Nijlgans nu ook in de provincie Zeeland als exoot aangewezen op basis art 3.18 Wn

 

Beslisnota | Provincie Zeeland | OPENBAAR  | documentnummer 17017596

 

Exotenbeheer

Op 3 augustus 2016 is de eerste EU lijst met invasieve exoten gepubliceerd. Op 2 augustus 2017 heeft aanpassing/aanvulling van die lijst plaatsgevonden. Op de lijst staan dieren en planten die zich snel kunnen vermeerderen en verspreiden en die van oorsprong niet voorkomen binnen het grondgebied van de Europese unie, ook wel invasieve exoten genoemd. Deze soorten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit in Europa.

Deelstaten hebben een plicht om vestiging of verdere verspreiding van de op de lijst staande organismen te voorkomen. Naast de landelijke overheid hebben ook de Provincies hierbij een taak. Met name voor het toekennen van juridische bevoegdheden op grond van de Wet natuurbescherming. Met het geven van opdracht op grond van artikel 3.18, 1e lid, biedt de Provincie bij naam genoemde personen en/of organisaties de mogelijkheid om bestrijding van exoten ter hand te nemen.

Voorgesteld besluit

Beslisnota | overwegingen en advies | motivering besluit

Het exotenbeheer en -beleid bevindt zich al jaren in een vacuüm over de vraag voor welke soorten inzet nodig of noodzakelijk is. Om die reden is er tot nu toe van een gestructureerde en effectieve aanpak nog weinig terecht gekomen. Dit is voor een deel veranderd met de komst van de EU lijst, https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unieliist-invasieve-exoten . . . .

Binnen Nederland heeft de rijksoverheid tot nu toe het beheer en de bestrijding van exoten op zich genomen. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming, begin van dit jaar, verschuift dit taakveld meer naar de provincies. Provincies staan aan de lat en zijn verantwoordelijk voor juridische mogelijkheden om exoten te bestrijden middels de zogenaamde opdracht (art. Binnen Nederland heeft de rijksoverheid tot nu toe het beheer en de bestrijding van exoten op zich genomen. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming, begin van dit jaar, verschuift dit taakveld meer naar de provincies. Provincies staan aan de lat en zijn verantwoordelijk voor juridische mogelijkheden om exoten te bestrijden middels de zogenaamde opdracht (art. Binnen Nederland heeft de rijksoverheid tot nu toe het beheer en de bestrijding van exoten op zich genomen. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming, begin van dit jaar, verschuift dit taakveld meer naar de provincies. Provincies staan aan de lat en zijn verantwoordelijk voor juridische mogelijkheden om exoten te bestrijden middels de zogenaamde opdracht (art.3.18 Wn)

Ook bij het feitelijke beheer en/of de -bestrijding van exoten wordt nadrukkelijker naar de Provincies gekeken. Een exacte afbakening van taken op het vlak van exotenbeheer tussen rijk en Provincies is nog niet gemaakt maar voor coördinatie en beheer van reeds gevestigde soorten, herstel van beschadigde ecosystemen en uitwerking van Provinciaal beleid wordt, naast de uitwerking van Provinciale wetgeving en beheer van invasieve exoten in Provinciale eigendommen, nadrukkelijk naar de Provincies gekeken.

In IPO verband wordt deze taakverdeling tussen rijk en provincies verder afgebakend en worden afspraken gemaakt over de te voeren strategieën bij het exotenbeheer. Bij die strategieën valt te denken aan het voorkomen van vestiging, eliminatie, duurzaam beheer of een combinatie van deze. Hoe de Provincie Zeeland met het exotenvraagstuk om zal gaan wordt opgenomen in de nog op te stellen Beleidsnota natuurwetgeving. Hiermee is reeds een begin gemaakt en deze nota zal naar verwachting eind In IPO verband wordt deze taakverdeling tussen rijk en provincies verder afgebakend en worden afspraken gemaakt over de te voeren strategieën bij het exotenbeheer. Bij die strategieën valt te denken aan het voorkomen van vestiging, eliminatie, duurzaam beheer of een combinatie van deze. Hoe de Provincie Zeeland met het exotenvraagstuk om zal gaan wordt opgenomen in de nog op te stellen Beleidsnota natuurwetgeving. Hiermee is reeds een begin gemaakt en deze nota zal naar verwachting eind In IPO verband wordt deze taakverdeling tussen rijk en provincies verder afgebakend en worden afspraken gemaakt over de te voeren strategieën bij het exotenbeheer. Bij die strategieën valt te denken aan het voorkomen van vestiging, eliminatie, duurzaam beheer of een combinatie van deze. Hoe de Provincie Zeeland met het exotenvraagstuk om zal gaan wordt opgenomen in de nog op te stellen Beleidsnota natuurwetgeving. Hiermee is reeds een begin gemaakt en deze nota zal naar verwachting eind In IPO verband wordt deze taakverdeling tussen rijk en provincies verder afgebakend en worden afspraken gemaakt over de te voeren strategieën bij het exotenbeheer. Bij die strategieën valt te denken aan het voorkomen van vestiging, eliminatie, duurzaam beheer of een combinatie van deze. Hoe de Provincie Zeeland met het exotenvraagstuk om zal gaan wordt opgenomen in de nog op te stellen Beleidsnota natuurwetgeving. Hiermee is reeds een begin gemaakt en deze nota zal naar verwachting eind In IPO verband wordt deze taakverdeling tussen rijk en provincies verder afgebakend en worden afspraken gemaakt over de te voeren strategieën bij het exotenbeheer. Bij die strategieën valt te denken aan het voorkomen van vestiging, eliminatie, duurzaam beheer of een combinatie van deze. Hoe de Provincie Zeeland met het exotenvraagstuk om zal gaan wordt opgenomen in de nog op te stellen Beleidsnota natuurwetgeving. Hiermee is reeds een begin gemaakt en deze nota zal naar verwachting eind

