• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

NMV: ‘Friese boeren ontvangen juist te weinig vergoeding voor ganzenschade’

Friese boeren ontvingen de laatste jaren te veel voor ganzenvraatschade. Dat staat in een onderzoeksrapport van Altenburg & Wymenga en Sovon Vogelonderzoek in opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV heeft grote twijfels over de bevindingen van de onderzoekers, die Gedeputeerde Staten 17 december aan de Provinciale Staten presenteerden. Volgens de melkveehoudersorganisatie kregen boeren juist te weinig uitgekeerd.

Op het moment dat boeren willen beginnen met beweiden of maaien wordt de schade getaxeerd, soms op dezelfde dag nog. Dus de gemeten schade is dan ook de werkelijke schade, bij eerder of later taxeren wordt er niets uitgekeerd. Het gaat om het verschil in graslengte van een perceel ten opzichte van het referentiepunt. Dit is gras dat de normale lengte heeft op hetzelfde of een omliggend perceel. Dus het feit of de weersomstandigheden nadien gunstig zijn voor herstel maakt niet uit. De onderzoekers hebben daar in hun rapport wel verschil in gemaakt. De NMV betreurt het dat de pilot niet met de betrokken boeren is geëvalueerd.

De organisatie wijst er daarnaast op dat er vanaf 2014 niet meer betaald wordt voor gewasschade in oktober en dat boeren vanaf dat jaar ook 300 euro leges moeten betalen om de gewasschade in behandeling te laten nemen. Vanaf 2017 is de vaste vergoeding van 50 euro per hectare voor ganzenopvang afgeschaft en is bovendien het eigen risico buiten de foerageergebieden verhoogd van 5% naar 20%. De provincie Friesland is gestart met een bonus-malusregeling waarbij het eigen risico wordt verhoogd wanneer het doelstellingspercentage van 5% tot 10% reductie niet wordt gehaald. Ook zijn vanaf 2017 de foerageergebieden met 10% ingekrompen en geldt er sindsdien een eigen risico van 20% voor gewasschade door overzomerende ganzen.

De provincie Friesland stelt dat de ganzenaanpak succesvol is. De afgelopen 2 jaar zou er respectievelijk 24% en 7% minder schade geweest zijn. De NMV stelt dat alleen het schadebedrag dat aan boeren is uitgekeerd is afgenomen, maar dat de populatie ganzen nauwelijks is gedaald. Boeren kunnen bovendien geen schade claimen voor het verslempen van percelen door ganzen en de ganzenvraat door brandganzen die later weggaan.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.