Natuurvisie en het beleidskader Wet natuurbescherming voor provincie Utrecht door GS vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben de Natuurvisie en het Beleidskader Wet natuurbescherming vastgesteld en leggen dit ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Met dit nieuwe natuurbeleid is de provincie straks klaar voor de invoering van de Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 ingaat. De Wet natuurbescherming vervangt de huidige Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet. De provincies krijgen dan ook het laatste stuk regie over het natuurbeleid. Provinciale Staten nemen op 12 december een besluit over het nieuwe natuurbeleid.

De provincie Utrecht grijpt haar nieuwe rol aan om maatregelen te stimuleren die er voor zorgen dat bedreigde plant- en diersoorten voor de regio behouden blijven. Een van de onderdelen van het natuurvisie is het aanwijzen van natuurparels. Dit zijn gebieden waar bedreigde planten en dieren actief behouden en populaties versterkt worden. De Langbroekerwetering tussen Odijk en Wijk bij Duurstede is zo’n natuurparel. Hier liggen goede mogelijkheden om maatregelen te treffen die bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van de leefomstandigheden van verschillende bedreigde soorten, zoals de ringslang.

De Natuurvisie en het beleidskader – met daarin de Verordening en de Beleidsregels Natuur en landschap- vormen het kader voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen. Daarbij werkt de provincie nauw samen met gemeenten en andere partners. De provincie gaat ‘natuurinclusief vergunnen’. Dat wil zeggen dat al bij de voorbereiding van de aanvraag wordt aangeven hoe de Wet natuurbescherming moet worden toegepast. Zo krijgt de natuur een plek in bouwplannen of andere ruimtelijke maatregelen. De provincie zet in op het geven van voorlichting om overtredingen te voorkomen, maar zal ook handhaven op de naleving van de wet waar nodig.

bron: Provincie Utrecht, 03/11/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.