• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nieuwe visie faunabeleid voor provincie Friesland

Geplaatst: 17/03/2021 

In de Nota_Faunabeleid_Fryslan_2021 schetst het college van Gedeputeerde Staten van Friesland een visie en uitgangspunten voor het faunabeheer in de provincie. Gedeputeerde Staten leggen de nota op 28 mei voor aan Provinciale Staten voor vaststelling.

De nieuwe nota biedt een overkoepelend beleidskader en brengt daarmee losse nota’s en stukken over faunabeheer in één nota samen. Dit vormt de basis bij het maken van uitvoeringsbeleid en biedt een afwegingskader bij het maken van keuzes over de inzet van faunabeheer. Bijvoorbeeld wanneer diersoorten de verkeersveiligheid in gevaar brengen of bij de aanpak van schade aan landbouwgewassen.

Belangrijke uitgangspunten zijn het vroegtijdig ingrijpen en het inzetten van faunabeheer op basis van het rijtje ‘beschermen’, ‘voorkomen’, ‘bestrijden’ en ‘betalen’. In de nota geeft het college ook een duidelijke rol- en taakverdeling aan tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de faunabeheereenheid en andere partijen op het gebied van faunabeheer.

Provinciale Staten stellen de beleidskaders vast, Gedeputeerde Staten zorgen voor het uitvoeringsbeleid en de faunabeheereenheid voert dit uit aan de hand van een faunabeheerplan. BIJ12 verzorgt schadetaxatie en de uitkering van tegemoetkomingen voor schade.

Bij faunabeheer gaat het om de aanpak van schade en overlast door in het wild levende dieren. Een randvoorwaarde daarbij is dat eerst via preventieve maatregelen geprobeerd moet worden schade en overlast aan te pakken en dat de aanpak nooit zover mag gaan dat de staat van instandhouding van de dieren slechter wordt.

De Nota Faunabeheer Fryslân geeft beleidskaders voor de afwegingen rond het inzetten van faunabeheer. De nota bevat geen uitvoeringsmaatregelen, maar geeft daar richtlijnen en kaders voor. De bescherming van kwetsbare soorten en de aanpak van invasieve exoten worden in andere nota’s uitgewerkt. De aanpak van ganzenschade en de bescherming van weidevogels vragen om een nadere uitwerking, maar volgen daarbij de kaders in de Nota Faunabeheer Fryslân.

 

bron: Provincie Friesland, 16/03/2021
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.