Mansveld is tevreden over resultaten bij aanpak vogelaanvaringen rond Schiphol

ganzen in het morgenlicht

In 2010 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu met het oog op de veiligheid rond luchthaven Schiphol het initiatief genomen om de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) op te richten. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu trekt uit de evaluatie die onlangs is gemaakt dat de aanpak van de regiegroep effectief is geweest. Het aantal vogelaanvaringen rond Schiphol is afgenomen. De ervaring die de partijen de afgelopen jaren hebben opgedaan kan volgens Mansveld worden ingezet om ook de blik te verbreden naar andere luchthavens in Nederland voor zover daar sprake kan zijn op een risico op vogelaanvaringen.

Schiphol heeft samen met het bedrijf Robin Radar gepoogd detectieapparatuur te ontwikkelen die op termijn zorgt voor realtime informatie over vogels die een risico vormen als zij het vliegpad van vliegtuigen tijdens de start en landing dreigen te kruisen. Tijdens de implementatie is gebleken dat het op basis van de radarbeelden voorspelen van vliegpatronen tussen rust- en foerageergebieden erg complex is. De komende periode zal worden bekeken hoe de informatie van de radar via een operationeel concept toch benut kan worden. Er is ook bekeken in hoeverre volgens via elektrogolven geweerd kunnen worden. In de Verenigde Staten zijn door de luchtmacht proeven gedaan met elektrogolven tegen vogels. Het experiment is gestopt omdat er geen bewijs is geleverd dat deze straling helpt om vogels te verjagen. De luchtvaartsector heeft aangegeven geen vergelijkbaar gebruik van elektrogolven te kennen.

Vogeltoets
De huidige ruimtelijke beperkingen van het Luchthaven Indeling Besluit (LIB) om vogelaantrekkende bestemmingen uit het gebied rond de luchthaven te weren, worden uitgebreid. Begin 2015 start een proefjaar met een Vogeltoets om de vogelaantrekkende werking te onderzoeken per te ontwikkelen project. Na dit proefjaar wordt geëvalueerd hoe de aanpak in het LIB wordt opgenomen.

Onderploegregeling
Met boeren in de Haarlemmermeer zijn overeenkomsten gesloten over het versneld onderploegen van graanresten waar zij een vergoeding voor krijgen. Hierdoor worden de akkers na de oogst minder aantrekkelijk voor vogels zodat ze elders op zoek gaan naar voedsel. Uit tellingen van ganzen in 2009-2010, in de periode nog zonder versneld onderwerken, bleek dat het aantal ganzen dat de Haarlemmermeer invloog na de oogst met enkele honderden procenten toenam. In het oogstseizoen 2014 was deze piek gereduceerd tot 40%. De afspraken met boeren lopen tot en met 2017. De komende jaren zal worden bezien hoe deelname en financiering kan worden zeker gesteld, waarbij opnemen van een verplichting in het Luchthavenindelingsbesluit een optie is.

Populatiebeheer
Door populatiebeheer wordt het aantal ganzen in nabijheid van de luchthaven verminderd. Het terugdringen van de populatie ganzen gebeurt deels via het reguliere beheer door de wildbeheereenheden. Verder worden er in de 20 kilometer zone rondom Schiphol jaarlijks tijdens de ruiperiode ganzen gevangen en gedood met CO2. De stof CO2 wordt naar verwachting in januari 2015 in Europa officieel op de lijst van toegestane middelen geplaatst. Vooruitlopend daarop wordt momenteel in Nederland gewerkt aan een nationale toelating van het middel. Er was in 2013 een stabilisatie van de groei van de ganzenpopulatie, in 2014 was er een daling van 4,9%. De komende jaren zal uit monitoring moeten blijken wat de effecten zijn van het intensievere beheer van de populatie ganzen.

De Evaluatie Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 18/12/14

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk