Limburg wil populatie wilde zwijnen buiten leefgebieden versneld terugbrengen

Provincie Limburg:

Afri­kaan­se var­kens­pest in Bel­gië

17 september 2018

Het nieuws dat er Afrikaanse varkenspest is vastgesteld bij wilde zwijnen in België is verontrustend. Dat de besmettelijke dierziekte zo dicht bij de grens opduikt is voor de Provincie Limburg aanleiding om te kijken wat er gedaan kan worden om het risico dat het virus Limburg bereikt te verkleinen. Een uitbraak in Limburg kan grote gevolgen hebben voor de varkenshouderijsector.

Urgentie

Afgelopen vrijdag is er een overleg geweest tussen provincies, faunabeheereenheden en het ministerie van LNV over de uitbraak in België. Alle partijen hebben aangegeven de urgentie te voelen om maatregelen te nemen. Om het risico te beperken is het van belang om te zorgen dat de populatie wilde zwijnen die buiten de leefgebieden voorkomt in aantal wordt teruggebracht. De Provincie Limburg heeft aangegeven dat het nodig is dat de toegestane methoden om de stand te beperken worden uitgebreid met bewegingsjacht en het gebruik van geluidsdemper. Hiervoor is besluitvorming bij het Rijk nodig. De Provincie Limburg overlegt met de faunabeheereenheid om te kijken wat er verder nodig is om de toename van de aantallen te stoppen en de populatie daadwerkelijk terug te brengen.

Omdat het gebruik van nachtkijkers het mogelijk maakt dat jagers hun werk ook in de nachtelijke uren kunnen voortzetten zal de Provincie Limburg subsidie beschikbaar stellen voor de aanschaf van deze middelen. Hierover is overleg met de Jagersvereniging gevoerd.

Regionaliseren

Naast beperking van de aantallen wilde zwijnen wordt gekeken naar de mogelijkheden om te regionaliseren, dat wil zeggen gebieden afsluiten, in het geval er een uitbraak zou worden vastgesteld. Hiervoor kunnen bestaande rasters langs infrastructuur worden gebruikt, maar we kijken ook welke aanvullende maatregelen daarvoor nodig zijn. De Provincie Limburg heeft al geïnvesteerd in wild zwijn-werende rasters langs leefgebieden van wilde zwijnen aan de Duitse grens.

Preventie

De Provincie Limburg is daarnaast al geruime tijd in gesprek met de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) en de LLTB, onder meer met betrekking tot preventiemaatregelen binnen de varkenshouderijsector. Binnen de varkenshouderij gelden er al strenge hygiëne-maatregelen, zolang deze gevolgd worden is de daadwerkelijke kans op besmetting vanuit wilde zwijnen gering. Het is wel van belang dat varkenshouders bewust bezig zijn met preventie op bedrijfsniveau. Daarbij kan gedacht worden aan het extra reinigen van vrachtwagens en het plaatsen van extra rasters om het contact te voorkomen met wilde zwijnen.

Het ministerie gaat zorgen voor voorlichting gericht op doelgroepen die een risico kunnen vormen bij de verspreiding van het virus. Het kan bijvoorbeeld aanwezig zijn in voedingsmiddelen die mensen meenemen uit Oost-Europa of worden meegenomen met materialen die gebruikt worden voor de jacht. De Provincie Limburg heeft eveneens al gesproken met Duitse collega’s, en heeft op korte termijn een gesprek met professionals uit België.

bron: Provincie Limburg, 17/09/18


Ministerie LNV:

Provincies hebben aangegeven de urgentie te voelen met het toenemend aantal besmettingen met Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen. Naar aanleiding van de besmetting in België is er vandaag overleg gevoerd met het ministerie van LNV en de jagersvereniging.

Provincies zijn primair verantwoordelijk voor beheer van wilde zwijnen en de nulstand, de invulling daarvan is per provincie anders. De provincies streven ernaar om het aantal wilde zwijnen niet verder te laten toenemen. Er wordt gezamenlijk gekeken welk instrumentarium ingezet kan worden om dit te realiseren.

Over de mogelijk aanpak die gevolgd kan worden bij een besmetting onder wilde zwijnen zijn de partijen het op hoofdlijnen eens. De deskundigengroep dierziekten wordt hierover om advies gevraagd.

Vervolgoverleg, gericht op een gezamenlijke strategie, vindt plaats op 25 september.

 

Met vriendelijke groet,

 

Judith Velthuizen

Beleidsmedewerker Diergezondheid | Varken

 

Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit | Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.