Nieuwsbrief 3e kwartaal 2017 Faunabeheereenheid Limburg

 

Samenstelling Bestuur FBE m.i.v. 1 juli 2017

Tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 28 juni jl. hebben er diverse wisselingen in het bestuur plaatsgevonden.

  1. Nieuwe Voorzitter FBE: de heer F. Nijpjes (voormalig vice-voorzitter van de FBE);
  2. Toetreding drietal bestuurders van Maatschappelijke Organisaties t.w.:
    1. Dierenbescherming: mevrouw C. van Egmond
    2. Natuur en Milieufederatie Limburg: de heer H. Heijnen
    3. Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg: de heer H. Tolkamp;
  3. De heer P. Voorn is afgetreden als bestuurder van Natuurmonumenten en de heer M. van der Weide zal zijn taken opvolgen.

Nieuwe Faunabeheerplannen

De faunabeheerplannen Wildsoorten, Fazant, Vrijstellingen en Bever zijn inmiddels afgerond en goedgekeurd door het bestuur. Deze plannen worden vóór 1 juli a.s. ter goedkeuring aan de provincie Limburg aangeboden.

Er zal deze zomer hard gewerkt gaan worden aan een aantal nieuwe faunabeheerplannen, te weten Fbp Veldmuis, Fbp Opdrachten (v/h Aanwijzingen) i.v.m. Exoten en Verwilderde dieren en Fbp Regio Luchthavens (vogels).

Monitoring

Tijdens de Exotendag op de derde zaterdag van februari jl. heeft een provincie brede gecoördineerde actie plaatsgevonden om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg. In totaal zijn er 200 Nijlganzen en 37 Canadaganzen geschoten op deze dag, dat aanzienlijk minder is dan voorgaande jaren. Uit de cijfers van de Voorjaarstelling is gebleken dat de stand van zowel de Nijlganzen als de Canadaganzen iets zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.

Telgegevens Voorjaarstelling

Diersoort Canadese Gans Nijlgans
Totaal 2017 1501 2525
Totaal 2016 1482 2357
Totaal 2015 1111 2211
Totaal 2014 1000 2408
Totaal 2013 1232 2997

Afschotgegevens Exotendag

Diersoort Canadese Gans Nijlgans
Totaal 2017 37 200
Totaal 2016 67 385
Totaal 2015 62 302
Totaal 2014 47 235
Totaal 2013 30 187

De cijfers van de Voorjaarstelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld http://limburg.faunabeheereenheid.com/wildbeheereenheid/gegevens-voorjaarstelling-2017/

De Zomerganzentelling vindt dit jaar ook weer op de derde zaterdag in juli plaats, te weten op zaterdag 15 juli a.s. De uitleg hierover heeft u inmiddels ontvangen en deze is ook terug te vinden op onze website http://limburg.faunabeheereenheid.com/wildbeheereenheid/zomertelling-15-juli-2017/

Tevens staat het telplan in FRS voor u klaar voor het registreren van de telgegevens.

Valwild

In de nieuwe wet Natuurbescherming is het eenieder toegestaan dode gevonden dieren, waarvoor men niet zelf verantwoordelijk is voor het overlijden, onder zich te hebben en te vervoeren. Een uitzondering zijn vogels die mag men alleen onder zich hebben als men het dier binnen 3 dagen bij een bekend preparateur brengt.

De uitwerking van de nieuwe valwildregeling zal deze zomer verder worden opgepakt.

Toegestane middelen

In Limburg is afgestemd met de provincie dat reguliere landbouwactiviteiten (waaronder inbegrepen de inzet van machines tot oogsten) niet beschouwd worden als “opzettelijk verontrusten” of als “drijven”, en derhalve niet vallen onder verboden handelingen volgens de wet in deze.

Daarom wordt voor het beheer van Wild Zwijn buiten de leefgebieden in Limburg geadviseerd om ervoor te zorgen dat door de grondgebruiker aan de jager wordt doorgegeven wanneer percelen worden geoogst, opdat afschot kan plaatsvinden van Wilde Zwijnen, eventueel zelfs met een geweer op de oogstmachine (welke dan uiteraard alleen gebruikt mag worden als het voertuig stil staat). Dit alles natuurlijk alleen als het afschot (zoals altijd al verplicht is) op een veilige wijze kan geschieden. Verder is op basis van de huidige ontheffingen Wild Zwijn regulier afschot (dus behoudens calamiteiten) het gebruik van het geweer niet toegestaan op zon- en feestdagen overdag (op alle andere dagen en tijdstippen dus wél).

Kalender

15 juli                         Zomerganzentelling

vóór 15 augustus   Registratie zomerganzentelling in FRS

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.