Nederlandse politiek sterk verdeeld als het gaat om natuurbeheer door jagers

De Nederlandse politiek laat een duidelijke tweedeling zien als het gaat om de jacht en het daarmee samenhangende natuurbeheer. Dat blijkt uit een inventarisatie van de beschikbare (concept)programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november.  Hieronder een overzicht van de standpunten.
De duidelijkste voorstanders van de jacht zijn VVD, BBB en het CDA. D66, GroenLinks/PvdA en de PVV moeten er weinig van hebben, terwijl de ChristenUnie zich wat meer op de vlakte houdt en laat weten alleen te kunnen instemmen met de jacht in geval van natuur- en faunabeheer. De Partij voor de Dieren wil, zoals verwacht, dat er zo spoedig mogelijk een einde komt aan de jacht.
VVD: ‘Jagers hard nodig voor effectief en actief natuurbeheer’

 De VVD pleit voor een ‘effectief en actief natuurbeheer’, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor jagers. Die zorgen immers voor de instandhouding van de biodiversiteit, aldus de partij. De liberalen koersen af op nieuwe wetgeving die erop gericht is dat de stand van een diersoort regionaal wordt bepaald. Ook wil de VVD een nieuw telprotocol invoeren.

CDA: ‘Natuur kan niet zonder goed opgeleide jagers’

Het CDA is voorstander van een ‘doeltreffend faunabeheer’. Een dergelijke aanpak, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor fauna- en wildbeheereenheden én opgeleide jagers, is essentieel voor het behoud van gezonde dierpopulaties, staat in het verkiezingsprogramma van de christendemocraten. ,,Jagers, als vakbekwame vrijwilligers, dragen bij aan verkeersveiligheid, fungeren als waarnemers in landelijke gebieden en zijn betrokken bij het beheer en de bestrijding van schade.”

CDA: ‘Geen plaats voor de wolf in Nederland’

Net als de VVD is het CDA voor de invoering van een nieuwe telmethodiek. Die zou het hele leefgebied van diersoorten moeten bestrijken, zodat een op maat gemaakt faunabeheer mogelijk is.

Voor de wolf is wat het CDA betreft geen plek in Nederland. ,,De Europese beschermde status (van de wolf, red.) moet omlaag, zodat de populatie in Nederland kan worden beheerd”, aldus de christendemocraten in hun inmiddels vastgestelde verkiezingsprogramma.

BBB: ‘Meer vertrouwen in jagers dan in theoretische modellen’

 BBB vertrouwt, als het natuurbeschermingsbeleid gaat, meer op deskundigen in het veld dan op theoretische modellen, aldus het inmiddels vastgestelde programma. Bij het vaststellen van beleid rondom de jacht, hecht BBB sterk aan waarnemingen van ‘mensen die weten waar ze over praten’, zoals jagers, boeren, telers, tuinders, vissers en terreinbeheerders. BBB is zelfs bereid voor hun inzet te betalen. Daarnaast worden hun bevindingen gebruikt om een nieuwe ambitie voor de Nederlandse biodiversiteit te formuleren. ,,Deze ambitie wordt leidend in de gesprekken met de Europese Unie en maatgevend voor nieuwe Nederlandse doelstellingen”, aldus BBB.

BBB: ‘Boerennatuur is óók natuur”

De relatieve nieuwkomer in de Nederlandse politiek merkt verder op dat ‘boerennatuur ook natuur is’. ,,Onderhoud en beheer van natuur besteden we uit aan de lokaal gevestigde agrariërs en het beheer van de wildstand aan jagers.”

ChristenUnie: ‘Jagen ja, maar niet als sport’

De ChristenUnie is eveneens voorstander van de jacht, zolang die maar ten dienste staat van goed faunabeheer en schadebestrijding. De christelijke partij is uitdrukkelijk van mening dat jagen géén sport mag zijn. Afgeschoten wild moet als voedsel worden aangeboden, aldus de ChristenUnie.

 


GroenLinks/PvdA: ‘Beheerjacht ja, maar slechts in uitzonderlijke gevallen’

Als het aan GroenLinks/PvdA ligt, is het binnenkort afgelopen met wat ze noemen de ‘plezierjacht’ in Nederland en is er enkel nog plaats voor beheerjacht. Zelfs die laatste vorm van jacht dient enkel te worden toegestaan in uitzonderlijke gevallen, zo vinden GroenLinks en PvdA. ,,Beheerjacht staan we alleen toe bij bedreiging van de volksgezondheid, veiligheid en biodiversiteit en als bewezen is dat andere – diervriendelijke  – alternatieven niet werken.”

D66: ‘Juridische status van dieren versterken’

D66 gaat nog een heel stuk verder. De partij is van plan ‘de juridische status van dieren versterken’, aldus het conceptverkiezingsprogramma. ,,D66 wil dieren voor de wet erkennen als wezens met bewustzijn en gevoel”, zo staat te lezen op pagina 159.

PVV: ‘Stroperij keihard aanpakken’

De PVV is niet alleen fel tegenstander van de ‘plezierjacht’, maar neemt ook een keihard standpunt in als het gaat om zaken rondom de jacht die het daglicht niet kunnen verdragen. ,,Illegale  handelaren, malafide broodfokkers, stropers en trofeejagers dienen ( ) hard te worden aangepakt en bestraft, evenals de in- en export en de doorvoer van handel in hieruit verkregen producten.”