Nadere uitleg over verjaging ganzen door provincie Friesland

Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 271 / MR

Datum: 19 december, 2014

Nadere uitleg verjaging ganzen

Vanaf 1 november is de Fryske guozzenoanpak ingegaan. Een belangrijk doel in de aanpak was om ganzen te verjagen naar de foerageergebieden. Dit zijn gebieden waar ganzen vrij mogen rusten en eten. Hiervoor ontvang de boer een deelnemersvergoeding. Dat verjagen met ondersteunend afschot moeten jagers uitvoeren. De jagers gaven echter aan dat zij de regels omtrent het afschot niet duidelijk genoeg vonden. Zij hebben hun inzet geminimaliseerd uit angst voor sancties. Daarom zijn aanvullende afspraken gemaakt.

Ganzenaanpak: regels voor de jager

De discussie gaat over de term ‘invallende ganzen’. Afschieten is dan slechts toegestaan bij ganzen die rondcirkelen boven een perceel met gewas met als doel daar neer te strijken en te gaan eten. De vraag is dan: “Wat is het verschil tussen een gans die komt aanvliegen en een gans die rondcirkelt?” Daar zijn nadere afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld dat de jager niet persé op het perceel hoeft te zitten. Hij mag ook op een ander, naastliggend, perceel zitten om de gans af te schieten. Dit perceel moet wel met gewas verbouwd zijn, bijvoorbeeld met gras. Eerder was al afgesproken dat er winterrust is in de maanden januari en februari. Er wordt dan niet verjaagd en geschoten, uitgezonderd op de kwetsbare gewassen.

Voor dit jaar wordt dit in een toelichting verduidelijkt. Deze wordt aan alle partijen toegezonden en op de website geplaatst. Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld om de verordening (de provinciale wet) op dit punt aan te passen. Daar hebben partijen overeenstemming over bereikt Provinciale Staten zal hier over moeten besluiten.

In de foerageergebieden mag de gans niet verjaagd en geschoten worden. Juist in de foerageergebieden mogen de ganzen vrij eten. Buiten de foerageergebieden mogen de ganzen verjaagd worden zodat ze leren om direct naar foerageergebieden te gaan.


Tekst uit de verordening:

Art 3, lid13.

Aan verjaging ondersteunend afschot is slechts toegestaan ten aanzien van op een beteeld gewasperceel invallende ganzen. Onder invallende ganzen worden ganzen verstaan die boven of rond het betreffende perceel draaien met het oogmerk daarop te gaan foerageren. Op ganzen die met rechtlijnige vliegbewegingen (hoog) overvliegen mag geen afschot plaatsvinden.

Toelichting:

Aan verjaging ondersteunend afschot is slechts toegestaan op of nabij een met gewassen beteeld perceel, waarbij de invallende ganzen binnen schootsafstand van de schade bestrijdende jager(s)  komen. De algemeen aanvaarde weidelijke schootsafstand is, afhankelijk van gebruikte munitie, kaliber en soort hagelgeweer, 25-35 meter.”

Wanneer een gans van plan is op een beteeld gewasperceel in te vallen is afschot toegestaan. De jachtaktehouder hoeft niet persé op het perceel te zitten, waarop de gans wil invallen. Hij mag wel op een ander, naasliggend, perceel zitten als dat maar met gewas is beteeld. Op of vanaf onbeteelde (braakliggende) percelen mag geen afschot plaatsvinden. Daarbij moet dan een onderscheid worden gemaakt in de periode 1 november tot 1 januari (alle gewassen) en 1 januari tot 1 maart (alleen kwetsbare gewassen).

Periode van 1 november tot 1 januari:

Onder beteelde gewaspercelen wordt verstaan alle percelen waarvoor de jachtaktehouder een machtiging heeft voor afschot op percelen beteeld met kwetsbare gewassen, na 1 augustus volledig nieuw ingezaaide percelen gras van minder dan 1 hectare en percelen beteeld met overjarig en doorgezaaid gras.

Periode van 1 januari tot 1 maart is:

Onder beteelde gewaspercelen wordt verstaan alle percelen waarvoor de jachtaktehouder een machtiging heeft voor afschot op percelen beteeld met kwetsbare gewassen.

Dus als ganzen er blijk van geven (het oogmerk hebben) op beteelde gewaspercelen te willen landen mag op deze ganzen worden geschoten ter ondersteuning van verjaging.

Voorgestelde wijziging van de verordening met ingang van het seizoen 2015-2016:

  • ‘Verjagen met ondersteunend afschot op een met gewas beteeld perceel is toegestaan vanaf zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang.
  • Op ganzen op de slaapplekken, op ganzen die opvliegen vanaf de slaapplekken en op ganzen die hoger vliegen dan 35 mtr wordt niet geschoten. ‘

Vast te stellen door PS in de zomer van 2015

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk