Naar een nieuw faunabeheerplan ganzen in Friesland

Beleid en draagvlak 

De provincie heeft in juli 2017 nieuw ganzenbeleid vastgelegd in de Fryske Guozzeoanpak en de Verordening. Daarmee is een nieuw kader ontstaan voor de uitvoering van schadebestrijding op ganzen. De FBE heeft de taak om binnen dit kader een faunabeheerplan vast te stellen. Voor uitvoering is echter meer nodig. Naast beleid moet er een zekere mate van draagvlak voor dat beleid zijn. De FBE heeft geconstateerd dat die draagvlak zowel bij boeren, jagers als bij de natuurbescherming onvoldoende aanwezig was. Zij heeft heel goed geluisterd naar de bezwaren van haar verschillende achterbannen en eensgezind een aanzet gemaakt voor een nieuw faunabeheerplan ganzen. Dat was voor alle partijen een kwestie van geven en nemen en er zijn nog wel wat inhoudelijke problemen, maar het bestuur acht wat er nu ligt uitvoerbaar. Formeel is het geen faunabeheerplan, omdat het 17 met elkaar samenhangende adviezen bevat aan de provincie. Adviezen horen niet thuis in een faunabeheerplan. Maar als GS besluiten die adviezen te honoreren, dan kan er aan de hand hiervan wel een faunabeheerplan worden opgesteld.

Afspraken 

Op 3 november heeft de FBE hierover gesproken met gedeputeerde Kramer. Die heeft gezegd blij te zijn met het resultaat en een groot compliment gegeven voor de eendracht binnen het FBE-bestuur. Afgesproken is dat de provincie een tijdlijn opstelt om na te gaan of en zo ja, wanneer de adviezen kunnen worden overgenomen. De FBE houdt het initiatief bij het verder uitwerken van het faunabeheerplan. Het streven is om alles af te ronden voor 1 januari. Tot die tijd blijft het oude ganzenbeleid van kracht.

Adviezen 

Het gaat om de volgende 17, met elkaar samenhangende, adviezen die hierna kort worden toegelicht.

1. Een publiekscampagne Fryske Guozzeoanpak te organiseren. 

Provincie en FBE zijn het erover eens dat meer communicatie nodig is. Deze brief is daar een aanzet toe.

2. Om voor het totaal (ondersteunend) afschot uit te gaan van, naar boven afgerond, maximaal 90.000 ganzen per jaar. 

De afgelopen jaren zijn een kleine 60.000 ganzen per jaar geschoten, jagers achten 90.000 haalbaar en realistisch. Het maximaal te schieten aantal ganzen blijft ruim binnen het in de Fryske Guozzeoanpak gestelde maximum van 200.000 ganzen voor het komende jaar.

3. Per soort maximale aantallen voor (ondersteunend) afschot aan te houden van 50.000 voor de brandgans, 25.000 voor de grauwe gans en 25.000 voor de kolgans. 

Bij elkaar opgeteld komen deze aantallen op 100.000 ganzen, omdat de jagers flexibel moeten kunnen inspelen op de situatie in het veld, totdat het maximum van 90.000 is bereikt.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.