Nieuwsbrief NOJG Regio Overijssel Januari 2015

NOJG Overijssel kopje

Onderwerp    : Uitnodiging Algemene Leden Vergadering ALV op dinsdag 3 februari 2015.

Lokatie         : De Haverkamp, Stationstraat 28 te Markelo.

Datum           : dinsdag 3 februari 2015.

Tijd                : Aanvang 19.30 uur !! ( zaal open om 19.00 uur )

Beste NOJG leden van afdeling Overijssel,

uw bestuur stelt het bijzonder op prijs u ook dit jaar weer te mogen begroeten op deze jaarlijkse Jachtvergadering cq. Nieuwjaarsborrel.

We hebben het genoegen u op deze avond voor te mogen stellen als gastspreker ons lid Seger van Voorst tot Voorst. Het onderwerp van zijn spreekbeurt zal zijn: De Jacht bezien vanuit het particulier grondbezit en de toekomst van het Jachtbedrijf in Nederland in algemene zin.

De heer Seger E. baron van Voorst tot Voorst is in zijn dagelijks leven directeur/bestuurder van ons Nationaal Park De Hooge Veluwe, daarnaast ook vice-voorzitter van de Ned. Delegatie van de Internationale Jachtraad ( CIC) en directeur/eigenaar van het familielandgoed BV Landgoed Den Alerdinck II te Laag-Zuthem (Ov.).

Vanuit zijn betrokkenheid met de jacht was hij ondermeer ook medegrondlegger van de huidige FBE in Ov. en adviseur in jacht- en bestuursgeschillen.

Wat is de agenda voor vanavond?

 • Plm. 19.45 opening met welkomstwoord.
 • Notulen ALV 2014 ( stukken liggen ter inzage )
 • Mededelingen cq. ingekomen stukken.
 • Verslag secretaris/penningmeester
 • Bestuurswijziging: aftredend en herkiesbaar is voorzitter Geert Wolbers.
 • Tijdelijk bestuurslid Jan Brinkman stelt zich beschikbaar als vaste secretaris en is als zodanig herkiesbaar.
 • Tijdelijk bestuurslid Willem Jalink is aftredend en niet herkiesbaar.

Wij stellen u voor deze wijzigingen voor akkoord te verklaren.

 • FBE/WBE/WNN aangelegenheden.

Wat er verder ter tafel komt

 • Rondvraag
 • Pauze met Nieuwjaarsborrel
 • Plm. 21.00 uur voortzetting met lezing door de heer van Voorst tot Voorst.                                                                (Afhankelijk van de tijd kunnen vanuit de zaal ook enkele vragen gesteld worden)
 • Plm. 22.15 uur sluiting.

Wij kijken graag uit naar een grote opkomst!

Namens uw bestuur NOJG afdeling Overijssel,

Geert Wolbers,

Voorzitter

Gezien het grote belang dat wij hechten aan deze voordracht, willen wij bij deze ook nadrukkelijk uitnodigen afgevaardigden van andere afdelingen NOJG, het LB NOJG alsmede niet-leden zoals LB Kjv, Rb Kjv Overijssel, Jachttoezicht Overijssel en FBE Overijssel.

Niet-leden worden vriendelijk verzocht uiterlijk 21.00 aanwezig te willen zijn. De aanwezigheid van niet leden wordt zeer op prijs gesteld en derhalve verzoeken wij deze hun komst van te voren te willen melden via  overijssel@nojg.nl of op mobiel nr.06-51286792.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk