Nieuwsbrief 4 – ganzen provincie Friesland

#2 – 26 maart 2018

Via deze nieuwsbrief informeren de provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid u over de stand van zaken rondom het Friese ganzenbeleid.

In deze nieuwsbrief:

 1. Adequaat gebruik
 2.  Ganzen verjagen en weidevogels
 3.  Verjagen op zondag
 4. Tijdstippen verjagen van 1 maart tot 1 juni
 5. Automatische taxaties na 1 april

1. Adequaat gebruik

Hoe vaak moeten ganzen worden verjaagd om tegemoetkoming in schade te kunnen krijgen? En wie moet het doen? Deze en andere vragen kregen we binnen over het adequaat gebruik. Hieronder lichten we toe hoe het precies zit.

 • Adequaat gebruik houdt in dat er ten minste twee maal per week gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om te verjagen met ondersteunend afschot. Omdat dit met ondersteunend afschot moet, mag dit alleen door de jager worden gedaan. Dit betekent dat de jager minimaal twee keer per week met geweer de schadepercelen moet bezoeken om daar de ganzen te verjagen. Verjagen door de boer geldt niet als adequaat gebruik (hoeft dus niet voor adequaat gebruik). 
 • Buiten foerageergebieden moet worden verjaagd met ondersteunend afschot in de hele periode tussen de aanvraag om tegemoetkoming door de grondgebruiker, en de aftaxatie door BIJ12-Faunafonds.
 • Op percelen die tot 1 april foerageergebied zijn moet vanaf 1 april worden verjaagd met ondersteunend afschot tot de aftaxatie door BIJ12-Faunafonds.
 • Om te mogen verjagen met ondersteunend afschot moet de jager een machtiging aanvragen bij de Faunabeheereenheid. Dit geldt zowel voor percelen buiten de foerageergebieden als voor percelen die tot 1 april foerageergebied zijn (en daarna niet meer).
 • Adequaat gebruik moet worden geregistreerd in het Fauna Registratie Systeem (FRS).

De jager voert in FRS voor elke actie in op welke dagen hij is geweest en hoeveel ganzen hij heeft geschoten. Indien de jager geen ganzen heeft aangetroffen vult hij in FRS in dat hij heeft ‘bejaagd met afschot 0’. Zijn actie telt dan mee in de beoordeling van adequaat gebruik door BIJ12-Faunafonds. ‘Bejaagd met afschot 0’ geldt ook wanneer de jager wel ganzen heeft aangetroffen maar deze niet mocht schieten. Bijvoorbeeld omdat er in naastliggend foerageergebied trekganzen aanwezig waren. Of omdat hij zich dan binnen een rustzone rondom een Natura2000 terrein of belangrijke slaapplaats zou moeten begeven.

 • De jager voert de acties dus in FRS in. Maar let op, de grondgebruiker is en blijft er voor verantwoordelijk dat dit ook goed en volledig gebeurt! Als verjaagacties niet volgens de regels in FRS worden ingevoerd, kan ook geen tegemoetkoming in schade worden uitgekeerd. De grondgebruiker en de jager moeten hierover dus samen heldere afspraken maken.
 • Let er ook op dat van boeren en grondgebruikers wordt verwacht dat ze zelf actief bijdragen aan het terugdringen van ganzenschade op WBE-niveau. Provinciale Staten heeft vastgelegd dat de tegemoetkoming in schade buiten foerageergebieden kan dalen naar 50% als op WBE-niveau de ganzenschade niet jaarlijks met 5-10% daalt. Om de schadereductie te bereiken wordt een flinke inspanning van grondgebruikers en jagers gevraagd om ganzen te verjagen. Dit staat echter los van het adequaat gebruik.

Uitzonderingen

Wanneer ondersteunend afschot niet mag of door omstandigheden tijdelijk niet mag of kan, vult de jager in dat hij het wel geprobeerd heeft maar niet tot afschot kon komen (afschot = 0). Dat geldt in de volgende gevallen:

 1. Bij eventuele ganzenschade in percelen direct naast (soort specifieke) foerageergebieden waar ganzen aanwezig zijn;
 2. Bij eventuele ganzenschade in percelen die liggen in of nabij Natura2000-gebieden;
 3. Als van een ontheffing geen gebruik gemaakt kan worden door een jachtverbod;
 4. Als aangetoond wordt dat het betreffende perceel onderdeel uitmaakt van een door het Agrarisch collectief aangewezen weidevogelgebied (leefgebied open grasland);
 5. Als om andere reden geen gebruik mag worden gemaakt van het geweer. Dit geldt bijvoorbeeld binnen een afpalingskring van een eendenkooi. Hier mag geen afschot (of verstoring) plaatsvinden, tenzij de kooiker daarvoor toestemming geef Afgelopen jaren heeft BIJ12-Faunafonds daarom niet op adequaat gebruik getoetst als geen verjaging met ondersteunend afschot en/of verstoring mocht plaatsvinden binnen een afpalingskring.