Binnen Zeeland werd al gewerkt aan exotenbeheer. De muskusrat en rosse stekelstaart, een eendachtige, oorspronkelijk afkomstig uit Noord Amerika, waren op grond van een Provinciale aanwijzing ‘vogelvrij’ verklaard en konden op ruime schaal worden bestreden. Bij de muskusrat vind dit plaats door medewerkers van het Waterschap. Bij de rosse stekelstaart wordt dit tot nu toe op kleinere schaal, door individuele jagers, en niet professioneel aangepakt.

Met name bij laatstgenoemde soort worden in de uitvoeringspraktijk hindernissen ondervonden. Het mobiele karakter van deze eend zorgt ervoor dat, tegen de tijd dat overeenstemming is bereikt over het daadwerkelijke ingrijpen tussen grondeigenaren en uitvoerenden, de vogel letterlijk is gevlogen. Feitelijk is er behoefte aan hetzelfde instrumentarium als bij de muskusrat, namelijk dat ingrijpen mogelijk is zonder vooraf verkregen toestemming van de eigenaar/gebruiker van de gronden.

Vanwege de inbreuk op het ‘eigendomsrecht’ is het van belang om dit op kleine en gecontroleerde schaal toe te staan. Vandaar dat in het besluit is opgenomen dat deze bevoegdheid alleen geldt voor speciaal daaivoor door GS aangestelde personen.

De recente EU lijst bevat ook soorten waarvan de bestrijding in Zeeland nog niet is geregeld maar waarvan dit wel gewenst is. Dit speelt met name bij de beverrat en de Nijlgans. Voorgesteld wordt om bestrijding van deze twee soorten tevens in de opdracht op te nemen.

De beverrat komt nog niet in grote getale voor in Zeeland. In het grensgebied met Zuid-Holland en België worden zeer incidenteel dieren waargenomen en/of gevangen. Het vangen gebeurt als bijvangst bij de muskusrattenbestrijding. Door overbegrazing veroorzaakt de beverrat lokale uitsterving van waterplanten en de destructie van rietkragen en paaiplaatsen voor vis. Doordat beverratten zich voeden met wortels en jonge scheuten van moerasplanten kan dit leiden tot erosie in kust- en rivierhabitats. Daarnaast berokkent het dier, door het graven van gangenstelsels, schade aan waterlopen, taluds en waterstaatswerken. Om die reden is bestrijding van de beverrat door de waterschappen in Nederland opgepakt. Met opname van de beverrat in de opdracht, en de bevoegdheid om zonder toestemming van de grondeigenaarZ-gebruiker dieren te mogen vangen, is bestrijding door het Waterschap Scheldestormen op een effectievere en efficiëntere wijze mogelijk.

De Nijlgans is een meer algemene soort binnen Zeeland. Verspreid over de provincie komen, afhankelijk van het seizoen tot maximaal De Nijlgans is een meer algemene soort binnen Zeeland. Verspreid over de provincie komen, afhankelijk van het seizoen tot maximaal De Nijlgans is een meer algemene soort binnen Zeeland. Verspreid over de provincie komen, afhankelijk van het seizoen tot maximaal

Voor een nadere motivatie van de belangen wordt verwezen naar de EU publicatie: http://eür-lex.europa.eu/leqal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN.

In het besluit zijn ook de middelen opgenomen waarmee de exoten mogen worden gevangen en/of gedood. De wet schrijft voor dat wij deze middelen noemen. De in het besluit genoemde middelen zijn praktijk bij vang- en bestrijdingsacties voor deze exoten en worden, zover bekend en van toepassing, ook in andere delen van het land hierbij toegepast. De genoemde middelen, geweer, jachtvogels, vangkooien en klemmen, zijn toegestane middelen op grond van de Wet natuurbescherming. Afwijking van de bepalingen van de wet met betrekking tot deze middelen is derhalve niet aan de orde.

Over de inhoud van het besluit is ambtelijk overleg gevoerd met de Faunabeheereenheid Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Genoemde organisaties kunnen zich vinden in deze opdracht en krijgen met het besluit voldoende armslag om hun taken adequaat en efficiënt uit te kunnen voeren.

U wordt voorgesteld, op grond van artikel 3.18, vierde lid van de Wet natuurbescherming, opdracht te geven voor het bestrijden van de rosse stekelstaart, muskus- en beverrat en Nijlgans zoals aangegeven in bijgevoegd besluit.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid

Het besluit is overeenkomstig het provinciaal beleid zoals vastgelegd in de Nota faunabeleid Zeeland en de Natuurvisie Zeeland 2017-2022.

Voor meer informatie zie: de volledige beslisnota en concept besluit

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.