NIEUWSBRIEF APRIL 2015  NOJG REGIO ZEELAND.

Postadres : de Kure 15,   | 4328 RG Burgh Haamstede.  | E-mailadres : Zeeland@NOJG.nl

VAN DE VOORZITTER

VERLIEFD OP DE NATUUR.

Hoe is het mogelijk zult U denken. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af en toch is het gevoel er zeker.

De duizenden ganzen die hun weg zoeken naar een goed te begrazen stuk land, geweldig !

Zij denken dat het niet op kan, dus blijven maar een heel jaar door in Zeeland. Minder vlieguren is immers ook meegenomen en ja we zijn er toch, dus wat maakt het uit.

Voerakker

En dan de damherten, die behoefte hebben aan een paar sappige verse rozenknoppen in de tuin bij familie net achter de duinen …………

Ook zij zijn hier per toeval terecht gekomen of nee ?? Hoe kwamen die hier ook al weer ?

Wat het mooi zijn, die natuur ! En dan hebben we nog de organisaties die zich ten volle inzetten voor een mooie natuur, plaats voor vos, bever, hamster en niet te vergeten de buizerd en de kraai en wat dacht U van de ekster met zijn mooie roep en wacht ; de vlaamsegaai, een aanwinst voor deze natuur. Zijn kleuren en zijn specifieke karaktertrekjes, nee, wat kan Zeeland mooi zijn. Laatst kwam nog een vos voorbij, ook mooi. Hij groette mij en zei terloops: “ Ik hou van Zeeland”. En dat is waar; ik ook !

Verliefd, ja dat kun je hier ook worden op de mooie natuur. Het geploeter op het land door de vele agrariërs , zij dei er alles aan doen om een mooi product te leveren voor o.a. hen die de supers binnen lopen en hun kinderen uitleggen dat dit van de fabriek komt en hoe lekker dat wel kan zijn. En dan de groenen jongens die een Oostvaarder parkplas maken, waar ze alles bij elkaar zetten, een hek erom heen en laat maar door fokken en dood gaan. Verantwoord ? Natuurlijk niet !! Heeft immers niets met de liefde te maken. Nee, dit is onverantwoord mensen gedrag. Jammer dat die werkelijke film DEEL TWEE nog niet af is of komt die er niet ? Past niet in het plaatje denk ik “de werkelijke natuur” .

Nee, laten we het hebben over werkelijke vrienden van deze natuur, de beheerders, zij die er alles aan doen om met onze boeren er voor te zorgen dat we een werkelijk mooie natuur kunnen aanschouwen. Beheerders die zorgen voor zo min mogelijk schade en waar gewenst bij dag en ontij klaar staan om te helpen en waar gewenst de vogelstand in al haar vormen

te bewaken, weidevogels beschermen, tellen en nesten markeren.

Beheren is leren. Onze beheerders, het zijn werkers in de natuur. Na een zeer intensieve opleiding en een examinering kan men gaan werken in de natuur. Beheerders, ook wel jagers genoemd, zijn mensen die leven voor en met die natuur. Zij hebben kennis van en weten er alles van en geven informatie over hetgeen ze zien in die natuur, beschouwen dit als een deel van hun verantwoordelijkheid. Er zijn onder hen evenzo goede en slechte, zoals we dit kunnen zeggen over het hele mens zijn. Ook onze politiek kent immers zulke personen, niets nieuws onder de zon kunt U dan zeggen en dat is waar.

Nu, de NOJG bestaat uit een groep beheerders die een weidelijk gedrag hoog in het vaandel heeft staan. Zij staan voor een juist beheer, zijn transparant en vertellen graag over hun liefde voor die natuur, de Zeeuwse natuur.

Ruimte : Liefde is immers niet tegen te houden, niet te remmen. Het ware wijs dat binnen de Zeeuwse overheden, onze provinciebestuurders en zeker niet te vergetende TBO’s en vele anderen die denken het te weten, zich eens realiseren dat samen iets doen, samen ondernemen, tien keer beter is dan elkaar uitsluiten en niet informeren. Weg met dat haantjes gedrag ! Wie heeft het lef en durft het aan met ons de natuur in te gaan en te spreken over datgene wat werkelijk moet gebeuren ?

De NOJG streeft naar transparantie, meer informatie naar de WBE’s en vooral een helpende hand uitsteken naar hun leden.