2. Ganzen verjagen en weidevogels

Voor verjaging van ganzen in weidevogelgebieden geldt de uitzondering die hierboven staat beschreven bij punt 4. In verband met de gewenste rust voor de weidevogels hoeven ganzen in de  weidevogelgebieden niet actief verjaagd te worden. Weidevogelgebieden zijn percelen waarop een beheerpakket agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor weidevogels (leefgebied open grasland) is afgesloten voor het betreffende beheerjaar, met een rustperiode/beheerperiode vanaf 1 april en/of een looptijd tot na 1 april. Dit geldt voor alle beheerpaketten voor weidevogels binnen het leefgebied open grasland. Er wordt in deze gebieden dus niet getoetst op adequaat gebruik. De grondgebruiker dient wel zelf aan te tonen dat hij/zij met betreffende percelen deelneemt aan genoemd beheerpakket. Kan de grondgebruiker dat niet aantonen, en is er geen sprake van adequaat gebruik, dan wordt geen tegemoetkoming in ganzenschade verstrekt.

Wat betreft de vergoeding van ganzenschade in deze weidevogelgebieden geldt het volgende:

 1. In weidevogelgebieden die tot 1 april tevens ganzenfoerageergebied zijn geldt een tegemoetkoming in de schade van 100%.
 2. In weidevogelgebieden die tot 1 mei of 1 juni tevens soortspecifiek ganzenfoerageergebied zijn geldt een tegemoetkoming in de schade van 100%.
 3. In weidevogelgebieden die geen ganzenfoerageergebied zijn geldt dit jaar een tegemoetkoming in de schade van 80%.

3. Verjagen met ondersteunend afschot op zondag

Er blijkt nog onduidelijkheid te zijn over het verjagen met ondersteunend afschot op zondag. Wat zijn hier de afspraken?

De Wet natuurbescherming verbiedt jacht op zondag. De wet verbiedt niet om op zondag het geweer te gebruiken voor populatiebeheer en schadebestrijding. Oorspronkelijk stond in de provinciale Verordening dat verjagen met ondersteunend afschot op zondag verboden was. Dat was een eigen regeling van de provincie. Op 17 juli 2017 hebben Provinciale Staten de Verordening gewijzigd en dit verbod geschrapt om zo veel mogelijk de ruimte te bieden om ganzen te kunnen verjagen, en daarmee de ganzenschade aan te pakken. De FBE vindt, op grond van adviezen uit haar achterbannen, verjaging met ondersteunend afschot op zondag ongewenst en heeft daarom aan de provincie geadviseerd om verjagen met ondersteunend afschot op zondag weer te verbieden. Dit advies heeft de provincie niet over genomen. Dat betekent dat verjagen met ondersteunend afschot op zondag dus wel is toegestaan. Het is aan grondgebruikers en jagers zelf om te bepalen of men op zondag wil verjagen met ondersteunend afschot of niet.

Door Provinciale Staten is wel aandacht gevraagd voor communicatie naar burgers als er op zondag geschoten gaat worden. Aan jagers en grondgebruikers vragen wij daarom om hier nadrukkelijk aandacht te besteden als zij besluiten om op zondag te gaan verjagen met ondersteunend afschot.

4. Tijdstippen verjagen van 1 maart tot 1 juni

Afgelopen tijd zijn er ook vragen binnengekomen over de tijdstippen waarop verjaagd mag worden. In de vorige ganzennieuwsbrief is al aangegeven dat verjagen met ondersteunend afschot is toegestaan vanaf een half uur voor zonsopkomst tot 12 uur ’s middags. Na dit tijdstip is verjaging wel toegestaan, maar zonder ondersteunend afschot. De FBE heeft dit in de machtigingen die zij aan jagers verstrekt ook vastgelegd.

5. Automatische taxaties na 1 april

Uit reacties op de vorige nieuwsbrief bleek dat er wat onduidelijkheid is ontstaan over automatische taxaties na 1 april.

Daarom een korte toelichting:

 • Binnen foerageergebieden wordt de schade automatisch getaxeerd. Dat betekent dat de taxateur langs komt om de schade op te nemen zonder dat de grondgebruiker een schademelding heeft gedaan bij BIJ12-Faunafonds. Dit geldt voor deze percelen ook na 1 april. De schade in deze gebieden wordt ook na 1 april automatisch getaxeerd.
 • Buiten foerageergebieden komt de taxateur alleen als de grondgebruiker een schademelding doet bij BIJ12-Faunafonds. Meldt de grondgebruiker geen schade, dan komt er ook geen taxateur. Er wordt dan dus niet getaxeerd en er kan dus ook geen tegemoetkoming in de schade worden uitgekeerd.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met het Klanten Contact Centrum van de provincie Fryslân via 058 292 5925. Ten aanzien van de uitvoering kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de FBE via 06 504 802 01.

Deze nieuwsbrief is bedoeld om de bij ganzen betrokken partijen en andere geïnteresseerden te informeren over de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 en de uitvoering hiervan. De provincie en FBE doen uiteraard hun uiterste best de zaken zo goed mogelijk uit te leggen. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.