Nieuwsbrief Regio Zeeland Juli 2015

 

Nieuwsbrief juli 2015.

Postadres : de Kure 15,  |  4328 RG Burgh Haamstede. | E-mailadres : Zeeland@NOJG.nl

 

DE VOORZITTER:

Rare fratsen in de natuur.

Natuur nieuwsbrief zeeland juli 2015Beste lezers ,

Het is weer zover. De zomer is net begonnen en we zijn weer druk met beheer en landschapsverzorging, afrasteren, maaien, tellen en bewaken van de jonggeborenen .

Zaken die de dagen weer redelijk vullen en de dagen lang kunnen maken . Bij dit alles is een kijk op de natuur van wat kan en niet kan evenzo belangrijk; sterker nog het lezen en bijhouden van wat staat te gebeuren onder de nieuwe wet Natuurbescherming zal vast veel tijd vergen.

Zo ik al aangaf in onze laatste algemene vergadering was en is een juiste politieke keuze mede bepalend voor hoe wij in Nederland omgaan met deze natuur. Juist, het is te gek voor woorden , ik ben het daar geheel mee eens. Hoe is het mogelijk dat er partijen zijn die gezien hun visie onvoldoende kennis in huis hebben om een juist oordeel te vormen, sterker nog uitspraken doen die Nederland eerder tekort doen dan verbeteren .

Het streven is om gezamenlijk met een begrijpende overheid en diverse beheer- organisaties te werken naar een juist model voor onze Natuur . Dit is immers een zaak van agrariërs, beheerders en jagers. Door de jaren heen deden zij datgene waar ze goed in waren tot er mensen kwamen die van achter een bureau dachten het beter te weten. Ja nu zijn we aangeland bij een probleem. Beheer vanachter het bureau, geen natte voeten, geen zweet op de rug maar politiek bedrijven waarbij we meer verliezers kennen dan winnaars . Wildrasters , viaducten waar het wild niet over wenst te gaan en meer van dit soort miljoenen verslindende projecten waren immers niet de oplossing voor mooi Nederland.

De noodzaak hiervan is dan ook een vraag die menig Nederlander zich zou moeten stellen: “Hadden deze gelden niet beter besteed kunnen worden?”. Erger is het herstel en de natuurlijke gevolgen om maar een punt te noemen.

Ik schreef eerder over de Oostvaarder plassen “ de gevangen Natuur “ waar Staatsbosbeheer

zijn best doet om de publieke opinie zover te krijgen dat men door mooie films te maken vergeet dat het in overbevolkte gebieden nooit tot een diervriendelijke natuur kan komen . Ook de partij voor de dieren heeft zich hier onvoldoende geuit , sterker nog ze hebben hiervoor de kop in het zand gestoken . Dan het ganzen probleem waar onze natuurvrienden stinkend hun best voor doen. Natuurmonumenten, is zo het al in hun naamstelling staat beschreven ‘’het beheer en bewaken van de landschappelijke elementen’’, goed dat klinkt prima . Maar nu zijn we werkelijk aangeland bij een WEL en NIET . Wel beschermen van Ganzen maar geen jacht, oké , maar dan ook niet vangen in de rui periode en laten

vergassen . Dit zijn maar een paar zaken waar wij in onze mooie Nederland zo mee te maken hebben en misschien best fier op zijn . Hoe is het mogelijk dat, waar we samen zoveel voor die Natuur kunnen betekenen elkaar niet ondersteunen en samen zoeken naar betere oplossingen.

De Nieuwe Wet Natuurbescherming maakt het er allemaal niet eenvoudiger op . Ook hier zullen we nog meer aangewezen zijn op elkaar. Meer samen werken en meer luisteren naar elkaar . Weg met dat haantjes gedrag maar samen werken naar en juiste oplossing voor die natuur.

Waar de FBE volgens de nieuwe Wet een uitbreiding binnen hun structuur moeten

aanvaarden en WBE ’s meer bevoegdheden krijgen moet er terdege rekening worden gehouden dat dit gevolgen zal hebben voor het regionale beleid . Hierbij valt te denken aan de statuten die in alle gevallen niet meer toereikend zijn en aanpassing behoeven . Aanpassingen van Huishoudelijke reglementen en dreigende juridische problemen en niet te vergeten de schadelijk gevolgen voor de Agrariër en zijn gewassen. Door de complexiteit van de wetgeving en alle papieren rompslomp zou dit zomaar eens negatief kunnen uitpakken voor allen die hun best doen in het belang van die natuur.

Dan de 5 diersoorten die bejaagd mogen worden en alle zaken daaromheen. Ook hier zijn de nodige problemen te verwachten . Waar de overheid / provincie , meer informatie zal vragen is voldoende duidelijk dat we ook daar een informatie bron kunnen zijn voor een juist beheer . Gegevens uitwisselen deden we al, nu het vertrouwen nog. De vertrouwens band moet blijkbaar opnieuw worden aangesnoerd. Meer transparantie moet hierbij het sleutelwoord zijn, tussen hen die beheer uitvoeren en hen die daar op toezien.

Wij, de NOJG regio Zeeland, zien alle ruimte voor overleg en willen graag in het belang van onze leden een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Zeeuwse Natuur . Ik wens u allen een goed beheer, een goede vakantie en voor al een positief denkproces toe .
Uw voorzitter


VAN DE PENNINGMEESTER

Een belangrijke stap is gezet.

Jager in het avondlicht nieuwsbrief zeeland juli 2015Beste medejagers,

Op 1 juli j.l. stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Gelukkig heeft het gezonde verstand het gewonnen van emotie (welke door sommige partijen goed werd gevoed) en heeft de meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken voor het behoud van de jacht zonder extra administratieve lasten vooraf.

De extra administratieve regelgeving voor jagers in de vorm van afschotplannen zijn geschrapt en jagers worden verplicht het aantal geschoten dieren achteraf te registreren. Daar is op zich niets mis mee. Ik denk dat iedere jager bijhoudt wat er in zijn veld geschoten wordt.

Wanneer de wet Natuurbescherming na toetsing door de Eerste Kamer is afgerond wordt het natuurbeleid een provinciale aangelegenheid. Dat past in de decentralisatie die het kabinet heeft ingezet. Met de nieuwe wetgeving gaan alle vormen – jacht, beheer en schadebestrijding – onderdeel gaan uitmaken van het provinciale Faunabeheerplan. Zoals het er nu naar uitziet blijft jacht op basis van de wildlijst een landelijke aangelegenheid en populatiebeheer en schadebestrijding een provinciale aangelegenheid. Jammer genoeg heeft de 2e kamer in al haar wijsheid niet besloten de landelijke wildlijst uit te breiden. Een van de voorstellen was de lijst uit te breiden met soorten zoals wild zwijn, grauwe gans en ree.

Om administratieve rompslomp voorkomen zou uitbreiding met deze soorten beter passen, te meer omdat deze soorten al in grote getale voorkomen. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Nieuw in de Wet Natuurbescherming gaat zijn is dat in de FBE een stoel beschikbaar moet komen voor maatschappelijke organisaties die duurzaam beheer van in het wild levende dieren ten doel hebben.

Met de stemming in de Tweede Kamer is de laatste stap gezet in het proces van een nieuwe Wet Natuurbescherming waar in juni 2011 het eerste concept voor werd ingediend. Hierna zal de wet ter toetsing worden aangeboden aan de Eerste Kamer waar de wet waarschijnlijk in oktober behandeld zal worden, zodat deze op 1 januari 2016 ingevoerd kan worden.

Met vriendelijke groet,

Huig Bode


VAN DE SECRETARIS

Het “duivenbriefje”.

nieuwsbrief juli 2015 Zeeland jager in hutNieuwsbrief Zeeland juli 2015 Houtduiven op graan“Kan ik misschien van U een duivenbriefje krijgen?” vroeg een oudere jager – inmiddels zonder eigen jachtveld – onlangs aan me. Want ja, het is al weer zomer en prachtig weer de laatste tijd, dus de diverse gewassen op het land van “onze boeren” rijpen al weer behoorlijk. De tarwe is hier en daar al aardig geel en het zal binnen afzienbare tijd gedorst kunnen worden. Ook is hier en daar het gras – voor het graszaad – al gemaaid en zal dus zeker binnen enkele dagen gedorst gaan worden. Er breekt dus weer een drukke tijd voor de boeren en de loonwerkers aan.

Niet enkel ons, maar ook de grote aantallen “mee-eters” is het opgevallen dat de gewassen

op het land voor consumptie gereed zijn. Grote aantallen duiven, ganzen, eenden, kraaien en kauwen, waarvan in veel gevallen de jongen (ook) nog gevoerd moeten worden, belagen o.a. het graan, de erwten en het graszaad.

En daardoor wordt het dus nu ook een drukke tijd voor ons, de beheerders en bestrijders van de landbouw(wild-)schade. Al ’s morgens heel vroeg, tot ’s avonds best laat wordt er aan onze inspanningsverplichting geappelleerd. We hebben er dus eigenlijk meer dan een dagtaak aan.

Niet een ieder van ons is in staat om alleen en afdoende de schadebestrijding voor elkaar te krijgen en vaak zal dan ook een beroep op collega-jagers worden gedaan.

Jonge- en of beginnende jagers zien in deze periode ook vaak hun kans schoon om hier nu een bijdrage te leveren en op deze wijze praktijkervaring op de doen en “aan de bak” te komen. Ook oudere en ervaren jagers, die soms door vervelende omstandigheden hun jachtveld kwijt zijn geraakt en nog graag een bijdrage leveren komen vragen om een z.g.n duivenbriefje.

Het duivenbriefje is een term uit de oude jachtwetgeving en volstaat dan ook niet meer onder de huidige (jacht-)wetgeving.

Maar als je inderdaad een collega-jager wil laten helpen bij de wild-schadebestrijding moet één en ander vergunning-technisch wel op de juiste wijze geregeld zijn en dat kan als volgt:

Nu het in dergelijke situaties geen jacht, maar (wild-) schadebestrijding betreft, ga ik er van uit dat Uzelf in het bezit bent van de Toestemming van de grondgebruiker (ten behoeve van de uitvoering van de vrijstellingen (art 65), aanwijzingen (art 67) en ontheffingen (art 68 FFW). Ook moet de grondgebruiker U hebben gemachtigd om – namens hem – deze toestemming te verstrekken aan derden.

(Als U het door de NOJG aangeboden en daarvoor bestemde formulier door de grondgebruiker heeft laten ondertekenen, is door U zeker aan deze voorwaarden voldaan).

Indien U deze formaliteit (nog) niet hebt geregeld, is het van het grootste belang dat U dat wel zo spoedig mogelijk regelt !!

Wanneer U nu anderen wil laten helpen bij de schadebestrijding met het geweer dient U aan deze helpers – indien zij al niet deel uit maken van Uw jachtcombinatie en de eerder genoemde toestemming al op hen betrekking heeft – het moderne duivenbriefje, te weten een z.g.n doorschrijfvergunning af te geven.

Deze doorgeven toestemming van de grondgebruiker vind u op de site van de NOJG en kunt u via de hiervoor aangegeven link downloaden en deze invullen via WORD of handmatig nadat u deze heeft uitgeprint.

NB:  Op dit    formulier   kunt U een einddatum voor de geldigheid invullen bijvoorbeeld;   tot    1    april    van    het    jaar,    volgend    op    de    datum    van    ondertekening, of korter waarna deze automatisch vervalt.

Als Uw helper in Uw gezelschap, dus samen met U, de schadebestrijding uitoefent, is het beter hem of haar ook een dergelijke Doorgeven toestemming van de grondgebruiker uit te reiken, maar op grond van bestaande jurisprudentie, is het feit dat U erbij aanwezig bent, ook voldoende.

Maar zeker als Uw helper de schadebestrijding moet/mag uitoefenen zonder dat U erbij bent, dient hij of zij in het bezit van een dergelijk document te zijn !

U kunt van dit formulier dus inderdaad weer een duivenbriefje maken door de toestemming enkel voor houtduiven te laten gelden, maar ook kunt U kiezen dit voor andere of alle schade-soorten te laten gelden. (Zie hiervoor de tekst van het formulier).

BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IS GEEN JACHT

N.B. Het formulier ex art 36 lid 2 FFW >>> toestemming van de jachthouder om de jacht buiten gezelschap te doen uitoefenen is hier dus absoluut niet geldig en indien het bestrijding van schade door ganzen betreft, dienen de gegevens van de helper ook op de door de FBE verstrekte machtiging te staan en hij of zij een kopie daarvan in bezit te hebben !!

Ik wens U een effectieve (wild-)schadebestrijding toe.

Rinus Jeremiasse.

T: 06-22736320.


De NOJG-RZ en de FBE-Zeeland. (Wisseling van de wacht.)

Samen met de KJV hebben wij, jagend Zeeland, één vertegenwoordiger (lid) in het bestuur van de FBE Zeeland. Tot voor kort werd deze functie ingevuld voor dhr. Lo Polvliet uit Koudekerke. J.l. algemene leden vergadering was hij nog in ons midden en heeft U hem kunnen ontmoeten. Aangezien Lo ’s “ambtstermijn” inmiddels was verstreken is naar een goede opvolger voor Lo gezocht en die is gevonden.

In de persoon van Piet de Putter uit Kortgene – een zeer ervaren man op bestuurlijk niveau – denken we in de komende jaren in de FBE (weer) goed vertegenwoordigd te zijn. Als bestuur zullen we binnenkort een kennismakingsgesprek met dhr. de Putter hebben en mogelijk kunnen we hem de eerstvolgend ledenvergadering al aan U voorstellen.

Over de FBE gesproken …………….

Is het U bekend dat de FBE Zeeland over een aantal ontheffingen betreft waarvan U in geval van (dreigende) schade zo mogelijk – middels een machtiging – gebruik kunt maken ?

Er is momenteel ontheffing voor: Spreeuw, Fazant, haas, smient, waterhoen, grauwe gans en plaatselijk ook voor de brandgans. zie de link hiervoor:http://www.faunabeheereenheid.nl/zeeland/Ontheffingen%20en%20formulieren/

Secretaris.

Vlag Zeeland nieuwsbrief juli 2015

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk