• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2019 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Exoten, Verwilderde dieren & Onbeschermde soorten en het faunabeheerplan Vogels Luchthavens.

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de wildsoorten binnen 1 maand na sluiting jachtseizoen, en voor de vrijstelling 1x per kwartaal. Voor al het overig afschot dat via ontheffingen geschiedt geldt de verplichting deze uiterlijk in de maand januari te registreren over de periode van het voorafgaande kalenderjaar of binnen één maand na beëindiging van een ontheffing.

Waarnemingen zoogdieren

Tijdens de voorjaarstelling in april vragen wij jaarlijks aan alle WBE’s het aantal waarnemingen van diverse zoogdieren aan ons door te geven. Dit zal komen te vervallen.

Vanaf heden verzoeken wij de WBE Secretarissen of hun Telcoördinatoren gedurende het jaar in FRS te registreren, via het telplan ‘Waarnemingen Zoogdieren 2019’ (voor een aantal zoogdieren werd dit al sinds 2016 gedaan). Hier kunt u waarnemingen binnen uw WBE registreren van de diersoorten Beverrat, Muskusrat, Verwilderde Kat, Muntjak, Amerikaanse nerts, Wasbeer en Wasbeerhond.

Indien mogelijk zouden wij graag bewijsmateriaal willen ontvangen, zoals bijvoorbeeld foto’s. Deze kunnen in het telplan worden toegevoegd onderaan het invulscherm.

Wij verzoeken u uw leden te vragen de waarnemingen van de hierboven genoemde zoogdieren aan u door te geven zodra ze deze hebben waargenomen, zodat u deze kunt registreren. Hierdoor is er beter inzicht in waar bijvoorbeeld Wasberen zitten, zodat daar gericht actie op ondernomen kan worden.

Inventarisatie belopen vossenburchten en kraamburchten

Ter onderbouwing van het nieuwe Faunabeheerplan Limburg 2020-2026 en de op basis daarvan aan te gaan vragen nieuwe Vossen beheerontheffingen hebben wij u begin oktober jl. gevraagd ons vóór 1 juli 2019 te informeren over het aantal Belopen Vossenburchten en het aantal Kraamburchten er in uw WBE aanwezig zijn.

Graag ontvangen wij de locaties als duidelijk zichtbare stippen op een kaart van uw werkgebied (digitaal of als papieren kaart per post indien dat voor u eenvoudiger is). Specifiek voor deze telling moet u de benodigde gegevens verzamelen van uw leden, en dan voor de winterperiode (sneeuwsporen!) op een kaart de belopen vossenburchten aangeven, en op een andere kaart de in het voorjaar (jongen!) waargenomen Kraamburchten, en deze 2 kaarten dan vóór 1 juli 2019 aan de FBE Limburg sturen.

Ontheffing Grauwe ganzen

Vanaf 1 t/m 14 februari a.s. zullen wij voor alle WBE’s in zowel Noord- als Zuid-Limburg de Algemene Machtiging Koppelvormende Grauwe ganzen in FRS beschikbaar stellen.

Voor Midden-Limburg valt het afschot van koppelvormende Grauwe ganzen in de periode 1 t/m 14 februari binnen de Grauwe ganzenontheffing jaarrond.

Onder koppelvormende Grauwe ganzen wordt verstaan ‘gepaarde Grauwe ganzen die in de buurt van potentieel broedgebied samen zitten of vliegen, te onderscheiden zijn van de groep en enige mate van afstand houden tot andere ganzen’. Deze ontheffing mag NIET worden ingezet in de vastgestelde winterrustgebieden (1 november t/m 14 mei). De zomergedooggebieden zijn inmiddels in geheel Limburg komen te vervallen.

Vanaf 15 februari a.s. zullen wij voor alle WBE’s in zowel Noord- als Zuid-Limburg de Algemene Machtiging Grauwe ganzen in FRS beschikbaar stellen. Deze ontheffing is geldig t/m 31 oktober a.s. Daarnaast heeft het Maasplassengebied een jaarrond ontheffing Grauwe gans.

Exotendag

Op zaterdag 23 februari a.s. zal door de FBE de Exotendag worden georganiseerd, om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg. Deze actie is een uitvoeringsactie van het reguliere faunabeheerplan waarbij de streefaantallen voor ongewenste ganzen zo laag mogelijk zijn.

Wij verzoeken iedere WBE om aan het eind van deze bestrijdingsdag de resultaten in FRS te registreren. Het is van belang dat u de datum van 23 februari kiest tijdens het registreren van de afschotgegevens, zodat wij daarna exact weten wat de reductie van deze diersoorten die dag is geweest.

Kalender

  • vóór 31 januari Rapportage ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzing 2018 in FRS vóór 28 februari
  • Rapportage wildsoorten 1 t/m 14 februari
  • Algemene Machtiging koppelganzen vanaf 15 februari Algemene Machtiging Grauwe gans Noord- en Zuid-Limburg (Maasplassengebied heeft een jaarrond ontheffing grauwe gans)
  • 23 februari Exotendag (achteraf registratie afschot in FRS)
  • 4 maart Carnavalsmaandag FBE kantoor gesloten
  • maart/april Reewildtelling
  • 6 april Voorjaarstelling
  • vóór 7 april Registratie reewildtelling in FRS
  • 22 april 2e Paasdag FBE kantoor gesloten
  • vóór 1 mei Registratie voorjaarstelling in FRS

Reacties zijn gesloten.