LLTB wijst op belang van zorgvuldig gebruik van Fauna Registratie Systeem bij wildschade

Faunaschade registratiesysteem

Het Faunafonds genereert sinds 1 januari 2016 alle gegevens uit het Fauna Registratie Systeem (FRS). Grondgebruikers hoeven daardoor hun gegevens niet meer per post op te sturen bij de aanvraag van een schadevergoeding. Het is dus van groot belang dat, indien grondgebruikers een aanvraag voor een tegemoetkoming in de schade door wilde zwijnen bij het Faunafonds willen indienen, de jachthouders wel hun maatregelen registreren in FRS. Op deze manier kan het Faunafonds deze gegevens inzien en bepalen of er voldoende maatregelen zijn getroffen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade door wilde zwijnen. Tevens is het van belang dat de machtiging van de jager wordt gekoppeld aan het verzoekschrift faunaschade welke de boer heeft ingediend.

Belangrijke schade veroorzakers in Limburg zijn het wild zwijn en de das. Vaak ontwikkelt de schade door deze diersoorten in de loop van de tijd, maar het kan ook zijn dat er een mengeling komt van schadeveroorzakers. De LLTB adviseert daarom om tijdig de ontwikkelingen vast te leggen met beeldmateriaal en een kosteloze schademelding te doen in het Fauna Registratie Systeem. Daarnaast is het van belang dat de grondgebruiker de nodige voorzorgsmaatregelen in gang zet om verdere schadeontwikkelingen voor te zijn.

Indien de schade ondanks alle maatregelen doorgroeit kan een tegemoetkoming in de schade worden aangevraagd bij het Faunafonds. Een taxateur komt dan de schade opnemen nadat deze hiervoor opdracht heeft gekregen van het Faunafonds. Het Faunafonds streeft ernaar om één werkdag na de ontvangst van een verzoekschrift de taxatieopdracht in gang te zetten. Als er kort voor de oogst sprake is van plotselinge faunaschade, kan er een spoedtaxatie aangevraagd worden. Voordat er een spoedtaxatie uitgevoerd kan worden, moet de grondgebruiker contact opnemen met het secretariaat van het Faunafonds. Nadat ook het verzoekschrift in goede orde ontvangen is, gaat het Faunafonds na of er binnen 24 uur een taxateur ter plaatse kan zijn.

Een taxateur krijgt de taak om de oorzaak en omvang van schade vast te stellen. Dit kan alleen wanneer het perceel niet geoogst of beweid is. Schade op percelen die wel beweid of geoogst zijn, komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Wanneer een perceel gedeeltelijk geoogst is, stelt de taxateur de schade vast van het niet geoogste deel. Als een grondgebruiker het niet eens is met de uitgevoerde taxatie kan bedenkingen op taxatie gemaakt worden.

bron: LLTB, 26/07/16


Bijna 1300 meldingen van faunaschade in eerste helft 2016

Het doel van het Landelijk Meldpunt Faunaschade is om een totaalbeeld van de schade door wilde dieren in Nederland vroegtijdig inzichtelijk te maken. Eind december vorig jaar is de website van meldpunt vernieuwd. Het systeem is meer ingericht op de gebruiker en toegankelijker geworden. Er is een grote stijging van het aantal meldingen. In de eerste helft van 2015 werden er 770 meldingen gedaan. Nu zijn dat bijna 1300 meldingen.

bron: De Nederlandse Jagersvereniging, 25/07/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.