Nieuwe beleidsregel faunaschade provincie Friesland

De nieuwe beleidsregel van provincie Friesland is gepubliceerd. In de nieuwe beleidsregel is bepaald dat op een tegemoetkoming in de schade 20% eigen risico wordt ingehouden, dit was voorheen 5% eigen risico. Geen eigen risico wordt ingehouden als de schade is aangericht in een ganzenfoerageergebied in de rustperiode of in een soortspecifiek foerageergebied in de periode van 1 april tot uiterlijk 1 juni.

In de nieuwe beleidsregel is ook bepaald dat het eigen risico 40% bedraagt als het gaan om schade die is aangericht door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten. Voorheen was de tegemoetkoming in de schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten in 2015 bepaald op 60% van de getaxeerde schade, in 2016 op 30% en in 2017 op 0%. Deze beleidsregel is komen te vervallen.

Verder is bepaald dat er binnen de provincie Friesland (buiten de ganzenfoergeergebieden) een schadereductie behaald moet worden van 5-10% ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande twee jaren. Indien dit niet wordt gehaald zal het eigen risico verhoogd worden. Dit is gebiedsbepalend en afhankelijk van een aantal factoren. Lees hier meer over in de beleidsregel en de toelichting.

Ontheffing en adequaat gebruik
Om voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking te komen wordt van u verwacht dat er maatregelen worden getroffen om de schade te voorkomen of te beperken. Er wordt jaarrond getoetst op het aanvragen van een ontheffing om de schadeveroorzakende diersoort(en) te doden en het gebruik van deze ontheffing.

Er wordt niet getoetst op het gebruik van een ontheffing indien er sprake is van ganzenschade op percelen die direct grenzen aan een soortspecifiek foerageergebied van 1 april tot uiterlijk 1 juni, of omdat er van de ontheffing geen gebruik kan worden gemaakt vanwege een jachtverbod of omdat de schadepercelen onderdeel uitmaken van een weidevogelgebied.

Zeedijken en groenbemesters op de Waddeneilanden
In principe wordt er geen tegemoetkoming verleend indien de schade is aangericht aan percelen gelegen op gronden die een functie hebben als waterkering. Uitzondering hierop is ganzenschade aan zeedijken op de Waddeneilanden in de periode van 1 november tot 1 juni.

Ook komt u in beginsel niet in aanmerking voor een tegemoetkoming als u het beschadigde gewas niet meer zal oogsten. Uitzondering hierop is schade aan groenbemesters op de Waddeneilanden.

De exacte voorwaarden vindt u terug in de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschadeen de toelichting op de site van BIJ12.

bron: Bij12, 21/08/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.