Nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018 per 15 juni 2018 van kracht

Publicatie KNSA, donderdag 14 juni 2018

Per 15 juni 2018 is in werking getreden een nieuwe Circulaire wapens en munitie 2018. De meeste wijzigingen ten opzichte van de CWM 2016 zijn stilistisch en houden verband met de naamsverandering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar “Justitie en Veiligheid”. Voor jagers staan er geen belangrijke wijzigingen in dit document, voor de schietsport is er wel een aantal belangrijke wijzigingen:

  • In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM32-formulier.

  • Voor het schieten met vrijgestelde (antieke) wapens is vanaf nu geen verlof meer nodig. Al weer een aantal jaren geleden is deze verlofplicht in de ogen van de KNSA onterecht ingesteld en dat is dus nu teruggedraaid in artikel 2.4.5. De munitie voor deze vrijgestelde wapens is nog niet vrijgesteld; daarvoor dient de betrokkene wel een verlof tot het voorhanden hebben aan te vragen. Dat geldt uiteraard alleen voor de cilindrische kogels en niet voor de ronde bollen.  In de overleggen die de KNSA met het Ministerie en de Politie heeft gehad, is toegezegd dat degenen die beschikken over een vrijgesteld wapen, dit wapen nog wel op een Europese Vuurwapenpas kunnen laten bijschrijven, omdat in sommige andere landen deze vuurwapens wel verlofplichtig zijn.

  • In het kader van de Introducéregeling is destijds voor de Limburgse schutterijen die gebruik maken van een oud-Limburgse schuttersbuks (kaliber 12 of 16 met een minimaal gewicht van 12 kilogram) een ontheffing verleend op het in de Introducéregeling opgenomen maximaal drie (3) keer per jaar mogen schieten. Die uitzondering is nu ook in de reguliere Circulaire wapens en munitie opgenomen onderaan artikel 2.2.5.

Indien u de nieuwe Circulaire wilt inzien, klik hier: cwm_2018_stcrt-2018-32201

Hierbij treft u de Circulaire wapens en munitie 2018 (hierna: Cwm 2018) aan.Deze nieuwe Circulaire bevat wijzigingen ten opzichte van de Circulaire wapens en munitie 2016. De Onderdelen A/1.3.4.2, A/1.3.4.3, A/1.3.4.4, A/1.4.2, A/1.4.3.1, A/1.4.4.1, A/1.4.5.2, B/1.2, B/2.2.5, B/2.3, B/2.4.4, B/2.4.5, B/2.5.2, B/2.8.1, B/2.8.2, B/2.9.1, B/2.9.4, B/3.1, B/3.1.5, B/3.2, B/3.5, B/3.6.1, B/4.1.1, B/4.1.2, B/4.1.3, B/4.1.3, B/4.1.6, B/4.2.2, B/4.2.3, B/5.7, B/5.9, B/7, B/8.1, B/8.4 en B/9.3 zijn in meer of mindere mate inhoudelijk gewijzigd.Verder zijn tekstuele wijzigingen aangebracht, waaronder actualisering van verwijzingen naar wetsteksten, zoals de Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 de Flora- en Faunawet vervangt. Tevens is naar aanleiding van de naamsverandering van de Minister en het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Minister en het ministerie Justitie en Veiligheid de tekst gewijzigd.

De Circulaire Wapens en Munitie 2018 treedt daags na publicatie in de Staatscourant in werking en vervangt de Circulaire Wapens en Munitie 2016 (Stcrt. 2016, 36563).’s-Gravenhage, 5 juni 2018De Minister van Justitie en Veiligheid,F.B.J. Grapperhaus 

STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1 

cwm_2018_stcrt-2018-32201

Model WM 32 Inlichtingenformulier (als bedoeld in artikel 48 van de Regeling wapens en munitie).

Regeling van de minister van Justitie en Veiligheid van 24 mei 2018, nr.2234101, houdende de wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de vaststelling van een inlichtingenformulier

De minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Wet wapens en munitie,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 48 wordt ‘een formulier overeenkomstig het daarvoor in bijlage III bij deze beschikking vastgestelde model dan wel de als bijlagen bij de Circulaire wapens en munitie opgenomen formulieren.’ vervangen door: de formulieren overeenkomstig de daarvoor in bijlage III bij deze beschikking vastgestelde modellen.

B.

In bijlage III wordt na model WM 31 een nieuw model toegevoegd, luidende:

Model WM 32 Inlichtingenformulier (als bedoeld in artikel 48 van de Regeling wapens en munitie).

Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier ingediend.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.