Kort, elkaar iets durven uitleggen en zeker elkaar iets gunnen, daar gaat het immers om.

Beste lezers(s) ik denk dat we voor een nieuw tijdvak staan, goed beheer, samenwerking en zeker de ruimte elkaar wat te gunnen dat alles maakt U en ons sterk. Ik hoop dan ook dat een goede politieke keuze heeft kunnen bijdragen aan een voor jaren gezonde liefdesrelatie met de Zeeuwse Natuur in de vorm van een werkelijk goed beheer.

Voorzitter NOJG Regio Zeeland

John van Anrooij


VAN DE PENNINGMEESTER

Beste medejagers,

Als Uw penningmeester ben ik blij dat ons hoofdbestuur heeft ingestemd met de lijn die het NOJG bestuur Zeeland heeft uitgezet. Deze lijn heeft veel meer overleg en bijeenkomsten tot gevolg en bijkomend ook kosten. Insteek van de lijn die wij hebben gekozen is meer in contact te komen met jagers en organisaties. Het is onze bedoeling om dit jaar met alle WBE’s uit Zeeland in gesprek te komen en te horen welke zaken er spelen en in hoeverre de NOJG daar een rol in kan spelen. Ook met de KJV willen we in overleg om te bezien welke gemeenschappelijke doelen we hebben en hoe we daar samen in op trekken.

Ook voor de bindingsdag is er al een bijdrage van het hoofdbestuur. Zoals U weet hebben we vorig jaar een leuke bindingsdag gehad op de wijnboerderij in Dreischor. Dit tweejaarlijkse evenement staat dus weer op de rol voor 2016. We hebben binnen het bestuur nog niet gesproken over een locatie, maar uitgangspunt is wel dat de bindingsdag iedere keer in een ander deel van de provincie moet plaats vinden. Mijn vraag aan U is dan ook of U een leuk idee heeft waar de bindingsdag volgend jaar te organiseren. Het zou mooi zijn als dat een locatie is waar we kunnen zien en leren en waar we ook culinair kunnen genieten. Als U een idee heeft dan horen we dat graag. U kunt Uw idee mailen naar de secretaris, via Zeeland @NOJG.nl .

Met vriendelijke groet,

Huig Bode


ganzen zeelandALTIJD MAAR WEER DIE GANZEN! …………..

In het jaarverslag van 2014 had ik er al het één en ander over vermeld, maar ik was daar nog niet volledig, zodat ik hier toch nog weer dieper op het onderwerp “ganzen” inga.

Als het goed is, weet U ervan : Zeeland heeft inmiddels haar eigen Zeeuws Ganzenakkoord. Alhoewel het zogenaamde G7 akkoord in december 2013 al was gesneuveld werd door in Zeeland actieve partijen de noodzaak ingezien om op provinciaal niveau en in de geest van dat G7 akkoord een beleid en beheer voor ganzen uit te stippelen, voortbordurend op dit akkoord.

Want, de aanwezigheid van grote aantallen ganzen wordt steeds beter merkbaar door toenemende schade aan de landbouw en aan de natuur.

In het Zeeuws akkoord is onderscheid gemaakt tussen de voorkomende soorten en de te treffen maatregelen in de winter- (en trekganzen) en de zomermaanden (standganzen). Doel en uitgangspunt in het Zeeuws akkoord zijn:

  • •   In 5 jaar tijd terugdringen van de schade van standganzen tot het niveau van 2005 voor de grauwe gans en het niveau van 2011 voor de brandgans ;
  • •   Het planmatig reduceren van de populaties(s) standganzen tot een acceptabel niveau, i.c. de aantallen behorende tot de schade niveaus van 2005 (grauwe gans) en 2011 (brandgans);
  • •   Het planmatig reduceren van populaties Canadese ganzen en exoten tot het schadeniveau nul.

Deze uitgangspunten zijn inmiddels verwoord in het Zeeuws Faunabeheerplan 2015 – 2019, dus kunnen we er als Zeeuwse jagers mee aan de slag.

Voor het kunnen realiseren van deze plannen (doelen) zijn beleidsmatig een viertal speerpunten benoemd. Men wil deze doelen dus bereiken door :

  • •   Het (proberen te) schieten – eventueel met de kogel – in het begin van de toegestane periode;
  • •   Het prikken van eieren in de broedperiode op de plaatsen waar dat mogelijk en toegestaan is ;
  • •   Het vangen en doden van ganzen in de ruiperiode op de plaatsen en waar dat mogelijk en toegestaan is ;
  • •   Het regulier bejagen met het geweer waarbij nu gebruik van plastic lokkers mag worden gemaakt.

Belangrijke – en positieve – veranderingen voor ons jagers zijn o.m. het feit dat we al vanaf 15 februari zomerende grauwe ganzen en vanaf 1 mei zomerende brandganzen mogen bestrijden met gebruikmaking van het geweer en plastic lokganzen !!!

N.B.   Het mogen bestrijden van de brandganzen is enkel voorbehouden aan met name genoemde postcode gebieden in Zeeland. Deze bepaling geldt dus helaas niet voor de gehele provincie Zeeland !!!!

Alvorens U ganzen kunt / mag bestrijden dienst U eerst bij de FBE Zeeland machtiging aan te vragen om gebruik te mogen maken van de door de provincie Zeeland verleende ontheffing. De formulieren om deze aanvraag te (kunnen) doen vindt U op de web-site van de FBE-Zeeland.

Door het beheer en de bestrijding (alleen) aan deze collega jager over te laten zullen de hiervoor genoemde doelen zeker niet worden gehaald ………..

Rinus Jeremiasse.


OPROEP VAN HET BESTUUR.

Door het tussentijds aftreden van ons bestuurslid Coen de Meijer is er een vacature binnen ons regio bestuur ontstaan.

Wij roepen leden van de regio Zeeland dan ook nadrukkelijk op zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie in onze regio.

Als U het dus ziet zitten om een bestuursfunctie bij de NOJG regio Zeeland te vervullen, meldt U zich dan aan via Zeeland@NOJG.nl .


NOJG PROEF ZEELAND – CAMPING DE DUINHOEVE BURGH HAAMSTEDE – 21 MAART 2015

apport konijn artemisproeven Zeeland21 maart was het dan eindelijk zover, na enkele weken voorbereiding kon de 5e Artemis proef van de JTGH georganiseerd worden in Zeeland. In 2011, 2012 en 2013 werden de proeven in Wolphaartsdijk georganiseerd. Dit jaar voor de 2e maal in Burgh Haamstede. In totaal 35 deelnemers waarvan 5 Zeeuwen konden strijden om de mooie prijzen.

De Artemis proef staat bekend om haar praktijkjacht gerelateerde proeven. Zo staan de wildsoorten grauwe gans, duif, konijn, fazant, kraai, meerkoet en nerts op het programma om geapporteerd te worden. In totaal dienen de combinaties van voorjager en hond 6 proeven af te leggen (3 in de ochtend en 3 in de middag) waarbij in totaal 12 stuks wild geapporteerd moeten worden. Bij de ochtendproef was ik helper bij de proef Ganzenjacht, een nazoek van een grauwe gans en een markeer op het schot van een kraai. De honden hadden hier het geluk dat de wind perfect stond om goede verwaaiing te krijgen van de gans. Toch waren er enkele honden die te weinig initiatief namen om een slootje over te gaan om uiteindelijk de gans te apporteren. Vervolgens diende de kraai opgehaald te worden, deze hing in een boom op circa 1 meter hoogte. Voor veel honden was dit apport prima te doen, echter er waren er ook die de kraai niet binnen kregen.

Na een heerlijke lunch, welke goed verzorgd was door de catering van de camping, konden we met het middagprogramma verder. Hier was ik helper bij een nazoek van een duif en een sleep van een konijn.

Zelf mocht ik de sleep lopen, altijd een mooie klus waar je het niet koud van krijgt…35 x 200 meter. Het bijzondere van deze proef was dat de voorjager de hond totaal niet zag werken. Ik gaf de keurmeester aanwijzingen met de portofoon hoe de hond de sleep liep. Sommige honden gingen perfect, andere honden kwamen nooit bij de sleep uit en weer andere honden begonnen goed maar haakten halverwege de sleep af en kregen dan op goed geluk het konijn alsnog gevonden.

