voortijdig te moeten stoppen met hun bestuurlijke werkzaamheden voor de NOJG Friesland c.a.

Wij hebben goed overleg met de overblijvende bestuursleden gehad en afgesproken dat er in nauw overleg met ons een ledenvergadering uitgeschreven zou worden, die op basis van concrete voorstellen een nieuw bestuur zou benoemen.

Wij prijzen ons gelukkig dat er een aantal kandidaten zijn gevonden, die bereid zijn de schouders eronder te zetten en hebben er alle vertrouwen in dat de taken die in Friesland op de NOJG afkomen op een doeltreffende manier ter hand zullen worden genomen.

Het Landelijk Bestuur van de NOJG,

De voorzitter,                          de secretaris,

 

G.J. Oplaat                                 J.H. Scherpenkate

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk