NIEUWSBRIEF FBE GELDERLAND  SEPTEMBER 2018

INHOUD

 • Afrikaanse Varkenspest
 • Noodzakelijke aanpassing Wbe werkgebieden
 • Jagerscafé,1 oktober 2018
 • Faunaschade en behandelbedrag
 • Jacht en beheer Natura2000 gebieden
 • Mededelingen

FBE GELDERLAND

Van Twickelostraat 13

7411SC Deventer

0570-746018

E: gelderland@faunabeheereenheid.nl | I: www.faunabeheereenheid.nl/gelderland

  

AFRIKAANSE VARKENSPEST(AVP)

De AVP is al enige jaren  actief in het oosten vanEuropa.  Onverwacht is het virus recent in België opgedoken in deProvincie  Luxemburg. Daarbij komt het virus nu binnen  100 kilometer van de Nederlandsegrens. Reden  voor het Ministerie van LNV om in overleg  te gaan  met stakeholders, provincies en faunabeheereenheden. Dit overleg  heeft  op vrijdagmiddag 14 september plaatsgevonden. In dit overleg  kwamen eenaantal zaken  aandeorde.  Wat zijn de risico’s op verspreiding en hoe kunnen we ons er tegen wapenen. Het risico op verspreiding richting Nederland is ongewijzigd hoog. Gezien het feit dat de verspreiding met name zal plaatsvinden door menselijk toedoen. Op de website van de Jagersvereniging en NOJG staan voor jagers de nodige instructies en de belangrijkste informatie;

De Provincie  Gelderland en de FBE werkten al aan een draaiboek voor het geval de ziekte ook Gelderland mocht  bereiken. Dit draaiboek zal op korte  termijn worden afgerond.De Faunabeheereenheid heeft  bij het ministerie gepleit  voor zo min mogelijk beperkingen bij de uitvoering van beheer.

Het Ministerie is aan het bekijken waar mogelijkheden voorverruiming zijn. Duidelijk is door het Ministerie uitgesproken dat Provincie  en Faunabeheereenheid in de betreffende provincie de regie voeren bij een eventuele uitbraak. Taak voor jagers is het zo snel  mogelijk behalen van de afgesproken doelstanden. Dit is met het huidige mastaanbod en dat gene wat nog gaat komen een pittige uitdaging.

Noodzakelijke aanpassing WBE-werkgebieden

Met het ingaan van de Wet natuurbescherming heeft de Provincie Gelderland in haar Omgevingsverordening bepaald dat de zorg van een wildbeheereenheid (Wbe) zich uitstrekt over een aanééngesloten oppervlakte van tenminste 5000 hectare binnen de Provincie Gelderland. Deze vereisten hebben consequenties voor een aantal van de WBE’s:

 • WBE’s wiens werkgebied provinciegrens overschrijdend is,
 • WBE’s die in Gelderland niet voldoen aan de 5000 ha eis,
 • WBE’s die geen aaneengesloten werkgebied hebben.

Wildbeheereenheden die in twee of meer provincies  liggen, zullen moeten nadenken over hun specifieke situatie. Soms volstaat het overdragen van een deel van het werkgebied aan de andere provincie, maar het is ook mogelijk hetGelderse deel aan een buur-Wbe toe te voegen.Zo heeft Wbe Vijfheerenlanden haar  Gelderse werkgebied overgedragen aan Wbe Tielerwaard Westen is hetGelderse deelvan Wbe IJssellanden deels overgegaan in Oldebroek Oosterwolde en deels in Wbe IJsselvallei.

Mocht het werkgebied van uw Wbe kleiner zijn dan5000 ha, dan is het de voorkeur  van de FBE dat het werkgebied aan een andere Wbe wordt toegevoegd. De Provincie biedt ook de mogelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst met een andere Wbe aan te gaan.  Deze overeenkomst zal na goedkeuring van de FBE aan Gedeputeerde Staten worden  verstrekt.

Een beperkt aantal WBE’s hebben één of twee werkgebieden die niet goed aansluiten bij de rest van hun werkgebied. Ook zij zullen moeten nagaan wat de beste optie is om een aanéénsluitend geheel te krijgen.

Deze WBE’s hebben tot1-1-2019  de mogelijkheid om aan de provinciale  vereisten te voldoen. Voor het doorvoeren van een gebiedswijzing is in FRS een speciale functionaliteit gemaakt en is er een beknopte handleiding beschikbaar.De FBE kan daarin  faciliteren, neem dan contact op met:

Laura  Schrauwen: lschrauwen@faunabeheereenheid.nl

UITNODIGING JAGERSCAFE

Ook dit jaarstaat het Jagerscafé in het teken van vernieuwingen. Welke doorslag heeft  het nieuwe  provinciale Faunabeleid op de uitvoering? Wat zijn de belangrijkste punten van het nieuwe Faunabeheerplan grofwild? De Provincie, FBE enJagersverenging zulle nu hierover informeren. Naast een aantal stakeholders zijn van iedere Wbe twee bestuursleden welkom.

U kunt zich nog opgeven voor deze informatieve avond op maandag 1 oktober vanaf 17:30uur: gelderland@faunabeheereenheid.nl

 

FAUNASCHADE EN BEHANDELBEDRAG

Met enige regelmaat komen vragen  binnen  over wanneer nu wel en wanneer geen behandelbedrag in rekening wordt gebracht. Het behandelbedrag wordt niet in rekening gebracht in de volgende  situaties:

– Wanneer de schade meer dan €250,-bedraagt en wordt uitgekeerd,

– De schade is aangericht door ganzen in een rustgebied  of,

– De schade is aangericht door otters, dassen, bevers, wolven, wildekatten of lynxen.

JACHT EN BEHEER NATURA 2000 GEBIEDEN

Jacht in Natura 2000 gebieden is in beginsel niet verboden, ten zij dit in het beheerplan voor het betreffende gebied is opgenomen.

Status huidige beheerplannen: Het beheerplan Veluwe is van kracht. Op de Veluwe is de jacht op wildsoorten toegestaan, met uitzondering van het konijn.In verband  met de relatie tot de doelsoort tapuit.  De beheerplannen voor de Rijntakken  zullen op korte  termijn  worden vastgesteld. Zodra deze zijn vastgesteld zult u geïnformeerd worden over wat wel en niet kan.Dan komen ook de huidige Natuur Beschermingswet vergunningen te vervallen. Het is de verwachting dat dit voor 15 oktober gerealiseerd is.

 

MEDEDELINGEN

 • De ontheffing ganzen is aangepast. Beheer van zomerganzen is nutoegestaan van één uurvoor zonsopgang Tot één uur na zonsondergang.
 • Beheerders met toestemming Wet wapens en munitie (WWM) mogen  de geluiddemper inzetten.
 • Tot op heden verleent de politie alleen toestemmingWWM voor het gebruik van de geluiddemper aan professionele faunabeheerders, hieronder wordt momenteel verstaan; faunabeheerders die in dienst zijn van eenorganisatie met faunabeheer in haar doelstelling.
 • Deze maand behandelen Statenleden van de provincie Gelderland de kadernota Faunabeleid.

 

In aanvulling op eerdere berichtgeving dit jaar:

 • Jacht op zondag s niet toegestaan
 • De uitvoering van de vrijstelling op zondag is niet toegestaan met het Geweer en jachtvogels.
 • Fretteren met fret en buidel wel.
 • De uitvoering van ontheffingen en opdrachten (Moeflon en Nijlgans) is toegestaan op zondag.
 • Wij adviseren uitvoeringsmaatregelen op zondagen altijd in afstemming met de grondgebruiker te doen.

Zie de Nieuwsbrief opgemaakt in PDF: Nieuwsbrief september 2018 FBE GLD

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.