Het mooie van alle 6 de proeven was vooral dat de honden echt hun “jachtverstand” dienden te gebruiken om de apporten binnen te halen. Vaak heeft de voorjager hier natuurlijk een positieve invloed op, maar soms kunnen ook net de verkeerde commando’s op het verkeerde moment gegeven worden. Hierdoor gaan de honden twijfelen en zullen ze niet altijd met het wild binnen komen. Uitdaging is dus voor de voorjagers om hier de juiste balans in te vinden tussen het moeten en willen werken van de hond.

De middagproeven namen al met al veel tijd in beslag dus duurde het ook iets langer dan gepland voordat de uitslag gereed was. Gelukkig had iedereen genoeg meegemaakt om alles onderling te evalueren.

Winnaar van de dag werd Henny M. Schoor met labrador Mr. Monty.

Beste Zeeuwse deelnemer werd Marco Haspels met labrador Bram de Tweede uit ’t Labradorium. Deze dag is uiteraard niet mogelijk zonder de hulp van de helpers, keurmeesters en wedstrijdorganisatie. Namens het regiobestuur van NOJG Zeeland wil ik de helpers Ab Dubois, Bram Janse, Gilbert Harte, Lou van Fraeijenhove en het bestuur zelf nogmaals bedanken voor hun hulp tijdens deze mooie dag.

Tot volgend jaar, begin maart 2016 waarschijnlijk weer een keer op een ander eiland in Zeeland. Met hopelijk nog meer Zeeuwse deelnemers!

Maarten Janse

Regiobestuur NOJG Zeeland – jachthonden


AFNAME HAZENSTAND IN ZEEUWS-VLAANDEREN

Het zal de meeste jagers niet zijn ontgaan, dat de hazenstand in m.n. Zeeuws-Vlaanderen drastisch is afgenomen. Sommige velden zijn zelfs zonder hazen.

Over de oorzaak zijn vele theorieën in omloop. Gezien deze theorieën niet wetenschappelijk zijn onderbouwd heeft iedereen gelijk of ongelijk.

vos pakt jonge gansAls hoofdoorzaak wordt de vos genoemd, die in Zeeuws-Vlaanderen in grote aantallen aanwezig is.

Dan op nummer twee de zwarte kraai die in sommige delen een plaag is geworden.

Zowel de vos als de zwarte kraai zijn bejaagbaar, dus dit probleem zou op te lossen zijn, als iedere jager zich inzet om de aantallen vossen en kraaien te decimeren !!

Toch zijn er velden waar het mogelijke wordt gedaan , en de hazenstand toch afneemt. Hier moet dus een andere oorzaak zijn.

Jonge hazen zeeland

Jarenlang is dit middel op grote schaal gebruikt in de landbouw en momenteel is het gebruik aan strenge eisen gebonden en wordt mogelijk in de nabije toekomst verboden.

Elk voorjaar worden grote percelen landbouwgrond geïnjecteerd met drijfmest. Dit is funest voor alle jonge hazen en weidevogelnesten, omdat de injectors zo nauw op elkaar staan dat alles wat ervoor komt gedood wordt. De hierboven genoemde oorzaken zijn niet wetenschappelijk onderbouwd dus kunnen zij oorzaak zijn van de afname van de hazen.

Wat wel wetenschappelijk is onderbouwd is de doodsoorzaak bij hazen door diverse ziekten.

In natte zomers en winters sterven veel hazen door coccidiose(darmziekte) en in weidegebieden door leverbot. Ook kan de aanwezigheid van hazen-syfilis grote aantallen hazen doden. Naast deze ziektes hebben we te maken met een nieuw verschijnsel n.l. de opwarming van het klimaat. Door de opwarming van het klimaat krijgen de hazen in Midden Europa minder jongen dan vroeger. Uit veldonderzoek is gebleken dat de noordelijke populaties(Denemarken en Schotland o.a.) meer jongen produceren dan de Midden Europese populatie.

Resumerend:

De afname van hazen kan veroorzaakt worden door een opeenstapeling van negatieve effecten op de populatie n.l., door de kleinere worpen en mogelijke onvruchtbaarheid krimpt de populatie en door grote aantallen predators, zoals vossen, kraaien, wilde katten, enz., en de moderne landbouw worden weinig jonge haasjes volwassen.

Hebben we dan de pech van enkele natte jaren dan is de cirkel rond en verdwijnt langzamerhand weer een wildsoort.

Lou van Fraeijenhove

Bestuurslid

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk