Nieuwsbrief Provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid FryslânVia deze nieuwsbrief informeren de provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid u over de stand van zaken rondom het Friese ganzenbeleid.

In deze nieuwsbrief:

 1. Vrijstelling en ontheffingen; wat mag er vanaf 1 maart 2018

 2. Ganzenverjaagteams

 3. Wat moeten grondgebruikers in de foerageergebieden na 1 april 2018 doen?

 4. Maatwerk en 150 meterzone rond ganzenslaapplaatsen

 5. Ontwikkelingen Faunabeheerplan

1. Vrijstelling en ontheffingen; wat mag er vanaf 1 maart 2018

De Faunabeheereenheid heeft in overleg met de provincie besloten dat voor de periode van 1 maart t/m 31 mei enkel perceelsgebonden machtigingen verstrekt worden voor schadebestrijding op basis van de vrijstelling. Dit betekent dat:

 • Van 1 maart t/m 31 mei ondersteunend afschot is toegestaan op brand-, kol- en grauwe gans;
 • Er worden perceelsgebonden machtigingen verstrekt (voor de drie ganzensoorten in één machtiging). Algemene machtigingen worden niet uitgegeven omdat de relatie tussen schade en aanwezigheid ganzen anders niet gelegd kan worden en omdat er op bepaalde percelen aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit laatste geldt bijvoorbeeld op kwetsbaar gewas waar preventieve maatregelen worden geëist.
 • De verjaging met ondersteunend afschot mag van een half uur voor zonsopkomst tot 12 uur ’s middags. Na dit tijdstip is verjaging wel toegestaan, maar zonder ondersteunend afschot;
 • Lokfluit en (niet levende) lokgans zijn toegestaan, elektronische lokmiddelen niet;
 • Zowel hagel- als kogelgeweer mogen worden gebruikt.

Voor de periode 1 juni t/m 31 oktober worden, net als in voorgaande jaren, alleen machtigingen verstrekt op basis van de ontheffingen. De ontheffingen worden in het voorjaar alleen nog gebruikt voor legselbeperking (het schudden of prikken van ganzeneieren).

Deze afspraken zijn gemaakt omdat de bestaande regelingen elkaar overlappen en verschillende regiems kennen. Door het vaststellen op 7 februari van de Wijziging Guozzen van de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslân 2017 geldt een vrijstelling voor schadebestrijding op brand-, kol- en grauwe gans in de periode van 1 november t/m 31 mei. Deze wijziging zullen in het faunabeheerplan worden opgenomen. Daarnaast zijn er nog ontheffingen op elk van deze ganzensoorten afzonderlijk, welke qua periode gedeeltelijk overlappen. Voor vrijstelling en ontheffingen gelden bovendien verschillende voorwaarden en bepalingen. Voor de jagers en grondgebruikers is dit erg ingewikkeld. Daarom heeft de FBE bovenstaande werkwijze afgesproken met de provincie. In onderstaande tabel is het belangrijkste nog eens samengevat.

2. Ganzen verjaagteams

Het is de bedoeling dat ganzen intensief worden verjaagd naar de foerageergebieden. Om grondgebruikers hierbij te kunnen helpen, organiseren wildbeheereenheden met ingang van 1 maart 2018 ganzenverjaagteams. Een verjaagteam bestaat uit een groep mensen die kan ondersteunen bij het verjagen van ganzen. In een verjaagteam zitten mensen met een jachtakte, maar kunnen ook mensen zitten die geen afschot mogen plegen (dus anderen dan jagers). Het verjaagteam komt op verzoek van de grondgebruiker in actie wanneer de vaste jager die de schadebestrijding voor een boer verzorgt, of diens vervanger, niet kunnen. Voor de inzet van ganzenverjaagteams gelden dus de volgende spelregels:

 1. Als er ganzen verjaagd moeten worden vraagt een grondgebruiker zijn/haar eigen jager om deze ganzen te komen verjagen;
 2. Als de vaste jager niet kan, vraagt deze zijn mede-uitvoerder om de ganzen te gaan verjagen.
 3. Als deze ook niet kan vraagt de jager aan de WBE om een ganzenverjaagteam in te zetten om de ganzen te verjagen. Daarbij moet de machtiging, met daarop de grondgebruikersverklaring, worden doorgeschreven naar een jager in het verjaagteam.

Verjaagacties door een ganzenverjaagteam kunnen gelden als adequaat gebruik wanneer de acties voldoen aan de regels van BIJ12 Faunafonds. Dat houdt in dat 2 à 3 maal per week een poging moet zijn gedaan om ganzen met behulp van ondersteunend afschot te verjagen. Wanneer die poging wel is ondernomen, maar er waren op dat moment geen ganzen, of de ganzen konden of mochten niet worden geschoten, dan vult de uitvoerder in het Fauna Registratie Systeem in dat hij heeft bejaagd, maar nul ganzen geschoten. De actie telt dan mee in de beoordeling van adequaat gebruik.

3. Wat moeten de grondgebruikers in de foerageergebieden na 1 april 2018 doen

Vanaf 1 april moeten de ganzen ook verjaagd worden uit de (voormalige) foerageergebieden. De ganzen zijn de afgelopen jaren steeds langer blijven hangen in Fryslân. Waar ze voorheen in maart/april vertrokken, doen ze dit nu steeds vaker pas in april en mei. Ze veroorzaken daardoor ook meer schade. Vooral omdat ze de eerste snede van de boeren opeten. Die trend willen wij keren. Het is daarom erg belangrijk dat na afloop van de periode van ganzenopvang in foerageergebieden (van 1 november tot 1 april en in soortspecifieke foerageergebieden tot 1 mei of 1 juni) ook in deze gebieden schadebestrijding (met ondersteunend afschot) plaatsvindt. Daarmee dragen grondgebruikers en jagers ook bij aan het terugdringen van de schade. Om als grondgebruiker in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in de schade is adequaat gebruik van de daarvoor verstrekte machtiging, na afloop van de periode van ganzenopvang in foerageergebieden, een voorwaarde. De tegemoetkoming in ganzenschade blijft 100% voor gebieden die tot 1 april foerageergebied zijn. Maar om voor deze vergoeding in aanmerking te komen moet er vanaf 1 april dus wél sprake zijn van adequaat gebruik. De schade in deze gebieden wordt ook na 1 april automatisch getaxeerd, mits deze al eerder is gemeld.

4. Maatwerk en 150m zone rond ganzenslaapplaatsen

Er zijn veel misverstanden over de zogenaamde 150 m zone rond ganzenslaapplaatsen. Het uitgangspunt is dat rust rond ganzenslaapplaatsen wordt gegarandeerd via maatwerkafspraken tussen grondgebruikers, jagers en terreinbeheerders. Waar het niet lukt om deze maatwerkafspraken te maken geldt de regeling uit de provinciale Verordening. Deze bepaalt dat in een zone van 150 meter, gerekend vanaf de grens van nachtelijke slaapplaatsen, ganzen niet mogen worden verontrust, verjaagd of geschoten. Of als deze liggen in een Natura 2000-gebied onder de Vogelrichtlijn, van de grens van dat Natura 2000-gebied. De maatwerkafspraken en de 150 m zone zijn bedoeld om de functie als slaapplaats te beschermen en gelden zolang er ganzen op de slaapplaats aanwezig zijn. Zodra de ganzen vanaf de slaapplaatsen verdwenen zijn kan (en moet) ook in de 150 meter zone verjaagd worden. De 150 meter zone komt ook niet in de plaats van het gebruikelijke Natura 2000-regiem. Dit betekent dat aan alle voorwaarden en vereisten die gelden voor een Natura 2000-gebied moet worden voldaan. In feite wordt hiermee alleen bewerkstelligd dat er geen ondersteunend afschot is vlakbij een slaapplek van ganzen.

5. Ontwikkelingen Faunabeheerplan

Op het ogenblik vindt beheer van ganzen plaats op basis van twee faunabeheerplannen:

 • Het Faunabeheerplan 2014-2019 (voor de maanden maart t/m oktober)
 • Het Faunabeheerplan Winterganzen 2017-2019 (voor de maanden november t/m februari).

De Faunabeheereenheid werkt aan een aanpassing van het Faunabeheerplan Winterganzen. Dit aangepaste Faunabeheerplan moet gaan gelden voor de hele periode van de vrijstelling, dus van november t/m mei. Daarmee worden de regels voor winterganzen in één Faunabeheerplan opgenomen. De Faunabeheereenheid zal het aangepaste plan in maart aan de provincie voorleggen. Als de provincie dit aangepaste plan goedkeurt vervalt het Faunabeheerplan Winterganzen 2017-2019.

Het onderscheid tussen ontheffing en vrijstelling, winterganzen en zomerganzen en het werken met verschillende Faunabeheerplannen is lastig voor u als gebruiker. Het streven is daarom op den duur het hele beheer van ganzen verder te vereenvoudigen en onder één regeling te brengen. Het wordt dan duidelijker voor iedereen wat wel en niet mag en het beperkt de administratieve lastendruk. Provincie en FBE willen daarbij ook de looptijden van diverse regelingen die betrekking hebben op beheer van ganzen gelijk trekken. Omdat de Fryske Guozzeoanpak doorloopt tot 2020, zal de FBE op weg daarnaartoe aan de provincie vragen om het Faunabeheerplan 2014-2019 tot en met 2020 te verlengen, evenals de daarop gebaseerde ontheffingen.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met het Klanten Contact Centrum van de provincie Fryslân via 058 292 5925. Ten aanzien van de uitvoering kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de FBE via 06 504 802 01.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.