Nieuwsbrief FBE Limburg 4e kwartaal 2018

 

 

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2018 |  Faunabeheereenheid Limburg

 

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplan Exoten, Verwilderde dieren & Onbeschermde soorten.

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de vrijstellingssoorten 1x per kwartaal en de jachtsoorten direct na afloop van het jachtseizoen en bij ontheffingen / machtigingen direct.

Ontheffingen

Wij hebben een nieuwe ontheffing Vos voor de bescherming van de Patrijs beschikbaar. Deze is jaarlijks geldig vanaf 1 januari t/m 30 juni. In de voorwaarden is de eis opgenomen dat er een gecoördineerde aanpak van akkervogelbeheer van tenminste 300 hectare aaneengesloten moet plaatsvinden, waarvan 5% middels gericht beheer geschikt moet zijn voor akkervogels (o.a. middels akkervogel beheerpakketten, akkerranden, particuliere of gemeentelijke initiatieven etc.). Voor het aanvragen van deze ontheffing dient men een plan van aanpak bij de FBE in te dienen, waarin bovenstaande wordt omschreven met een kaart waarop het desbetreffende gebied staat vermeld.

Monitoring

De FBE heeft de WBE’s benaderd de belopen vossenburchten en kraamburchten binnen hun werkgebied te inventariseren ter onderbouwing van onze  faunabeheerplannen en de op basis daarvan te verkrijgen aanvullende ontheffingen voor Vossenbeheer (Weidevogels, Hamster, Hobbyvee, Pluimvee, Patrijs e.d.) van eind dit jaar tot medio 2019. De WBE’s dienen vóór 1 juli 2019 aan de FBE Limburg 2 kaarten te sturen waarop deze diverse burchten staan ingetekend.

 

Biomassa retour veld / slachtafval

Wij wachten op advies van de Deskundigen Groep van het Ministerie en de NVWA wat men de komende tijd het beste kan doen i.v.m. het ontweiden van wilde zwijnen en het afhandelen van slachtafval van wilde zwijnen.

Voor overige diersoorten geldt de volgende regeling: Dode dieren (door aanrijding, ziekte of afschot) mogen worden achtergelaten in het veld waar ze de dood gevonden hebben. Zodra het dier echter uit het veld verwijderd wordt mag het nooit meer geheel of gedeeltelijk (slachtafval!) teruggebracht worden in de natuur. Formeel moet dit slachtafval van particulieren / jagers als huisafval worden afgevoerd, maar niet alle gemeenten bieden daar voorzieningen voor. Wij hebben de NVWA gevraagd hierover contact op te nemen met de gemeenten.

Zodra wij hier meer duidelijkheid over hebben zullen wij u verder informeren.

Afrikaanse Varkens Pest (AVP)

Afgelopen maand is er een uitbraak van de AVP in de Belgische Ardennen vastgesteld. Daaruit kwam naar voren dat het hygiëneprotocol nog steeds het allerbelangrijkste is om verdere verspreiding te voorkomen.

ADVIES:

  • Neem geen vlees of vleesproducten met varkensvlees uit landen waar de AVP is mee terug naar huis (hierin kan het virus lang overleven), en zorg als u in de buurt van het besmette gebied gewandeld hebt of jachtactiviteiten hebt ontplooid voor een extreme hygiëne voor uzelf, uw kleding en uw materialen: met name bloed is een zeer sterke besmettingsbron voor verdere verspreiding.

Voor meer info: https://www.dwhc.nl/wees-alert-op-afrikaanse-varkenspest-wilde-zwijnen/

Indien er een geval van AVP binnen de Wilde zwijnen populatie in Limburg zich voordoet, dan zullen diverse maatregelen worden ingezet. Rondom de besmetting zal een groot gebied geheel worden afgesloten (ca. 10 bij 10 km) en zullen alle activiteiten voor een bepaalde periode verboden zijn (recreatie, landbouw, jacht e.d.). In een buffergebied van enkele kilometers daaromheen zal vervolgens ingezet worden op het doden van alle aanwezige zwijnen. Zodra dit bereikt is zal naar alle waarschijnlijk ook begonnen worden met het doden van de overlevende wilde zwijnen in het besmettingsgebied.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans op verspreiding kleiner is als er in een gebied minder wilde zwijnen zitten, daarom is er nu een nieuw preventief beleid van de provincie Limburg waarbij er naar gestreefd wordt de gehele stand van wilde zwijnen te verlagen (m.u.v. de leefgebieden).

Om te zien of dit nieuwe beleid succesvol is zal er goede monitoring moeten komen.

De provincie wil voorstellen te gaan werken met ondersteuningteams, samengesteld uit leden van de WBE’s. De Jagersvereniging is met de voorbereiding hiervan bezig.

Ook wordt momenteel gekeken of afwijkende munitie mag worden gebruikt voor het doden van wilde zwijnen in Limburg en is er aan de FBE advies gevraagd over het al dan niet inzetten van vangkooien van wilde zwijnen.

Bewegingsmethode 6 op 6 Wild zwijn

M.i.v. 19 oktober jl. is de Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest (AVP) 2018 van kracht in een viertal provincies, waaronder Limburg. Deze Regeling is op 18 oktober jl. in de Staatscourant gepubliceerd.

Gegeven het belang van een effectieve preventie van de overbrenging van Afrikaanse varkenspest heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het besluit genomen om in het kader van preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten af te wijken van de Wet natuurbescherming en de bewegingsmethode toe te staan.

Tussen zonsopgang en zonsondergang mag een methode worden toegepast waarbij hoogstens zes personen, in aanwezigheid van ten hoogste drie aangelijnde honden, met het oogmerk om deze dieren binnen het schootsveld van hoogstens zes geweerdragers te bewegen, opdat zij deze dieren kunnen doden.

Voor het uitoefenen van de Bewegingsmethode 6 op 6 Wild zwijn is er in Limburg géén aanvullende ontheffing beschikbaar. Iedere jachthouder die in het bezit is van een Algemene Machtiging ‘Wild Zwijn Gecoördineerd Beheer Buiten Leefgebieden 2015-2020’ (nummer 2015-12) mag door middel van deze Regeling de Bewegingsmethode uitoefenen. Uit veiligheidsoverwegingen adviseren wij u echter het Veiligheidsprotocol te volgen. Dit Veiligheidsprotocol is van toepassing op onze huidige Wild zwijn ontheffing Beperkte drukjacht (nummer 2015-13).

Er is tussen de Minister en zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten contact geweest en tussen de Gedeputeerde van Limburg en Limburgs Landschap over dit stand verlagende beleid van de Wilde zwijnen.

V.w.b. het verkrijgen van toestemming grondgebruiker voor het toepassen van de 6 op 6 bewegingsjacht Wilde zwijnen hebben veel agrarische ondernemers toestemming zonder verdere voorwaarden afgegeven. In deze gevallen is het niet nodig om met al deze personen contact op te nemen voor het mogen gaan toepassen van deze specifieke methode.

Daar waar echter diverse gemeenten en TBO’s meestal aanvullende voorwaarden hebben in hun toestemming grondgebruiker, moet zeker met deze partijen contact worden opgenomen om hierover zaken af te stemmen.

Kalender

  • 25 december 2018 t/m 1 januari 2019 FBE kantoor gesloten
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.