Nieuwe ontheffing beheer Reewild i.v.m. verkeersveiligheid in de provincie Drenthe

Ontheffinghouder   | Activiteit | Locatie | Provincie Drenthe

Assen, 14 augustus 2017

Ons kenmerk  WH12017002350

Behandeld  door mevrouw l.  van Laatum (0592) 36 57 43

Onderwerp: Ontheffing  beheer reewild in het kader van verkeersveiligheid

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN  VAN DRENTHE INZAKE ONTHEFFING OP BASIS VAN HOOFDSTUK 3 VAN DE  WET NATUURBESCHERMTNG (WNB)

Stichting Faunabeheereenheid Drenthe (FBE)

Beheer van reewild in  het kader van verkeersveiligheid

Grondgebied van  de provincie Drenthe

Deze ontheffing  wordt verleend voor de periode  van 15  september 2017 tot  en met 15 september 2019.

Besluit

Gedeputeerde Staten  van Drenthe  hebben besloten  op basis van bijgevoegde motivering  (bijlage 1) een ontheffing te  verlenen op grond van artikel 3.17  van de  Wnb aan  de FBE voor de verbodsbepalingen genoemd in  artikel 3.10, lid 1, sub a, van de  Wnb, zijnde het doden van reeën. Zie voor meer informatie; Ontheffing Drenthe reewild 2017

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.